JAV rotacinių pajėgų kuopa jau pasirengusi treniruotis su Lietuvos kariais
Nuo ki­tos sa­vai­tės nau­ja Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų 4-osios di­vi­zi­jos 3-osios bri­ga­dos 68-ojo su­nkio­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 1-ojo ba­ta­lio­no (angl. 4th In­fan­try Di­vi­sion 3rd Bri­ga­de Com­bat Team 68th Ar­mor Re­gi­ment 1st Bat­ta­lion) ro­ta­ci­nė kuo­pa pra­dės ke­lių mė­ne­sių truk­mės bend­ras tre­ni­ruo­tes kar­tu su Lie­tu­vos ir ša­ly­je dis­lo­kuo­tais są­jun­gi­nin­kų ka­riais.

Per šią sa­vai­tę į Lie­tu­va at­vy­ko apie 120 JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų su­nkio­sios pės­ti­nin­kų kuo­pos ir lo­gis­ti­nio per­so­na­lo ka­rių. Taip pat per Gai­žiū­nų ge­le­žin­ke­lio sto­tį at­ga­ben­ta JAV ka­ri­nė tech­ni­ka: de­šimt tan­kų M1A2 „Ab­rams“, pen­kios pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos M2A3 „Brad­ley“, vi­su­rei­giai ir su­nkve­ži­miai, ra­šo9­ma KAM pra­ne­ši­me.

Va­sa­rio 9 d. Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je įvy­ko iš­kil­min­ga Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų 173-osios bri­ga­dos oro de­san­ti­nin­kų ka­rių at­sis­vei­ki­ni­mo ir 4-osios di­vi­zi­jos 3-osios bri­ga­dos 68-ojo su­nkio­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 1-ojo ba­ta­lio­no pa­sis­vei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­ja.