JAV prezidento rinkimai: dažniausiai užduodami klausimai
JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jo res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas, įvei­kęs de­mo­kra­tų at­sto­vę Hil­la­ry Clin­ton. Jis po aš­tuo­ne­rių de­mo­kra­to Ba­ra­ko Oba­mos val­dy­mo me­tų ofi­cia­liai pra­dės ei­ti par­ei­gas nuo 2017 me­tų sau­sio 20 die­nos. Po rin­ki­mų pa­aiš­kė­jo, kad res­pub­li­ko­nų par­ti­ja JAV tu­rės dau­gu­mą ir Se­na­te, ir At­sto­vų rū­muo­se, to­dėl D. Trum­pui bus daug leng­viau įgy­ven­din­ti sa­vo siū­lo­mus spren­di­mus. 

Že­miau pa­tei­kia­mi iš­pla­tin­ti spau­dai SEB gru­pės ana­li­ti­kų ko­men­ta­rai į ak­tua­liau­sius klau­si­mus, su­si­ju­sius su ga­li­mais eko­no­mi­niais ir po­li­ti­niais po­ky­čiais D. Trum­pui ta­pus ga­lin­giau­sios pa­sau­lio ša­lies va­do­vu.

1.Ko­kie for­ma­lūs po­li­ti­niai pro­ce­sai vyks JAV ar­ti­miau­siu me­tu?

D. Trum­pas ne­tru­kus pra­dės for­muo­ti bū­si­mos pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos ko­man­dą. Maž­daug po mė­ne­sio Rin­ki­kų ko­le­gi­ja ofi­cia­liai pa­skelbs Do­nal­dą Trum­pą pre­zi­den­to rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ju ir rin­ki­mų re­zul­ta­tai bus for­ma­liai pa­teik­ti Se­na­tui 2017 me­tų sau­sio 6 die­ną. Ga­liau­siai D. Trum­pas bus pri­saik­din­tas pre­zi­den­tu 2017 me­tų sau­sio 20 die­ną.

2. Kaip į D. Trum­po per­ga­lę rea­ga­vo fi­nan­sų rin­kos?

D. Trum­po per­ga­lė bu­vo ne­ti­kė­ta fi­nan­sų rin­kų da­ly­viams, nes di­džio­ji da­lis so­cio­lo­gi­nių apk­lau­sų, ku­rio­mis re­mia­si dau­gu­ma rin­kos da­ly­vių, ro­dė di­des­nę H. Clin­ton per­ga­lės ti­ki­my­bę. Tie­sa, po­ky­čiai fi­nan­sų rin­ko­se tre­čia­die­nį nė­ra to­kie di­de­li, ko­kių bu­vo ti­kė­ta­si D. Trum­po per­ga­lės at­ve­ju. Rin­ko­se la­biau­siai jau­čia­ma ri­zi­kin­gų ak­ty­vų par­da­vi­mo ir JAV do­le­rio silp­nė­ji­mo dau­gu­mos va­liu­tų at­žvil­giu ten­den­ci­ja.

3. Kaip rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­veiks JAV po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą?

Is­to­riš­kai vie­ni ne­šva­riau­sių JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų iš­ties tu­rės rim­tų il­ga­lai­kių pa­sek­mių vi­daus po­li­ti­kai. Trum­pas pra­dės sa­vo ka­den­ci­ją tu­rė­da­mas di­de­lį ki­tų po­li­ti­kų, ži­niask­lai­dos ir už de­mo­kra­tus bal­sa­vu­sių rin­kė­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Ti­kė­ti­na, kad D. Trum­pas ban­dys ro­dy­ti dau­giau dė­me­sio sa­vo kri­ti­kams, o tam jis tu­rės la­biau su­si­kon­cen­truo­ti į vi­daus po­li­ti­ką ir ma­žiau dė­me­sio skir­ti už­sie­nio rei­ka­lams.

4. Kaip ga­li keis­tis JAV eko­no­mi­kos plė­tros prog­no­zė?

Nors D. Trum­po eko­no­mi­nė po­li­ti­ka yra aiš­kiai orien­tuo­tą į au­gi­mą to­kio­mis prie­mo­nė­mis kaip mo­kes­čių ma­ži­ni­mas, re­gu­lia­ci­nės ap­lin­kos švel­ni­ni­mas ir in­ves­ti­ci­jų į inf­ras­truk­tū­rą di­di­ni­mas, trūks­ta bend­ro po­žiū­rio į vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sus. Ti­kė­ti­na, kad trum­pu lai­ko­tar­piu JAV eko­no­mi­ka ga­li nu­ken­tė­ti dėl pa­di­dė­ju­sio ne­už­ti­krin­tu­mo. Il­ges­nė­je pers­pek­ty­vo­je eko­no­mi­kos po­ky­čiai la­bai pri­klau­sys nuo už­sie­nio pre­ky­bos san­ty­kių po­ky­čių su ki­to­mis vals­ty­bė­mis.

5. Ar ga­li keis­tis pa­sau­lio eko­no­mi­kos plė­tros prog­no­zė?

Pa­sau­lio eko­no­mi­kos au­gi­mas yra lė­tas ir yra daug ri­zi­kos veiks­nių, ku­rie plė­trą ga­li dar la­biau stab­dy­ti. At­siž­vel­giant į tai, kad ar­ti­miau­siu me­tu JAV eko­no­mi­ka taip pat įžengs į di­des­nio ne­už­ti­krin­tu­mo zo­ną, o pa­sau­ly­je ga­li di­dė­ti tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų, vei­kiau­siai pa­sau­lio eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­no­zė bus dar ma­ži­na­ma. Tie­sa, kol kas dar nė­ra aiš­ku, ar D. Trum­pas ti­krai im­sis anks­čiau ža­dė­tų veiks­mų ap­sun­kin­ti už­sie­nio pre­ky­bą.

6. Kaip ga­li keis­tis JAV ir Ru­si­jos san­ty­kiai?

Rin­ki­mus lai­mė­jus D. Trum­pui, pa­sau­lio sau­gu­mo pa­dė­tis tam­pa daug ma­žiau už­ti­krin­ta ir su­nkiau prog­no­zuo­ja­ma. Ti­kė­ti­na, kad ga­li pa­ge­rė­ti Ru­si­jos ir JAV san­ty­kiai, ta­čiau tai komp­li­kuo­tų JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) bend­ra­dar­bia­vi­mą. Konf­lik­tas Ukrai­no­je taip pat di­di­na JAV ir ES san­ty­kių ri­zi­ką dėl D. Trum­po izo­liuo­to po­žiū­rio į JAV ro­lę NA­TO su­dė­ty­je, o tai lem­tų sau­gu­mo po­li­ti­kos va­kuu­mo at­si­ra­di­mą pa­sau­ly­je. ES, ku­ri jau ko­vo­ja su pa­čios vi­di­niu ski­li­mu po Bre­xit, pa­dė­tis tam­pa dar tra­pes­nė. Trum­po per­ga­lė su­tei­kia dar di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą po­pu­lis­ti­nių par­ti­jų Eu­ro­po­je at­sto­vams ir įne­ša di­des­nės ne­ži­no­my­bės į ki­tais me­tais Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Ny­der­lan­duo­se vyk­sian­čius rin­ki­mus į par­la­men­tą.

7. Ar pre­zi­den­to rin­ki­mai tu­rės įta­kos naf­tos kai­nai?

JAV naf­tos ir ang­lies pra­mo­nės tu­rė­tų la­bai džiaug­tis D. Trum­po per­ga­le. Ža­da­mas švel­nes­nis šių sek­to­rių re­gu­lia­vi­mas ir pa­lan­kes­nės są­ly­gos plė­trai JAV, ti­kė­ti­na, pa­ska­tin­tų naf­tos ga­vy­bos au­gi­mą ša­ly­je ir taip pri­si­dė­tų prie naf­tos pi­gi­mo pa­sau­li­nė­je rin­ko­je. Be to, OPEC na­rėms bū­tų kur kas su­dė­tin­giau da­ry­ti įta­ką naf­tos kai­nai.

8. Ko­kios ga­li bū­ti trum­pa­lai­kės ir il­ga­lai­kės pa­sek­mės JAV do­le­rio kur­sui?

JAV do­le­ris šian­dien smar­kiai su­silp­nė­jo di­džiau­sių va­liu­tų at­žvil­giu ir ti­kė­ti­na, kad JAV do­le­ris ga­li dar silp­nė­ti, kol liks di­džiau­sias ne­aiš­ku­mas – kiek sa­vo anks­tes­nių pa­ža­dų D. Trum­pas yra pa­si­ren­gęs te­sė­ti. Ne­reik­tų at­mes­ti ir to, kad di­dė­jant tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mams ir po­li­ti­niam ne­už­ti­krin­tu­mui, JAV do­le­ris il­ges­niu lai­ko­tar­piu iš­liks pa­klau­sus ir net stip­rė­ti ma­žes­nių ša­lių va­liu­tų at­žvil­giu.

9. Ko­kie ga­li­mi ak­ci­jų rin­kų po­ky­čiai?

Kaip ir ti­kė­ta­si, pra­di­nė reak­ci­ja pa­sau­lio ak­ci­jų bir­žo­se bu­vo ne­igia­ma. Tie­sa, kol kas ak­ci­jų in­dek­sų smu­ki­mas Eu­ro­pos ak­ci­jų bir­žo­se yra kur kas ma­žes­nis ne­gu po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo. Pa­na­šu, kad D. Trum­po per­ga­lė bus ver­ti­na­ma ne­igia­mai ak­ci­jų rin­kai ir il­ges­niu pe­rio­du dėl ga­li­mos įmo­nių pel­nų ma­žė­ji­mo grės­mės, jei­gu JAV im­tų­si veiks­mų ap­sun­ki­nant tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos są­ly­gas.

10. Kaip Fe­de­ra­li­nis re­zer­vų ban­kas rea­guos į rin­ki­mų re­zul­ta­tą?

Ti­kė­ti­na, kad at­siž­velg­da­mas į pa­di­dė­ju­sį ne­už­ti­krin­ti­nu­mą fi­nan­sų rin­ko­se po rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo, FED ga­li ne­si­ryž­ti, kaip anks­čiau ti­kė­ta­si, pa­di­din­ti ba­zi­nę pa­lū­ka­nų nor­mą gruo­džio mė­ne­sio su­si­ti­ki­mo me­tu. D. Trum­pas ir ki­ti res­pub­li­ko­nai Kong­re­se ga­na kri­tiš­kai ver­ti­na da­bar­ti­nę is­to­riš­kai že­mų pa­lū­ka­nų nor­mų po­li­ti­ką ir pa­čią FED va­do­vę Ja­net Yel­len. Nors FED va­do­vės ka­den­ci­ja bai­gia­si 2018 me­tų va­sa­rį, ne­at­mes­ti­na, kad D. Trum­pas ga­li įsi­kiš­ti į FED veik­lą ir pa­keis­ti da­bar­ti­nę va­do­vę sau pri­im­ti­nes­niu as­me­niu, o tai bū­tų pa­kan­ka­mai gru­bus įsi­ki­ši­mas į cen­tri­nio ban­ko ne­prik­lau­so­mu­mą. Be­je, jei­gu D. Trum­pas iš­ties įgy­ven­din­tų ža­dė­tas iž­do po­li­ti­kos prie­mo­nes, tai vers­tų FED im­tis griež­tes­nių pi­ni­gų po­li­ti­kos prie­mo­nių grei­čiau ne­gu ti­ki­ma­si da­bar.

11. Ar Lie­tu­va ir ki­tos Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys tu­rė­tų jaus­tis ma­žiau sau­giai nei iki JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų?

Sau­gu­mo ly­gį le­mia tarp­tau­ti­niai JAV įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­rių ji lai­ky­sis ir to­liau. Nors rin­ki­mų me­tų D. Trum­pas par­eiš­kė įvai­rių pa­sta­bų NA­TO at­žvil­giu, ta­čiau jos ne­bu­vo nu­kreip­tos prieš or­ga­ni­za­ci­ją kaip to­kią, vei­kiau jo­mis NA­TO na­rės bu­vo par­agin­tos pa­čios lai­ky­tis pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va de­da di­de­les pa­stan­gas, kad kraš­to gy­ny­bai bū­tų skir­ta ne ma­žiau kaip 2 proc. BVP lė­šų, de­mons­truo­da­ma, jog rim­tai ver­ti­na šį rei­ka­la­vi­mą.

12. Ko­kią įta­ką JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li tu­rė­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kai?

Lie­tu­vos eko­no­mi­kos si­tua­ci­ją šiuo me­tu le­mia po tam ti­kro nuo­smu­kio ge­rė­jan­tys eks­por­to ro­dik­liai ir tvir­ta vi­daus rin­kos būk­lė. Nė­ra pa­grin­do ma­ny­ti, kad JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­lė­tų su­trik­dy­ti sklan­dų Lie­tu­vos eks­por­to pe­ro­rien­ta­vi­mą į tre­čią­sias rin­kas, įskai­tant JAV. Vi­daus pa­klau­sos au­gi­mą lė­mė spar­tus vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mas ir ne­dar­bo ly­gio ma­žė­ji­mas. Kol eg­zis­tuos šie fun­da­men­ta­lūs veiks­niai, ne­rei­kė­tų bai­min­tis stai­gaus var­to­to­jų op­ti­miz­mo ma­žė­ji­mo.

13. Ar pa­di­dė­jęs geo­po­li­ti­nis ne­apib­rėž­tu­mas ne­tu­rės ne­igia­mos įta­kos Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­niam kli­ma­tui?

Kol kas anks­to­ka da­ry­ti apie tai ga­lu­ti­nes iš­va­das. Ta­pus JAV pre­zi­den­tu D. Trum­po re­to­ri­kos ak­cen­tai ga­li keis­tis. Kad ir kaip be­bū­tų ne­apib­rėž­tu­mas be­veik vi­sa­da ver­čia in­ves­tuo­to­jus bū­ti at­sar­ges­niais, to­dėl Lie­tu­vai teks dar la­biau steng­tis pri­im­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie di­din­tų mū­sų vers­lo ir in­ves­ti­ci­jų pa­trauk­lu­mą. Po­li­ti­nė die­not­var­kė tu­ri bū­ti adek­va­ti nau­jam geo­po­li­ti­niam sta­tus quo ir nau­jiems eko­no­mi­niams bei fi­nan­si­niams iš­šū­kiams.