JAV pratyboms Lietuvoje dislokavo priešlėktuvinės gynybos sistemą „Patriot“
Jung­ti­nės Vals­ti­jos lie­pą vyk­sian­čioms oro gy­ny­bos pra­ty­boms Lie­tu­vo­je pir­ma­die­nį dis­lo­ka­vo il­go­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mą „Pa­triot“, ga­lin­čią nu­muš­ti ir ra­ke­tas, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

To­kia ra­ke­tų sis­te­ma į Lie­tu­vą at­ga­ben­ta pir­mą kar­tą.

„Pa­triot“ sis­te­ma dis­lo­kuo­ta lie­pos 11 – 22 die­no­mis Šiau­lių aps­kri­ty­je vyk­sian­čioms pra­ty­boms „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ („Tob­ru­ko pa­li­ki­mas 2017“). Per jas ka­riai tre­ni­ruo­sis už­ti­krin­ti oro gy­ny­bą.

Iš vi­so mo­ky­muo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vaus apie 500 ka­rių ir apie 30 oro gy­ny­bos sis­te­mų iš Lie­tu­vos bei dar ke­tu­rių NA­TO ša­lių.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, „Pa­triot“ dis­lo­ka­vi­mas „de­mons­truo­ja tvir­tus JAV įsi­pa­rei­go­ji­mus sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mui Lie­tu­vo­je bei aukš­tą JAV par­eng­tį grei­tai dis­lo­kuo­ti stra­te­gi­nius pa­jė­gu­mus re­gio­ne“.

Pra­ty­bos „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ vyks ir Če­ki­jo­je bei Ru­mu­ni­jo­je. Mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja ame­ri­kie­čiai. Lie­tu­vos ka­ri­nės oro pa­jė­gos šio­se kas­me­ti­nės pra­ty­bo­se da­ly­vaus tre­čią kar­tą.

Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­ba yra vie­na iš silp­niau­sių Bal­ti­jos ša­lių vie­tų ka­ri­ne pra­sme. Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja šiuo me­tu tu­ri tik trum­po­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mas.

Šiais me­tais Lie­tu­va ža­da ga­lu­ti­nai su­si­tar­ti su nor­ve­gais dėl vi­du­ti­nio nuo­to­lio sis­te­mų NA­SAMS įsi­gi­ji­mo.