JAV pažadas mus ginti – šventas
Su Bal­ti­jos ša­lių va­do­vais su­si­ti­kęs JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas per vi­zi­tą Ry­go­je pa­siun­tė aiš­kų sig­na­lą mums, są­jun­gi­nin­kėms: Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos – tvir­ti.

Va­kar Ry­go­je Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tai bei JAV vi­cep­re­zi­den­tas J. Bi­de­nas dar kar­tą pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nę par­tne­rys­tę ir įsi­pa­rei­go­jo la­biau stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­se. J. Bi­de­nas pa­žy­mė­jo, kad abe­jo­ti JAV įsi­pa­rei­go­ji­mais są­jun­gi­nin­kėms nė­ra pa­grin­do, o mū­sų ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė esan­ti ti­kra, kad ame­ri­kie­čiai jų ne­iš­si­ža­dės ir po ru­de­nį vyk­sian­čių JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų pa­si­kei­tus Bal­tų­jų rū­mų šei­mi­nin­kui.

JAV vi­cep­re­zi­den­tas J. Bi­de­nas ir jo va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja į Ry­gos tarp­tau­ti­nį oro uos­tą va­kar ry­tą at­skri­do dviem lėk­tu­vais. Su­si­tik­ti su Bal­ti­jos ša­lių ly­de­riais pa­si­rink­ta die­na, ku­rią jos mi­nė­jo Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­kto ir jo slap­tų­jų pro­to­ko­lų, ku­riais sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga ir na­cis­ti­nė Vo­kie­ti­ja ne­tei­sė­tai pa­si­da­li­jo Eu­ro­pą, me­ti­nes.

„E­sa­me są­jun­gi­nin­kai!“ – to­kius žo­džius iš­ta­rė vi­zi­tą Lat­vi­jos sos­ti­nė­je pra­dė­jęs aukš­tas sve­čias, o jų ak­tua­lus tu­ri­nys bu­vo at­skleis­tas bend­ro­je dek­la­ra­ci­jo­je, ku­rią kiek vė­liau J. Bi­de­nas pa­skel­bė kar­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­te D. Gry­baus­kai­te, Lat­vi­jos va­do­vu Rai­mun­du Vė­juo­niu ir Es­ti­jos pre­zi­den­tu Too­ma­su Hend­ri­ku Il­ve­su.

Tęs­ti­nis įsipareigojimas

Dar prieš pa­skel­biant dek­la­ra­ci­ją JAV vi­cep­re­zi­den­tas par­eiš­kė, kad jo ša­lies įsi­pa­rei­go­ji­mas gin­ti NA­TO par­tne­res, įskai­tant ir Bal­ti­jos vals­ty­bes, grės­mės at­ve­ju yra ne­at­šau­kia­mas. J. Bi­de­nas žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad į Ry­gą at­vy­ko ap­tar­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų, taip pat – eko­no­mi­nių klau­si­mų. „No­riu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti vi­siems Bal­ti­jos ša­lių žmo­nėms: mes, JAV, pri­siė­mė­me šven­tą par­ei­gą NA­TO su­tar­čiai ir jos 5-ajam straips­niui. Mes lai­ky­si­mės žo­džio. Mes nie­ka­da ne­pa­nei­gė­me nė vie­no įsi­pa­rei­go­ji­mo, ku­rį pri­siė­mė­me“, – kal­bė­jo jis.

Po su­si­ti­ki­mo su Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tais J. Bi­de­nas pa­žy­mė­jo, kad Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se yra tvir­tas abie­jų po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mas iš­lai­ky­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO. Jis pa­ko­men­ta­vo res­pub­li­ko­nų kan­di­da­to į JAV pre­zi­den­tus Do­nal­do Trum­po par­eiš­ki­mus, esą jam sto­jus prie Ame­ri­kos vai­ro NA­TO par­tne­rėms duo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai gin­ti jas ag­re­si­jos at­ve­ju ne­bū­tų be­są­ly­giš­kai vyk­do­mi. „Tai, kad gir­di­te kaž­ką iš ki­tos par­ti­jos kan­di­da­to į JAV pre­zi­den­tus, ne­de­rė­tų pri­im­ti rim­tai. Ne­ma­nau, kad jis su­pran­ta, kas yra 5-asis NA­TO su­tar­ties straips­nis. Tai yra tęs­ti­nis, ne­įvei­kia­mas su­si­ta­ri­mas abiem JAV po­li­ti­nėms par­ti­joms iš­lai­ky­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO, ku­ris bu­vo pa­kar­to­tas Var­šu­vo­je. Rū­pes­tis dėl to, kad JAV ga­li to kra­ty­tis, yra vi­siš­ka ne­tie­sa“, – pa­ti­ki­no J. Bi­de­nas.

Kar­tu jis pri­mi­nė, kad NA­TO ke­ti­na stip­rin­ti sa­vo bu­vi­mą Al­jan­so Ry­tuo­se, prie Ru­si­jos sie­nos. „E­sa­me 100 proc. įsi­pa­rei­go­ję NA­TO, ypač 5-ajam straips­niui“, – tvir­ti­no jis.

Be ki­ta ko, J. Bi­de­nas pri­si­mi­nė 1989 me­tus, kai Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos žmo­nės su­si­ki­bo ran­ko­mis Bal­ti­jos ke­ly­je. Tą die­ną jis pa­va­di­no is­to­ri­ne. „Tai bu­vo jau­di­nan­tis mo­men­tas. Jūs pa­da­rė­te di­džiu­lę pa­žan­gą nuo to lai­ko“, – sa­kė JAV vi­cep­re­zi­den­tas.

Svar­biau­sia – saugumas

Va­kar pa­skelb­to­je bend­ro­je dek­la­ra­ci­jo­je tei­gia­ma, kad at­siž­velg­da­mos į ne­prog­no­zuo­ja­mą sau­gu­mo ap­lin­ką JAV ir Ba­ti­jos ša­lys įsi­pa­rei­go­ja stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­stan­gas už­ti­krin­ti sau­gu­mą bei sta­bi­lu­mą re­gio­ne. Kaip pa­tvir­tin­ta NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je, di­džiau­sia Al­jan­so at­sa­ko­my­bė yra sau­go­ti ir gin­ti mū­sų te­ri­to­ri­ją ir gy­ven­to­jus, kaip tai nu­ma­ty­ta NA­TO su­tar­ties 5-aja­me straips­ny­je. Pri­me­na­ma, kad NA­TO rea­guo­ja į pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo pa­dė­tį stip­rin­da­ma bu­vi­mą ry­ti­nė­je Al­jan­so da­ly­je.

„Bal­ti­jos ša­lys ver­ti­na šiuos NA­TO žings­nius, taip pat – ženk­lų ir ma­to­mą JAV bu­vi­mą re­gio­ne, ku­ris pa­de­mons­tra­vo mū­sų ko­lek­ty­vi­nį so­li­da­ru­mą ir įsi­pa­rei­go­ji­mą gin­ti vi­sus są­jun­gi­nin­kus“, – pa­žy­mi­ma do­ku­men­te.

Kaip pa­grin­di­nis ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ele­men­tas dek­la­ra­ci­jo­je įvar­di­ja­mas na­cio­na­li­nio at­spa­ru­mo stip­ri­ni­mas, įskai­tant mū­sų ga­li­my­bes ap­si­gin­ti nuo hib­ri­di­nių ir ki­ber­ne­ti­nių grės­mių, ge­ri­nant ci­vi­li­nį pa­si­ren­gi­mą ir ska­ti­nant kri­ti­nės inf­ras­truk­tū­ros ap­sau­gą. Taip pat pa­brė­žia­ma, kad pri­va­lu su­telk­ti dė­me­sį į JAV, kaip są­jun­gi­nin­kės, tei­kia­mą pa­gal­bą sau­gu­mo sri­ty­je ir at­gra­sy­mo prie­mo­nes, įskai­tant JAV Eu­ro­pos pa­ti­ki­ni­mo ini­cia­ty­vą.

Bal­ti­jos ša­lys taip pat įsi­pa­rei­go­ja in­ves­tuo­ti į sa­vo sau­gu­mą ir pa­siek­ti bū­ti­ną gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą. Al­jan­so ša­lys kraš­to ap­sau­gai tu­ri skir­ti bent 2 proc. sa­vo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Bal­ti­jos ša­lių va­do­vai ir JAV vi­cep­re­zi­den­tas dek­la­ra­ci­jo­je pa­skel­bė apie pla­nus re­gu­lia­riai su­si­ti­ki­nė­ti tam, kad ap­tar­tų bend­rus ir in­di­vi­dua­lius gy­ny­bos bei sau­gu­mo pri­ori­te­tus, dau­giau­sia dė­me­sio ski­riant sau­su­mos, oro ir jū­ros gy­ny­bai, sie­nų sau­gu­mui, trans­na­cio­na­li­nėms grės­mėms. Taip bus sie­kia­ma pa­ge­rin­ti tar­pins­ti­tu­ci­nį ir re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

JAV nie­ka­da nenuvylė

Po su­si­ti­ki­mo Lie­tu­vos va­do­vė D. Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo ti­kin­ti, kad Ame­ri­ka ne­iš­si­ža­dės są­jun­gi­nin­kėms duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ne­at­siž­velg­da­ma į tai, kas lai­mės ru­de­nį vyk­sian­čius JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus. „Ti­ki­me JAV, o ne kon­kre­čia ad­mi­nis­tra­ci­ja. Ši vals­ty­bė nie­ka­da ne­nu­vy­lė sa­vo par­tne­rių. Ji NA­TO yra vie­na pa­grin­di­nių mū­sų par­tne­rių, vi­sa­da vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad ir ko­kia ad­mi­nis­tra­ci­ja bū­tų. To­dėl ži­no­me ir pa­si­ti­ki­me sa­vo NA­TO par­tne­riais, tiek JAV, tiek ir vi­so­mis ki­to­mis par­tne­rė­mis, ir esa­me pa­si­ren­gę stra­te­giš­kai bend­ra­dar­biau­ti“, – sa­kė ji.

D. Gry­baus­kai­tė ti­ki­no, kad J. Bi­de­no vi­zi­tas į Bal­ti­jos re­gio­ną skir­tas NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je su­si­ta­ri­mams įgy­ven­din­ti. „Ir ką kon­kre­čiai, ir kaip ga­lė­tų pa­da­ry­ti JAV. Aiš­ku, kal­ba­me apie sau­gu­mo, at­gra­sy­mo ga­ran­ti­jas ir JAV bu­vi­mą mū­sų re­gio­ne vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma. Tai bus ir pra­ty­bos, ir pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas vie­no­je iš vals­ty­bių, ir oro gy­ny­bos stip­ri­ni­mas, ku­ris apims vi­są re­gio­ną. Kal­ba­me la­bai kon­kre­čiai ir apie pi­ni­gų su­mas, ir apie inf­ras­truk­tū­ros in­ves­ti­ci­jas mū­sų re­gio­ne“, – pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va su JAV glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja ir dvi­ša­liu lyg­me­niu: ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, inf­ras­truk­tū­ros plė­tros, kai ku­rios ka­ri­nės gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mo sri­ty­se. „Ta­čiau kon­kre­ty­bės te­gul lie­ka spe­cia­lis­tams, o ne vie­šai dis­ku­si­jai. Mums svar­biau­sia – sau­gu­mas“, – ak­cen­ta­vo ji.

Ša­lies va­do­vė taip pat pra­ne­šė, kad JAV ke­ti­na in­ves­tuo­ti į re­gio­ni­nę Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos oro gy­ny­bą. JAV ir ki­tų NA­TO par­tne­rių bu­vi­mo mū­sų re­gio­ne, anot D. Gry­baus­kai­tės, bus tiek, kiek rei­kės. „Tai spręs kon­kre­čiai NA­TO eks­per­tai, ir kiek­vie­na ša­lis da­ly­vaus pa­gal sa­vo pa­jė­gu­mus. Ta­čiau bend­ri pla­na­vi­mai vyks NA­TO lyg­me­niu, o ne kon­kre­čiai su at­ski­ra ša­li­mi. To­kį bu­vi­mą jau da­bar tu­ri­me per pra­ty­bas, bū­si­mo ba­ta­lio­no, ku­riam va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, dis­lo­ka­vi­mą“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tė.

Kal­bė­ta ir apie As­tra­vo jėgainę

Per Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tų ir JAV vi­cep­re­zi­den­to su­si­ti­ki­mą vals­ty­bės va­do­vė kė­lė ir As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės klau­si­mą. Kaip tei­gė D. Gry­baus­kai­tė, Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės yra dau­gia­for­mės. Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va, sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė, anot ša­lies va­do­vės, taip pat yra „ru­siš­ko cha­rak­te­rio grės­mė“, nes jė­gai­nę sta­to Ru­si­jos įmo­nė, o tai, kaip ją sta­ty­ti, ir­gi dik­tuo­ja Ru­si­ja.

„A­pie tai kal­bė­jo­me, nes JAV vie­na ša­lių, ga­lin­ti da­ry­ti įta­ką ir tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ypač kai kal­ba­me apie bran­duo­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus, taip pat – to­kių jė­gai­nių kaip As­tra­vas. As­tra­vas ga­li bū­ti pa­nau­do­tas blo­giems ke­ti­ni­mams, ty­čia ar ne­ty­čia kaip ne­kon­ven­ci­nė prie­mo­nė. Už­ter­šus Ne­mu­ną ar­ba ki­to­mis prie­mo­nė­mis ti­krai ga­li­ma da­ry­ti įta­ką kai­my­nėms ša­lims. Tai­gi As­tra­vo elek­tri­nė taip pat tam­pa ir ener­ge­ti­nio, ir ka­ri­nio, ir svei­ka­tos, ir te­ri­to­ri­jos sau­gu­mo prob­le­ma, jei­gu ji bus pa­nau­do­ta prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sios ša­lies“, – pa­brė­žė D. Gry­baus­kai­tė.