JAV pakartos įsipareigojimus Baltijos šalims
Ki­tą sa­vai­tę Eu­ro­po­je vie­šė­sian­tis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas už­suks ir į Ry­gą, ku­rio­je su­si­tiks su Bal­ti­jos vals­ty­bių pre­zi­den­tais. Ne­abe­jo­ja­ma, kad an­tras as­muo Ame­ri­ko­je mė­gins sklai­dy­ti dėl su­dė­tin­gos geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos ne­ma­žė­jan­tį ne­ri­mą ir pa­kar­tos įsi­pa­rei­go­ji­mą esant grės­mei gin­ti mū­sų ša­lis.

Bal­tie­ji rū­mai pra­ne­šė, kad rugp­jū­čio 22–25 die­no­mis JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas su vi­zi­tu lan­ky­sis ke­lio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Iš­skir­ti­nį dė­me­sį jis par­odys Bal­ti­jos ša­lims – Ry­go­je pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos va­do­vais: Rai­mon­du Vė­juo­niu, Too­mu Hend­ri­ku Il­ve­su bei Da­lia Gry­baus­kai­te. JAV vi­cep­re­zi­den­tas taip pat pa­sa­kys kal­bą Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jams.

Po­li­ti­kų ir eks­per­tų ver­ti­ni­mu, tai, kad pa­sta­rai­siais me­tais JAV va­do­vai – pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma, vi­cep­re­zi­den­tas J. Bi­de­nas, vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry – po ke­lis kar­tus lan­kė­si mū­sų re­gio­ne, ro­do, jog esa­me svar­būs par­tne­riai.

Vi­sa­da jau­tė­me paramą

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad J. Bi­de­no vi­zi­tas yra reikš­min­gas po­li­ti­nis so­li­da­ru­mo, par­amos, pa­lai­ky­mo ges­tas Bal­ti­jos vals­ty­bėms. Jis ne­abe­jo­ja, jog Ry­go­je JAV vi­cep­re­zi­den­tas pa­kar­tos Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mus mū­sų ša­lių sau­gu­mui. „Po NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je vi­si no­ri­me, kad sėk­min­gi ir tei­sin­gi spren­di­mai, ku­riuos pa­lai­ko­me, bū­tų kuo grei­čiau įgy­ven­din­ti. Be JAV aiš­kios ir kon­kre­čios par­amos tai la­bai su­nku įsi­vaiz­duo­ti“, – ak­cen­ta­vo L. Lin­ke­vi­čius.

Kar­tu mi­nis­tras pri­dū­rė, kad šiuo me­tu, kai Ame­ri­ko­je vyks­ta pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ir ša­lis su­si­tel­ku­si į vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mus, ti­kė­tis ak­ty­ves­nio JAV pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos da­ly­va­vi­mo įvai­riuo­se re­gio­nuo­se su­dė­tin­ga. „Vis dėl­to JAV vi­cep­re­zi­den­tas at­vyks­ta į Eu­ro­pą ir į Bal­ti­jos vals­ty­bes. Tai la­bai aiš­kus par­amos ženk­las“, – pa­brė­žė L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, JAV po­zi­ci­ja ir par­ama vi­sa­da tu­rė­jo le­mia­mą vaid­me­nį Bal­ti­jos ša­lių geo­po­li­ti­nei rai­dai. Mi­nis­tras pri­mi­nė, kad 2004 me­tais be Va­šing­to­no ap­sisp­ren­di­mo ir aiš­kaus pa­lai­ky­mo mū­sų vals­ty­bės ne­bū­tų ta­pu­sios NA­TO na­rė­mis. „Kiek­vie­nas ženk­las, ro­dan­tis JAV in­te­re­są, yra itin reikš­min­gas. Kad ir kas bū­tų JAV pre­zi­den­tas, ti­ki­me, jog ša­lies vaid­muo bus ker­ti­nis, ji iš­liks mū­sų stra­te­gi­nė par­tne­rė, la­bai svar­bi spren­džiant eu­ro­pi­nius rei­ka­lus“, – vy­lė­si L. Lin­ke­vi­čius.

Siun­čia­mas po­li­ti­nis signalas

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) vi­ce­pir­mi­nin­ko Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio nuo­mo­ne, to­kie vi­zi­tai pir­miau­sia yra po­li­ti­nis sig­na­las tiek Bal­ti­jos re­gio­nui, tiek Krem­liui. „Y­pač svar­bus jis da­bar, kai Ru­si­ja mū­sų pa­sie­ny­je žvan­gi­na gink­lais, kai, ar­tė­jant rin­ki­mams Ru­si­jo­je, Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas sie­kia žūt­būt nu­kreip­ti dė­me­sį nuo rea­lių sa­vo vals­ty­bės prob­le­mų ir drau­ge kur­ti prieš­ų ap­sup­tos ša­lies įvaiz­dį“, – kal­bė­jo A. Ažu­ba­lis.

Ki­ta ver­tus, pa­sak URK vi­ce­pir­mi­nin­ko, tai yra ir tam ti­kras JAV de­mo­kra­tų po­li­ti­nis ženk­las rin­kė­jams iš Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos. „Tai­gi čia vis­kas su­si­ję. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju tai tei­gia­mas ir svar­bus po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo žings­nis, žen­gia­mas la­bai lai­ku. Ma­nau, per šį su­si­ti­ki­mą ne­bus spren­džia­mi ko­kie nors kon­kre­tūs klau­si­mai“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

A. Ažu­ba­lis svars­tė, kas nu­ma­ty­tas J. Bi­de­no krei­pi­ma­sis į Bal­ti­jos vals­ty­bių pi­lie­čius grei­čiau­siai bus su­si­jęs su rugp­jū­čio 23-ią­ja. „La­bai svar­bu, kai an­tras vals­ty­bės, nie­ka­da ne­pri­pa­ži­nu­sios 1939 me­tų pa­kto, žmo­gus to­kią die­ną sa­ko kal­bą. Tai dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad JAV nuo­sek­liai lai­ko­si Su­mne­rio Wel­le­so dek­la­ra­ci­jo­je su­for­muo­tų nuo­sta­tų“, – pa­brė­žė URK na­rys.

Sklai­dys nerimą

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Mar­ga­ri­tos Še­šel­gy­tės žo­džiais, J. Bi­de­no vi­zi­tas – dau­giau ru­ti­ni­nis da­ly­kas, ta­čiau svar­bus ke­liais as­pek­tais. Nuo 2014 me­tų, kai pra­si­dė­jo kri­zė Ukrai­no­je, J. Bi­de­nas – daž­niau­siai Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vie­šin­tis JAV at­sto­vas.

Anot po­li­to­lo­gės, šio vi­zi­to, kaip ir anks­tes­nių, vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų – pa­ti­kin­ti re­gio­ną, kad jis yra reikš­min­gas JAV. Kar­tu pri­min­ti ki­toms ša­lims, ypač Ru­si­jai, jog re­gio­nas yra NA­TO da­lis, to­dėl bus gi­na­mas ir sau­go­mas, „jei kam nors kil­tų ne­ge­rų min­čių“. M. Še­šel­gy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad J. Bi­de­no vi­zi­tas taip pat de­mons­truo­ja, jog JAV vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus, dėl ku­rių bu­vo su­si­tar­ta per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Var­šu­vo­je. „Pas­ta­ruo­ju me­tu ne­ri­mas Bal­ti­jos ša­ly­se ge­ro­kai pa­di­dė­jęs. Vie­na ver­tus, jį ke­lia be­si­gink­luo­jan­čios Ru­si­jos vyk­do­mi ma­nev­rai. Ki­ta ver­tus, dėl ko rei­kia ra­min­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes, yra kan­di­da­to į JAV pre­zi­den­tus Do­nal­do Trum­po par­eiš­ki­mai apie tai, kad Ame­ri­ka tu­rė­tų pa­gal­vo­ti, ar gin­ti per men­kai prie NA­TO biu­dže­to pri­si­de­dan­čias są­jun­gi­nin­kes“, – aiš­ki­no M. Še­šel­gy­tė.

Po­li­to­lo­gė spė­jo, kad per su­si­ti­ki­mą Ry­go­je J. Bi­de­nas, be ki­ta ko, dar kar­tą ak­cen­tuos Bal­ti­jos re­gio­no svar­bą JAV, pa­ti­kins, jog ši nuo­sta­ta ne­si­keis ne­prik­lau­so­mai nuo to, kas bus val­džio­je. Kar­tu šią ži­nią jis pa­siųs ir pa­sau­liui. „Net at­ėjus D. Trum­pui ra­di­ka­lių po­ky­čių ti­kė­tis ne­ver­ta. JAV po­li­ti­nė sis­te­ma taip su­da­ry­ta, kad pre­zi­den­tas ne­tu­ri vi­siš­kų ga­lių kaip V. Pu­ti­nas ar Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas. Yra ir Kong­re­sas, Se­na­tas, ad­mi­nis­tra­ci­nis per­so­na­las. Jei pre­zi­den­tas ban­dys lau­žy­ti tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, ma­tyt, bus įjung­ti tam ti­kri stab­džiai“, – pa­žy­mė­jo M. Še­šel­gy­tė. Jos nuo­mo­ne, B. Oba­mos pre­zi­den­ta­vi­mo lai­ko­tar­piu Bal­ti­jos re­gio­nui ski­ria­ma ga­na daug dė­me­sio, ypač „į­vy­kių Ukrai­no­je kon­teks­te“.

Ne vien sim­bo­li­nis gestas

TSPMI pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, J. Bi­de­no vi­zi­tas Ry­go­je ir su­si­ti­ki­mas su Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tais ro­do, kad mū­sų re­gio­nas iš­lie­ka su­dė­tin­gas ir svar­bus glo­ba­lio­je, ypač JAV už­sie­nio, po­li­ti­ko­je. Nors anks­čiau B. Oba­ma kal­bė­jo apie tai, kad JAV tu­rė­tų kur kas dau­giau dė­me­sio skir­ti Azi­jos, Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­nams, aki­vaiz­du, jog ame­ri­kie­čiai vis dar ne­ga­li pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos. Ame­ri­kos dė­me­sys Se­na­jam že­my­nui bū­ti­nas dėl ne­už­trin­tos sau­gu­mo si­tua­ci­jos, Ru­si­jos ag­re­sy­vu­mo, di­dė­jan­čio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) su­sis­kal­dy­mo, ne­sta­bi­lu­mo ir ki­tų ky­lan­čių iš­šū­kių.

Anot T. Ja­ne­liū­no, vals­ty­bės, ku­rias J. Bi­de­nas pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti ki­tą sa­vai­tę, yra svar­bios, o vi­zi­tams grei­čiau­siai tu­rė­jo įta­kos da­bar­ti­nės po­li­ti­nės rea­li­jos. Šiuo me­tu Tur­ki­ja iš­gy­ve­na tam ti­krą kri­zę, lū­žį tiek dėl san­ty­kių su JAV, tiek dėl sa­vo vie­tos tarp­tau­ti­nė­je sis­te­mo­je. Šve­di­ja dėl im­ig­ran­tų kri­zės ir ban­dy­mo iš­lai­ky­ti sa­vo ver­ty­bes yra sa­vo­tiš­ka ES pa­ti­ria­mų prob­le­mų ilius­tra­ci­ja. Po­li­to­lo­gas svars­tė, kad su Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tais J. Bi­de­nas ap­tars klau­si­mus, su­si­ju­sius su Ru­si­ja, NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mais, ES vie­ny­be, ypač iš­šū­kius, ky­lan­čius Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai nu­bal­sa­vus už pa­si­trau­ki­mą iš ES.

„Nea­be­jo­ju, tai nė­ra vien sim­bo­li­nis ges­tas. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad be­si­bai­gian­ti B. Oba­mos ka­den­ci­ja jau ne­tu­rės ko­kių nors reikš­min­gų po­ky­čių, spren­di­mų, bet vi­zi­tas, ku­riuo ban­do­ma su­stip­rin­ti svar­biau­sių są­jun­gi­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mą, tam ti­krą at­sa­ko­my­bę, ku­rią JAV vis dar dek­la­ruo­ja už vi­sas NA­TO na­res ir ki­tas są­jun­gi­nin­kes, to­kias kaip Šve­di­ja, iš da­lies at­spin­di da­bar­ti­nius JAV už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tus. Dė­me­sys ne­iš­ven­gia­mai yra nu­lem­tas ir da­bar­ti­nių tarp­tau­ti­nių rea­li­jų“, – tvir­ti­no T. Ja­ne­liū­nas.

Eks­per­to ver­ti­ni­mu, su­nku prog­no­zuo­ti, kaip kei­sis JAV už­sie­nio po­li­ti­ka po lap­kri­tį vyk­sian­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų. Jei prie Ame­ri­kos vai­ro stos Hil­la­ry Clin­ton, po­ky­čiai ne­bus ra­di­ka­lūs, JAV po­zi­ci­jos są­jun­gi­nin­kų at­žvil­giu ne­si­keis, gal net taps ryž­tin­ges­nės, pa­brė­žiant, kad ne­ke­ti­na­ma už­leis­ti po­zi­ci­jų ar at­si­sa­ky­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų są­jun­gi­nin­kams. „Ką nors kal­bė­ti dėl D. Trum­po aps­kri­tai be­maž ne­įma­no­ma. Šio as­mens ne­nuo­sek­lu­mas kol kas vi­siš­kai ne­lei­džia prog­no­zuo­ti, ko­kių spren­di­mų jis ga­li im­tis ar kaip daž­nai juos ga­li keis­ti. Ma­nau, čia bū­tų ne­ma­žas gal­vos skaus­mas vi­siems JAV są­jun­gi­nin­kams, o psi­cho­lo­gi­nio ne­sau­gu­mo tu­rė­tų ge­ro­kai pa­dau­gė­ti“, – įsi­ti­ki­nęs T. Ja­ne­liū­nas.