JAV lietuvių bendruomenė bendradarbiaus su Vilniaus universitetu
Dau­giau nei tre­jus me­tus tru­ku­sios de­ry­bos ir nu­ei­tas su­nkus JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ke­lias pa­sie­kė fi­ni­šą – pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu. 

Šią sa­vai­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to Cen­tri­niuo­se rū­muo­se įvy­ko ofi­cia­lus su­tar­ties ir bū­si­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­sta­ty­mas. Ati­da­ry­mo žo­džius ren­gi­ny­je ta­rė VU Tarp­tau­ti­nių ry­šių sky­riaus va­do­vė Rai­mon­da Mar­ke­vi­čie­nė ir JAV LB KV pir­mi­nin­kė bei LISS (lie­tu­vių iš­ei­vių stu­den­tų sta­žuo­tės) prog­ra­mos va­do­vė Si­gi­ta Šim­ku­vie­nė-Ro­sen. Vieš­nios trum­pai pri­sta­tė ar­ti­miau­sius pla­nus, bend­rus sie­kius ir pa­aiš­ki­no, ko­kia svar­bi ši su­tar­tis abiems ša­lims.

R. Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žė, kad net 21 šių me­tų LISS stu­den­tas at­liks pra­kti­kas Lie­tu­vos įmo­nė­se bei įstai­go­se per Vil­niaus uni­ver­si­te­tą (li­kę 2 – per VGTU). Bū­tent čia jie bus ver­ti­na­mi ir, sėk­min­gai pa­bai­gę sta­žuo­tę, ne tik gaus uni­ver­si­te­ti­nių kre­di­tų, bet ir ga­lės pa­pil­dy­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą dar­bo Lie­tu­vo­je pa­tir­ti­mi bei tu­rės ga­li­my­bę su­stip­rin­ti sa­vo lie­tu­vių kal­bos ir kul­tū­ros ži­nias. Tuo tar­pu S. Šim­ku­vie­nė pri­dū­rė, kad ši prog­ra­ma ti­krai ne­bū­tų to­kia iš­pil­dy­ta ir pra­smin­ga, jei ne pa­grin­di­nis rė­mė­jas – Lie­tu­vių fon­das. „Ši par­ama at­ve­ria du­ris į pa­trauk­les­nes pra­kti­kų, gy­ve­ni­mo, su­si­ti­ki­mų, ofi­cia­lių vi­zi­tų vie­tas. LF dė­ka mes tu­ri­me ga­li­my­bę ap­si­lan­ky­ti įvai­riuo­se Lie­tu­vos kam­pe­liuo­se ir su­si­pa­žin­ti su ypa­tin­gais žmo­nė­mis“, – džiau­gė­si ji.

Vi­si su­si­rin­ku­sie­ji iš­klau­sė is­to­ri­jos fa­kul­te­to dės­ty­to­jo dr. Nor­ber­to Čer­niaus­ko pa­skai­tos „Lie­tu­viai-pa­sau­lis-Lie­tu­va“, pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mis apie gy­ve­ni­mą sve­tur, lie­tu­vy­bės sau­go­ji­mą ir švie­ti­mo svar­bą. Ki­ti ren­gi­nio sve­čiai – jau­nie­ji gim­na­zis­tai iš JAV bei ke­lių Lie­tu­vos mies­tų, bu­vo su­pa­žin­din­ti su uni­ver­si­te­to stu­di­jų prog­ra­mo­mis, pa­kvies­ti į eks­kur­si­ją.

Po ofi­cia­lios da­lies LISS stu­den­tai su­si­ti­ko su sa­vo pra­kti­kų va­do­vais, pa­si­ra­šė tri­ša­les su­tar­tis, ap­ta­rė už­duo­tis, ku­rias at­liks sta­žuo­čių me­tu ir pa­lin­kė­jo vie­ni ki­tiems sklan­džios, efek­ty­vios ko­mu­ni­ka­ci­jos.