JAV kviečia sąjungininkus atsiųsti karių į Baltijos šalis
Jung­ti­nės Vals­ti­jos kvie­čia są­jun­gi­nin­kus at­siųs­ti sa­vo ka­rių į Bal­ti­jos ša­lis, kad kiek­vie­no­je iš jų bū­tų su­for­muo­ta po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną, sa­ko į Lie­tu­vą at­vy­ku­si JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vic­to­ria Nu­land.

In­ter­viu BNS dip­lo­ma­tė sa­kė, kad lie­pą Len­ki­jo­je vyk­sian­tis NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas su­stip­rins Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą, ta­čiau kar­tu par­agi­no dėl Ru­si­jos ne­ri­mau­jan­čias Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis pri­si­dė­ti ko­vo­jant su iš­šū­kiais Al­jan­so pie­tuo­se.

V.Nu­land tei­gi­mu, JAV ke­ti­na to­liau pa­lai­ky­ti dia­lo­gą su Ru­si­ja dėl Si­ri­jos, sie­kiant nu­trauk­ti pi­lie­ti­nį ka­rą ir su­stab­dy­ti pa­bė­gė­lių srau­tus.

Tra­di­ci­nia­me sau­gu­mo eks­per­tų „Snie­go su­si­ti­ki­me“ Tra­kų ra­jo­ne da­ly­vau­jan­ti dip­lo­ma­tė taip pat par­agi­no pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant Mins­ko su­si­ta­ri­mus dėl pa­liau­bų Ry­tų Ukrai­no­je, pers­pė­da­ma, kad joms žlu­gus Ukrai­na su­si­dur­tų su nuo­la­ti­niu pa­vo­ju­mi.

– Po­nia am­ba­sa­do­re, šia­me su­si­ti­ki­me Tra­kuo­se dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma ar­tė­jan­čiam NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je. Ar šis vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas kaip nors pa­di­dins Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą?

– Ma­nau, kad ne­abe­jo­ti­nai su­stip­rins. Lai­ko­mės pa­ža­dų, ku­riuos da­vė­me (bu­vu­sia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me) Vel­se, kad už­ti­krin­si­me, jog at­gra­sy­si­me bet ko­kias grės­mes, veik­si­me kar­tu ir su­stip­rin­si­me vi­sų šio re­gio­no ša­lių, įskai­tant Lie­tu­vą, pa­jė­gu­mus pa­čioms pa­si­rū­pin­ti sa­vo sau­gu­mu. Nu­ėjo­me jau il­gą ke­lią. Kiek­vie­no­je iš šių ša­lių re­gu­lia­riai ro­tuo­ja­ma po 150 ame­ri­kie­čių ka­rių, yra nau­ji NA­TO šta­bo ele­men­tai, Lie­tu­va pir­mo­ji su­lau­kė JAV tech­ni­kos, ku­rią iš anks­to dis­lo­ka­vo­me, jei jos pri­reik­tų, ge­rė­ja jū­sų oro gy­ny­ba, ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo pa­jė­gu­mai, ir vi­sos re­gio­no ša­lys ge­riau bend­ra­dar­biau­ja tar­pu­sa­vy­je. Tai­gi, ma­nau, kad Lie­tu­vos ir vi­sų čia esan­čių ša­lių pi­lie­čiai pa­jus nau­dą.

– Kal­bant kon­kre­čiau Bal­ti­jos ša­lys sie­kia to, ką bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti „Bal­ti­jos bri­ga­da“ – po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną kiek­vie­no­je iš ša­lių. Ar jūs tai re­mia­te?

– Min­tis to­kia, kad šiuo me­tu kiek­vie­no­je iš ša­lių yra po pri­iman­čios ša­lies kuo­pą ir JAV kuo­pą, ku­rios pa­si­ren­gu­sios dirb­ti, ir klau­sia­me, ar ga­li pri­si­dė­ti dar vie­nas są­jun­gi­nin­kas su re­gu­lia­rio­mis ro­ta­ci­jo­mis, ir kaip ga­li­me su­jung­ti šias kuo­pas, kad bend­ras re­zul­ta­tas bū­tų pa­jė­gų ba­ta­lio­nas bet ku­riuo kon­kre­čiu me­tu. Jung­ti­nės Vals­ti­jos, be abe­jo­nės, re­mia tai, kad dau­giau są­jun­gi­nin­kų at­vyk­tų ir pri­si­dė­tų prie mū­sų su sau­su­mos pa­jė­go­mis čia, Ry­tuo­se. Bet ša­lių NA­TO ry­ti­nia­me pa­kraš­ty­je taip pat pra­šo­me pa­gal­vo­ti, kuo jos ga­li pri­si­dė­ti prie si­tua­ci­jos Pie­tuo­se. Mes ne tik rū­pi­na­mės sau­gu­mu Ry­tuo­se, bet dir­ba­me, siek­da­mi už­ti­krin­ti sau­gu­mą Pie­tuo­se. So­li­da­ru­mas tu­ri bū­ti abe­jo­se mi­si­jo­se.

– 2014 me­tais, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą, o Ry­tų Ukrai­no­je pra­si­dė­jo ka­ras, ga­na daug po­li­ti­kų, žur­na­lis­tų, ana­li­ti­kų pers­pė­jo, kad Bal­ti­jos ša­lys ga­li tap­ti ki­tu Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no tai­ki­niu. Jū­sų nuo­mo­ne, ar tai rea­lus sce­na­ri­jus?

– Dar­bas, ku­rį pa­da­rė­me per pa­sta­ruo­sius pu­san­trų, dve­jus me­tus, kal­ba už sa­ve, kad at­gra­sy­mas yra stip­rus, o Ru­si­ja ne­siė­mė mū­sų iš­ban­dy­ti, iš­sky­rus šio­kį to­kį mū­sų oro gy­ny­bos pa­ti­kri­ni­mą. Iš­lie­ka įsi­pa­rei­go­ji­mas veik­ti iš­vien, už­ti­krin­ti, kad taip ir tęs­tų­si, kad mū­sų jė­ga bū­tų aki­vaiz­di ir kad ne­bū­tų ver­ta to iš­ban­dy­ti.

– Dau­ge­liui lie­tu­vių ga­li kil­ti ties­mu­kas klau­si­mas – ar JAV ka­da nors ri­zi­kuo­tų Tre­čiuo­ju pa­sau­li­niu ka­ru, kad ap­gin­tų Bal­ti­jos ša­lis nuo Ru­si­jos už­puo­li­mo. Ką at­sa­ky­tu­mė­te?

– Mes ne­kvie­čia­me nau­jos na­rės į Al­jan­są – ar tai bū­tų Vo­kie­ti­ja šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, ar Lie­tu­va, kai įsto­jo­te jūs – ne­bū­da­mi pa­si­ren­gę jū­sų ap­gin­ti. Tai yra penk­ta­sis (NA­TO su­tar­ties) straips­nis. Tu­riu šau­kia­mo­jo am­žiaus sū­nų ir ver­ti­nu tai la­bai rim­tai, ma­nau vi­si ame­ri­kie­čiai ver­ti­na tai la­bai rim­tai. Bet svar­bu svar­bu ne tik tai, kad ame­ri­kie­čiai at­ei­tų gin­ti Lie­tu­vos, bet ir tai, kuo Lie­tu­va pri­si­de­da prie vi­sų mū­sų sau­gu­mo, įskai­tant jū­sų veik­lą to­kio­se vie­to­se kaip Af­ga­nis­ta­nas. Tai yra Al­jan­so es­mė.

– No­rė­čiau pe­rei­ti prie Si­ri­jos. Ru­si­ja ten yra jū­sų par­tne­rė ar prob­le­mų šal­ti­nis?

– Kaip ži­no­te, Ru­si­ja Si­ri­jo­je tu­ri sa­vo po­žiū­rį. Ji ir to­liau sa­ko, kad jos ka­ri­nė veik­la pir­miau­sia nu­kreip­ta prieš ISIL („Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę). Iš­sa­kė­me ne­ri­mą, kad kai ka­da jie tai­ko­si la­biau gin­da­mi (pre­zi­den­tą Bas­ha­rą) As­sa­dą ir jo re­ži­mą. Bet per dia­lo­gą, ku­rį ma­no va­do­vas, se­kre­to­rius (John) Ker­ry vyk­do su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru (Ser­ge­ju­mi) Lav­ro­vu ir pla­tes­ne tarp­tau­ti­ne Si­ri­jos par­amos gru­pe, sie­kia­me ras­ti po­li­ti­nį spren­di­mą, ku­ris nu­trauk­tų šį ka­rą. Tai svar­bu ne tik Si­ri­jai, bet ir vi­sam re­gio­nui, taip pat sie­kiant su­stab­dy­ti des­pe­ra­tiš­kų mig­ran­tų srau­tus čia, į Eu­ro­pą.

– Pa­sku­ti­nis klau­si­mas apie Ukrai­ną, kur prieš ke­lias die­nas vėl pa­skelb­ta apie at­nau­jin­tas pa­liau­bas. Ar ma­to­te ga­li­my­bę, kad šie­met pa­liau­bos pra­dė­tų veik­ti, ar Mins­ko su­si­ta­ri­mai ga­li bū­ti įgy­ven­din­ti?

– La­bai svar­bu, kad mes vi­si, ku­rie esa­me Ukrai­nos drau­gai, dirb­tu­me la­bai su­nkiai ne tik pa­dė­ti Ukrai­nai, bet vi­soms Nor­man­di­jos ša­lims įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mus, nes tai svar­bu ne tik Ukrai­nos sau­gu­mui, bet ir vi­so re­gio­no sau­gu­mui.

Esa­te tei­sus, kad pa­sta­ruo­ju me­tu pa­liau­bų įgy­ven­di­ni­mas bu­vo ge­res­nis, bet jis dar ne­pil­nas, žmo­nės dar žūs­ta, vyks­ta su­si­rė­mi­mų. Tai­gi, pir­ma­sis iš­šū­kis yra nu­trauk­ti žu­dy­nes, kad ga­lė­tu­me pe­rei­ti prie ki­tų Mins­ko su­si­ta­ri­mo da­lių, įskai­tant po­li­ti­nį spren­di­mą, ti­krus rin­ki­mus pa­gal Ukrai­nos įsta­ty­mus, ku­rie ati­tin­ka ES­BO stan­dar­tus, už­sie­nio ka­ri­nės įran­gos ir ka­rių ati­trau­ki­mą ir sie­nų kon­tro­lės su­grą­ži­ni­mą. Vi­si tu­ri­me dirb­ti, kad Mins­kas bū­tų įgy­ven­din­tas, nes ki­taip kaip mi­ni­mum tu­rė­si­me įšal­dy­tą konf­lik­tą, o gal­būt dar blo­giau – nuo­la­ti­nį pa­vo­jų Ukrai­nai ir sau.

– Po­nia se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja, ačiū jums už skir­tą lai­ką.