JAV kongresmenas: negalima leisti Rusijai mindyti kitų šalių
Ru­si­ja gra­si­na vi­soms vals­ty­bėms, įskai­tant Bal­ti­jos ša­lis, nes toks yra jos bū­das, sa­ko Jung­ti­nių Vals­ti­jų Kong­re­so gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ma­cas Thorn­ber­ry.

„Ru­si­ja gra­si­na be­veik vi­siems, toks jos bū­das - ji no­ri bau­gin­ti (...) Bal­ti­jos vals­ty­bes, no­ri bau­gin­ti Len­ki­ją, Ukrai­ną ir Ru­mu­ni­ją - ša­lį po ša­lies. Tai pa­na­šu į peš­tu­ką mo­kyk­los kie­me. Ky­la klau­si­mas, ar ga­li­ma leis­ti peš­tu­kui iš­si­suk­ti, ar sto­si­me sa­ky­da­mi: „tu ga­li gąs­din­ti, bet mes ne­lei­si­me tau mū­sų min­dy­ti“,- žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te sa­kė res­pub­li­ko­nų kong­re­so na­rys iš Tek­sa­so.

Taip jis įver­ti­no bri­tų spau­dos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, re­mian­tis Ru­si­jos ge­ne­ro­lų ir JAV par­ei­gū­nų su­si­ti­ki­mą par­eng­tais do­ku­men­tais, kad Ru­si­ja gra­si­na pa­nau­do­ti bran­duo­li­nę jė­gą Bal­ti­jos ša­ly­se, jei NA­TO čia stip­rins pa­jė­gu­mus.

Ame­ri­kie­tis pa­ly­gi­no Ru­si­jos veiks­mus su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tės, „Al Qae­da“ vyk­do­mais iš­puo­liais, pri­pa­žin­da­mas, kad dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos pir­mą­kart po sep­ty­nias­de­šim­ties me­tų ky­la grės­mė pa­sau­lio tvar­kos sta­bi­lu­mui.

„Aš ma­nau, kad mes ne­sa­me ma­tę to­kių grės­mių pa­sau­lio tai­kai ir sta­bi­lu­mui nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro (...) Mes esa­me la­bai su­si­rū­pi­nę te­ro­riz­mu - ISIS (Is­la­mo vals­ty­be), „Al Qae­da“. Tai yra kas ki­ta, bet tam ti­kra pra­sme pa­na­ši grės­mė pa­sau­lio sta­bi­lu­mui“, - par­eiš­kė M.Thorn­ber­ry.

Pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos Jo­vi­tos Ne­liup­šie­nės, po­li­ti­ko va­do­vau­ja­ma JAV Kong­re­so gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­to de­le­ga­ci­ja ket­vir­ta­die­nį su pre­zi­den­te ap­ta­rė dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ka­ri­nio, ki­ber­ne­ti­nio, bei ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus bei si­tua­ci­ją re­gio­ne, NA­TO Vel­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tus.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad JAV yra pa­ti­ki­ma Lie­tu­vos par­tne­rė ir prie Lie­tu­vos sau­gu­mo pra­si­dė­jus Ru­si­jos ag­re­si­jai Ukrai­no­je pri­si­de­da kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis.

Tuo me­tu JAV Kong­re­so at­sto­vas sa­kė, kad po­kal­by­je su D.Gry­baus­kai­te pir­miau­sia bu­vo „su­si­telk­ta į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je ir de­ra­mą at­sa­ką“.

M.Thorn­ber­ry taip pat pa­ti­ki­no, kad JAV ka­rių bei tech­ni­kos da­ly­va­vi­mas pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je ir ki­tas ka­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas at­ei­ty­je tik stip­rės.

Kong­re­so at­sto­vai ket­vir­ta­die­nį ap­si­lan­kė Ruk­lo­je, kur šiuo me­tu dis­lo­kuo­ti ro­tuo­jan­tys JAV ka­riai. Jis tvir­ti­no, jog tvir­ti­no, kad dau­gy­bė žmo­nių JAV bu­vo „ne­ti­kė­tai užk­lup­ti“ Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je, tad JAV ėmė­si prie­mo­nių: Kong­re­se pri­im­ti spren­di­mai dėl ki­tų me­tų biu­dže­to, ku­riais nu­ma­ty­ta di­din­ti gy­ny­bos biu­dže­tą.

„Iš da­lies tai yra dėl „Is­la­mo vals­ty­bės“, ki­tų įvy­kių, ku­rie vyks­ta pa­sau­ly­je, bet di­džio­ji da­lis yra dėl to, kas vyks­ta Ukrai­no­je. Ma­nau, kad NA­TO stip­ry­bė at­rem­ti šią ag­re­si­ją yra (...) ti­krai tai, ką pre­zi­den­tė mums pri­mi­nė šian­dien“, - sa­kė jis.

„Ma­nau, kad at­ei­ty­je ti­krai bus dau­giau pra­ty­bų. Be to, kaip jūs tur­būt ži­no­te, pra­ėju­sį gruo­dį Kong­re­sas pri­ėmė Eu­ro­pos sau­gu­mo pa­tvir­ti­ni­mo ini­cia­ty­vą, ku­ria su­tei­kia­mas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas ka­ri­nei inf­ras­truk­tū­rai, įskai­tant ir tuos po­li­go­nus, ku­riuos mes ma­tė­me šį ry­tą čia, Lie­tu­vo­je. Ma­nau, bus dar vie­ni me­tai stip­ri­nant šias prie­mo­nes“, - pa­ti­ki­no M.Thorn­ber­ry.

Kal­bė­da­mas apie JAV dis­ku­si­jas tiek­ti mir­ti­nus gink­lus Ukrai­nai, jis pri­mi­nė, kad JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šių prie­mo­nių dar ne­pat­vir­ti­no, ta­čiau pri­dū­rė, kad di­de­lė dau­gu­ma JAV Kong­re­so at­sto­vų re­mia šią ini­cia­ty­vą, ku­ri leis­tų ukrai­nie­čiams „ge­riau gin­tis“.

„Tie­sa, kad kai ku­rios Eu­ro­pos vals­ty­bės ne­pri­ta­ria kai ku­riems gink­lams, bet, ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, žmo­nės vi­si žmo­nės tu­ri tei­sę gin­tis ir pri­im­ti sa­vo spren­di­mus, įskai­tant Ukrai­nos žmo­nes. Ma­no nuo­mo­ne, jei mes ne­sto­si­me ir efek­ty­viai ne­sip­rie­šin­si­me šiai ag­re­si­jai, Ru­si­ja tai tęs. Tai­gi, rei­kia efek­ty­vių gink­lų tai su­stab­dy­ti ir už­kirs­ti ke­lią, kad tai ne­plis­tų į pla­tes­nę te­ri­to­ri­ją, į dau­giau vals­ty­bių. Ti­kiuo­si, eu­ro­pie­čiai tai su­pran­ta“, - sa­kė jis.

Kong­re­so na­rys pa­brė­žė svar­bą „iš­lai­ky­ti eko­no­mi­nį spau­di­mą“ Ru­si­jai ir tam esą pri­ta­ria abi JAV par­ti­jos - de­mo­kra­tai ir res­pub­li­ko­nai.

JAV de­le­ga­ci­ja ket­vir­ta­die­nį taip pat su­si­tin­ka su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku.

Ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je bus ga­lu­ti­nė re­gio­ni­nės ke­lio­nės į Ru­mu­ni­ją, Ukrai­ną, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją sto­te­lė.

JAV šiuo me­tu vyks­ta dis­ku­si­jos, ar tiek­ti gink­luo­tę Ukrai­nai, ku­ri ko­vo­ja su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais. Lie­tu­va yra pa­tvir­ti­nu­si, kad per­da­vė Ki­je­vui gink­luo­tės ele­men­tų.