JAV ketina skirti 3 mln. eurų šaudmenų saugyklos Zokniuose statyboms
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ki­tais me­tais ke­ti­na skir­ti 3 mln. do­le­rių (2,65 mln eu­rų) šaud­me­nų sau­gyk­los Šiau­liuo­se esan­čio­je Avia­ci­jos ba­zė­je sta­ty­boms.

Tai nu­ma­ty­ta JAV ka­ri­nia­me biu­dže­te Eu­ro­pai, ku­ris ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti ke­tu­ris kar­tus di­des­nis nei 2016 me­tais.

Šiuo me­tu to­kios sau­gyk­los Avia­ci­jos ba­zė­je nė­ra, pa­žy­mi ame­ri­kie­čiai Eu­ro­pos sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo ini­cia­ty­vos do­ku­men­te 2017 me­tams.

Tuo me­tu Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kol kas ne­ko­men­tuo­ja šių JAV ke­ti­ni­mų.

„JAV Kong­re­sas dar ne­pat­vir­ti­no 2017 me­tų gy­ny­bos biu­dže­to, to­dėl apie kon­kre­tų JAV lė­šų pa­nau­do­ji­mą pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo ini­cia­ty­vą kal­bė­ti šiuo me­tu yra dar per anks­ti“, – ra­šo­ma BNS pa­teik­ta­me mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me.

Iš Avia­ci­jos ba­zės Šiau­liuo­se vyk­do­ma NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja. Be to, Šiau­lių ra­jo­ne esan­čia­me Mu­mai­čių kai­me Jung­ti­nės Vals­ti­jos dis­lo­kuo­ja maž­daug kuo­pai ka­rių ap­rū­pin­ti ski­rą ka­ri­nę tech­ni­ką.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ny­bos de­par­ta­men­tas nu­ma­to ki­tą­met ka­ri­nį biu­dže­tą Eu­ro­pai di­din­ti nuo šie­met ski­ria­mų 725 mln. eu­rų iki 3,1 mlrd. eu­rų ki­tais me­tais.

JAV di­di­nant šį biu­dže­tą, Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti ro­tuo­ja­mi ame­ri­kie­čių ka­riai at­si­ga­bens mo­der­nes­nę su­nkią­ją tech­ni­ką, anks­čiau sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.