JAV kariai susipažins su Lietuvos geografiniais ypatumais
Į Lie­tu­vą bend­riems mo­ky­mams su mū­sų ša­lies ka­rias at­vy­kę 4-osios JAV pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos ka­riai anks­ty­vą sek­ma­die­nio, lie­pos 5-osios ryt­me­tį su ka­ri­niais trans­por­to sraig­tas­par­niais UH-60 „Black Hawk“ at­liks mo­ko­muo­sius skry­džius Ute­nos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Kau­no ir Aly­taus re­gio­nuo­se. Skry­džiams jie kils iš Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no. 

Ka­riai iš anks­to at­sip­ra­šo gy­ven­to­jų dėl ga­li­mų ne­pa­to­gu­mų.

Į Lie­tu­vą apie 80 JAV sau­su­mos pa­jė­gų 4-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­to ka­rių at­vy­ko lie­pos 1 die­ną. Iki lie­pos 8-osios jie da­ly­vaus tre­ni­ruo­tė­se Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tre Ne­men­či­nė­je, kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais vyks į pra­ty­bas įvai­riuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, kur su­si­pa­žins su Lie­tu­vos re­gio­no spe­ci­fi­ka ir geog­ra­fi­niais ypa­tu­mais.

4-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos šta­bas yra nuo­lat dis­lo­kuo­tas Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, o Vo­kie­ti­jo­je dis­lo­kuo­tas šios di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­tas yra at­sa­kin­gas už JAV sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas“ (angl. „O­pe­ra­tion At­lan­tic Re­sol­ve“) Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

2014 me­tų pa­va­sa­rį po ag­re­sy­vių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je pra­dė­ju­sios ope­ra­ci­ją „At­lan­to ryž­tas“ JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą ir plė­to­da­ma są­jun­gi­nin­kų bend­rų veiks­mų su­de­ri­na­mu­mą per įvai­rias pra­ty­bas ir mo­ky­mus taip pri­si­de­da įgy­ven­di­nant NA­TO su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes.