JAV ir Lietuvos sausumos pajėgų vadai pasirašys bendradarbiavimo memorandumą
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­geass ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka sek­ma­die­nį Aly­tu­je pa­si­ra­šys tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mą dėl JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mo 2015–2017 me­tais.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, šiuo me­mo­ran­du­mu tvir­ti­na­mas bend­ra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nių pla­nas nu­ma­to JAV ir Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mą bend­ro­se pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je.

Iš vi­so per dau­giau nei dve­jus me­tus pla­nuo­ja­ma bend­rai su­reng­ti apie pen­kio­li­ka pra­ty­bų ir mo­ky­mų, pa­pil­dan­čių JAV vyk­do­mos ope­ra­ci­jos „At­lan­tic Re­sol­ve“ (liet. „At­lan­to ryž­tas“) Ry­tų Eu­ro­po­je prie­mo­nes.

Per­nai me­tų pa­va­sa­rį po Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je pra­dė­ta ope­ra­ci­ja „At­lan­to ryž­tas“ JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kams per įvai­rias pra­ty­bas ir mo­ky­mus, ku­rie vyk­do­mi tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se, Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

Nuo ope­ra­ci­jos pra­džios Lie­tu­vo­je bend­ro­se pra­ty­bo­se su Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais ir ki­tų ša­ly­je ro­tuo­ja­mų są­jun­gi­nin­kų – Vo­kie­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos, Da­ni­jos, Veng­ri­jos – ka­riais jau da­ly­va­vo še­šios JAV ka­rių pa­mai­nos. Ne­tru­kus juos keis nau­ji JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai.