JAV ir Lietuvos kariai rengiasi vieningam smūgiui
JAV ir Lie­tu­vos ka­rių pra­ty­bos Pa­bra­dė­je „Vie­nin­gas smū­gis“ par­odė, kad ki­lus ka­ri­niam konf­lik­tui su prieš­u, bū­tu­me gi­na­mi at­kak­liai ir pro­fe­sio­na­liai. Sve­ti­mas žmo­gus ne­pa­tek­tų į sau­go­mą vie­tą, o jei kas nors ban­dy­tų užim­ti pa­sta­tus ar te­ri­to­ri­jas, grei­tai bū­tų iš ten iš­muš­ti.

Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je ga­li­ma bu­vo ste­bė­ti bend­rus JAV ir Lie­tu­vos ka­rių mo­ky­mus. Tai bu­vo vie­na bai­gia­mų­jų "Vie­nin­go smū­gio" da­lių. Il­gą lai­ką jie tre­ni­ra­vo­si Gai­žiū­nų po­li­go­ne, ten bu­vo ren­gia­mi in­di­vi­dua­liai, vy­ko šau­dy­mo pra­ty­bos. Ga­liau­siai Pa­bra­dės po­li­go­ne, ap­jung­da­mi ži­nias ir pa­tir­tį bei bend­ra­dar­biau­da­mi mū­sų ir Užat­lan­tės ka­riai par­odė, ką su­ge­ba.

Ge­rai su­de­rin­ti veiksmai

Pir­ma pra­ty­bų da­lis bu­vo su­reng­ta pa­grin­di­nė­je ka­rių ba­zė­je. "Ji yra čia, o ten - va­da­vie­tė, tu­rin­ti sche­mas ir ki­tus da­ly­kus, kad ga­lė­tų sek­ti bū­rių veiks­mus; yra ir Grei­to­jo rea­ga­vi­mo sky­rius, siun­čian­tis pa­tru­lius pa­ti­krin­ti te­ri­to­ri­ją, jei pa­ste­bi­ma kas nors ne­ti­kė­to, - nau­jie­nų por­ta­lo lzi­nios.lt žur­na­lis­tei ro­dė Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio (LDK) Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no III me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų kuo­pos va­do pa­va­duo­to­jas, da­bar ei­nan­tis va­do par­ei­gas vy­res­ny­sis lei­te­nan­tas Eval­das Mil­kin­tis. - Ki­ti ame­ri­kie­čių ir lie­tu­vių ka­riai yra gy­ny­bos blo­kuo­se. Tai to­kie su­si­tel­ki­mo ra­jo­nai, iš ku­rių vyk­do­ma žval­gy­ba ir pa­na­šiai. Dar vie­nas mū­sų ir JAV bū­rys da­bar žval­go­si ir ruo­šia­si ob­jek­to at­akai." Pa­sak ka­ri­nin­ko, pa­da­li­niai ir die­nos, ir nak­ties me­tu tre­ni­ruo­ja­mi rea­guo­ti į už­puo­li­mus. Tą­kart veiks­mas vy­ko die­nos švie­so­je.

Apie tai sto­vyk­la­vie­tę su va­da­vie­te ser­gin­tys sar­gy­bi­niai ne­ži­no­jo. Tuo me­tu vy­ko įpras­ti dar­bai: vie­ni ka­riai spyg­liuo­tos vie­los ri­ti­niais tvir­ti­no ba­zi­nės sto­vyk­lą, ki­ti ruo­šė­si į pa­grin­di­nes mo­ko­mo­jo mū­šio vie­tas. Pa­tru­liai bokš­te­liuo­se aky­lai dai­rė­si ap­lin­kui. Ne­ti­kė­tai prie įėji­mo į ba­zę pa­si­ro­dė ka­ri­nius dra­bu­žius vil­kin­tis vai­ki­nas, už­ti­krin­tai ženg­da­mas jis ban­dė pa­tek­ti į vi­dų. Ba­zės prie­igas sau­gan­tys ka­riai rea­ga­vo žai­biš­kai - į sve­ti­mą­jį nu­krei­pė au­to­ma­tus, su­stab­dė, par­klup­dė ant ke­lių, apieš­ko­jo ir iš­ve­dė. Pa­grin­di­nė ka­ri­nė sto­vyk­la­vie­tė li­ko sau­gi.

Vė­liau pa­grin­di­nis veiks­mas per­si­kė­lė į ki­tą po­li­go­no vie­tą. Ten ke­liuo­se be­lan­giuo­se pa­sta­tuo­se įsi­kū­rė ka­riai, ku­riuos ga­li­ma va­din­ti sve­ti­mai­siais. Jie užė­mė gy­ny­bi­nes po­zi­ci­jas vi­du­je ir lau­ke prie blo­kų. Ku­rį lai­ką bu­vo ty­lu ir ra­mu, tik kaž­kur to­lu­mo­je dun­dė­jo mi­nos­vai­džiai - tą­dien ki­ti ka­riai mo­kė­si šau­dy­ti ko­vi­niais šaud­me­ni­mis. Ne­ti­kė­tai pa­si­gir­do pir­mie­ji šū­viai, iš miš­kin­gos vie­tos pa­sta­tus pra­dė­jo at­akuo­ti puo­lan­tys ka­riai.

Kaip juo­ka­vo vie­nas žur­na­lis­tų pa­ly­do­vų, ko­vi­nių pra­ty­bų vaiz­do ir gar­so api­pa­vi­da­li­ni­mas par­eng­tas ge­riau, ne­gu vie­no po­pu­lia­raus at­li­kė­jo kon­cer­to. Iš tie­sų bu­vo net bau­go­ka: spro­gi­mai ir dū­mai, au­to­ma­tų ir kul­kos­vai­džių ka­le­ni­mas, ka­rių šūks­mai ir at­aka, ar­tė­jan­čios šar­vuo­tos tech­ni­kos burz­ge­sys... Ma­ty­ti, kad ka­rių veiks­mai iš anks­to ge­rai su­de­rin­ti, puo­li­mas tin­ka­mai koor­di­nuo­tas. Prieš­inin­kai "kri­to nu­šau­ti" ar­ba bu­vo im­ami į ne­lais­vę ir nu­gink­luo­ja­mi. Jei ne ke­le­tas ap­link nar­dan­čių fo­tog­ra­fų ir ope­ra­to­rių, ma­ny­tum, kad pa­puo­lei į ti­kro mū­šio lau­ką. Net po sėk­min­gos at­akos ka­riai ne­at­si­pa­lai­da­vo. Jie sau­go­jo be­lais­vius, o kai vie­nas jų ban­dė spruk­ti, pa­si­vi­jo ir pa­gul­dė ant že­mės. Per at­ok­vė­pį ka­riams bu­vo at­vež­ti pie­tūs. Pa­sis­tip­ri­nę jie šar­vuo­čiais pa­ju­dė­jo ba­zi­nės sto­vyk­los link. Ta­čiau ke­lio ne­pa­vy­ko įveik­ti ra­miai. Vie­no­je at­vi­ro­je vie­to­je pa­si­gir­do spro­gi­mai - šar­vuo­ta tech­ni­ka bu­vo ap­šau­dy­ta. Ka­riai, ku­riems tai bu­vo ne­ti­kė­tu­mas, rea­ga­vo at­si­šau­dy­da­mi. Ga­liau­siai mo­ko­mo­jo mū­šio gar­sai nu­ti­lo.

Lau­kia­mi ir ame­ri­kie­čų tan­kai "Ab­rams"

Po pa­grin­di­nių mū­šį im­ituo­jan­čių pra­ty­bų nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt LDK Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no va­das Min­dau­gas Pet­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad su ame­ri­kie­čiais kar­tu dir­ba­ma nuo pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rio. Tai jau penk­to­ji JAV ka­ri­nių pa­jė­gų ro­ta­ci­ja. "Lau­kia­me ir ki­tos, ku­ri bū­tų su "Ab­rams" tan­kais, taip pat šar­vuo­tais trans­por­te­riais "Stry­ker", - tei­gė ba­ta­lio­no va­das. - Šių pra­ty­bų tiks­las yra tre­ni­ruo­ti abi, lie­tu­vių ir ame­ri­kie­čių, kuo­pas. Pa­grin­di­nės už­duo­tys - puo­la­mo­sios ope­ra­ci­jos, taip pat ci­vi­lių kon­tro­lės ope­ra­ci­jos ir pa­tru­lia­vi­mas. Kaip tik ma­tė­te puo­la­mą­ją ope­ra­ci­ją dvie­jų bū­rių - lie­tu­vių ir ame­ri­kie­čių. To­kios pra­ty­bos mums pa­de­da su­vok­ti vie­nų ir ki­tų ka­ri­nių vie­ne­tų pra­na­šu­mus bei trū­ku­mus, su­de­rin­ti pro­ce­dū­ras, įran­gą. Aiš­ku, per to­kias pra­ty­bas įgy­ja­me pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo par­tne­riais, o jie - mu­mis." Tei­ra­vo­mės, ku­rie yra pra­na­šes­ni - sa­vi ar at­vy­kę ka­riai, kaip se­ka­si de­rin­ti veiks­mus. M. Pet­ke­vi­čius sa­kė: "Skir­tin­ga įran­ga ir eki­puo­tė, to­dėl rei­kia de­rin­tis. Per pir­mas JAV ka­rių ro­ta­ci­jas bu­vo kiek su­nkiau, da­bar ry­šiai ir pro­ce­dū­ros jau vei­kia, dau­gu­ma mū­sų jau­ni­mo pui­kiai kal­ba ang­liš­kai, to­dėl di­des­nių su­de­ri­na­mu­mo prob­le­mų ne­tu­ri­me. Pa­si­ren­gi­mo ly­gis toks pats, kai ku­riais at­ve­jais mū­sų ka­riai ge­riau par­uoš­ti, kai ku­riais - ame­ri­kie­čių. JAV ka­ri­nės pa­jė­gos tu­ri daug tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių, ku­rių mes mo­ko­mės. Esa­me pri­pra­tę dirb­ti se­nais me­to­dais, orien­tuo­da­mie­si pa­gal že­mė­la­pius ir kom­pa­sus. Ame­ri­kie­čiams jau rei­kia GPS na­vi­ga­ci­jos. Ta­čiau tai vie­nas ki­tą pa­pil­do." Tie­sa, to­kioms pra­ty­boms rei­kė­tų dau­giau erd­vių, to­dėl pla­nuo­ja­ma iš­plės­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių po­li­go­nų te­ri­to­ri­jas. Di­džiau­sias šiuo me­tu - prie Pa­bra­dės.

JAV ka­riai su­pa­žin­di­na­mi su Lietuva

Ame­ri­kie­čių ka­ri­nių pa­jė­gų ro­ta­ci­ja ti­kriau­siai bus tę­sia­ma ne­ri­bo­tą lai­ką, kol yra to­kia geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja. Ba­ta­lio­no va­das pa­žy­mė­jo, kad NA­TO par­tne­rių ir JAV bu­vi­mas Lie­tu­vo­je yra su­si­jęs su si­tua­ci­ja Ukrai­no­je ir ap­link mū­sų sie­nas.

Kiek, prieš at­vyk­da­mi į Lie­tu­vą, ame­ri­kie­čiai tu­ri ži­nių apie mū­sų kraš­tą? Ba­ta­lio­no va­das pa­sa­ko­jo: "Pri­klau­so nuo to, ko­kia ro­ta­ci­ja. Ši at­vy­ko iš Eu­ro­pos, ka­riai dis­lo­kuo­ti Vo­kie­ti­jo­je. Jie ži­no, ką ir ko­dėl Lie­tu­va da­ro. Trūks­ta is­to­ri­nio pa­grin­do apie mū­sų kraš­tą, dėl ku­rio bū­tų aiš­kiau, ko­dėl esa­me taip su­ne­ri­mę. To­dėl JAV ka­riams ren­gia­me pa­skai­tas, ro­do­me fil­mus, ve­ža­me į eks­kur­si­jas, pa­vyz­džiui, į Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jų, Kau­no IX for­to mu­zie­jų ir pa­na­šiai, kad jie su­vok­tų apie grės­mes Lie­tu­vai, ko­dėl taip bran­gi­na­me lais­vę, ko­kie svar­būs pa­dė­ti at­vy­kę jie - ame­ri­kie­čiai ka­riai."

Ba­ta­lio­no va­das pa­aiš­ki­no, ko­dėl ge­rai, kad Lie­tu­vo­je nuo­lat ro­tuo­ja­mos JAV ka­ri­nės pa­jė­gos. "Tai yra da­lis at­gra­sy­mo prie­mo­nių. Na­muo­se yra par­tne­rių iš NA­TO vie­ne­tas. Pra­ėju­sio am­žiaus Lie­tu­vos is­to­ri­ja ne­si­kar­tos. Be to, kai kar­tu tre­ni­ruo­ja­mės bei dir­ba­me, už­si­mez­ga ir žmo­giš­ki ry­šiai", - tei­gė M. Pet­ke­vi­čius.

JAV įsi­pa­rei­go­ji­mas par­tne­riams vykdomas

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je ren­gia­mo­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se ir si­tua­ci­niuo­se šau­dy­muo­se da­ly­vau­ja apie 250 ka­rių iš JAV sau­su­mos pa­jė­gų 3-osios di­vi­zi­jos 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko kuo­pos ir LDK Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no 3-ios kuo­pos. JAV ka­riai sau­sio mė­ne­sį at­vy­ko iš pul­ko, ku­ris dis­lo­kuo­tas Vil­se­ke, Vo­kie­ti­jo­je. Tai jau penk­to­ji JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­rių ro­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je, taip pat Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Len­ki­jo­je. Pir­mo­ji bu­vo ba­lan­džio mė­ne­sį. Ruk­lo­je JAV ka­riai dis­lo­ka­vo ir sa­vo at­si­ga­ben­tą tech­ni­ką – įvai­rios pa­skir­ties šar­vuo­tuo­sius ra­ti­nius trans­por­te­rius „Stry­ker“, šar­vuo­tuo­sius vi­su­rei­gius HMMWV, su­nkve­ži­mius ir kit­ką. Ši ka­ri­nė tech­ni­ka bu­vo nau­do­ja­ma per pra­ty­bas "Vie­nin­gas smū­gis".

JAV ka­riai su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais per bend­rus mo­ky­mus to­bu­li­na tar­pu­sa­vio są­vei­ką. Bend­ras pa­si­ren­gi­mas šią sa­vai­tę vai­ni­kuo­tas lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bo­se „Vie­nin­gas smū­gis“ (angl. "Joint Punch"). Pra­ty­bų da­ly­viai - ir Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­nio ba­ta­lio­no iš­mi­nuo­to­jai, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis Mi-8, prieš­iš­kas pa­jė­gas im­ituo­ja Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no bū­rys ir Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no tak­ti­nės psi­cho­lo­gi­nių ope­ra­ci­jų gru­pės ka­riai. Šių pra­ty­bų tiks­las - pa­ti­krin­ti ir pa­ge­rin­ti są­jun­gi­nin­kų pa­da­li­nių są­vei­ką, puo­li­mo, gy­ny­bos bei sau­gu­mo ir sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­jo­se. Lie­tu­va at­vy­ku­siems JAV ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą: ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.

Nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ro­tuo­ja­mi kaip da­lis JAV sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas“ (angl. „O­pe­ra­tion At­an­tic Re­sol­ve“). Šia ope­ra­ci­ja JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą po ag­re­sy­vių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.