JAV generolas: Vidurio ir Rytų Europai reikia ne simbolinio, o realaus atgrasymo
Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pai rei­ka­lin­gi ne sim­bo­li­niai, o rea­lūs Ru­si­jos at­gra­sy­mo pa­jė­gu­mai, sa­ko Vil­niu­je vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų ge­ne­ro­las Be­nas Hod­ge­sas.

„Nes­pe­ku­liuo­siu, ko­kie spren­di­mai bus pri­im­ti dėl su­stip­rin­to są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mo, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, jog esu pa­ta­ręs ir ma­nau, kad yra rei­ka­lin­ga pa­siek­ti rea­lų at­gra­sy­mą. Ne sim­bo­li­nį, o rea­lų at­gra­sy­mą“, – pir­ma­die­nį kon­fe­ren­ci­jo­je „NA­TO ga­lios ir at­gra­sy­mo stip­ri­ni­mas“ tei­gė ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas B.Hod­ge­sas, ku­ris yra JAV Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nin­kas tai sa­kė ar­tė­jant NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų ir Al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mams, ku­riuo­se ga­li bū­ti nu­spręs­ta pa­di­din­ti są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nius pa­jė­gu­mus Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, įskai­tant Bal­ti­jos ša­lis.

„Atg­ra­sy­mas rei­ka­lau­ja rea­lių pa­jė­gu­mų, rea­lių ko­vi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios pri­vers­tų bet ko­kį po­ten­cia­lų prieš­inin­ką pa­sa­ky­ti, kad „mums ga­li ne­pa­vyk­ti“ ar­ba „Mes ne­no­ri­me to da­ry­ti, nes nuo­sto­liai bus per di­de­li“, – kal­bė­jo B.Hod­ge­sas.

„Tai reiš­kia ho­mo­ge­niš­kas, įga­lin­tas or­ga­ni­za­ci­jas su bend­rais pa­bė­gu­mais“, – pri­dū­rė jis.

Ge­ne­ro­las sa­kė, kad Ru­si­ja yra rei­ka­lin­ga tarp­tau­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je, ta­čiau šiuo me­tu tai ne­įma­no­ma, nes ši ša­lis „ger­bia tik ga­lią“.

Jis pa­brė­žė, kad apie 7 tūkst. ru­sų ka­rių yra dis­lo­kuo­ti Ab­cha­zi­jo­je ir Pie­tų Ose­ti­jo­je. Šias te­ri­to­ri­jas tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė lai­ko Ru­si­jos oku­puo­to­mis Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jo­mis.

Pa­sak B.Hod­ge­so, apie 20 tūkst. Ru­si­jos ka­rių šiuo me­tu yra Ru­si­jos anek­suo­ta­me Kry­mo pu­sia­sa­ly­je, o pra­ėju­sią sa­vai­tę Ry­tų Ukrai­no­je, kur ga­lio­ja pa­liau­bos, per su­si­rė­mi­mus su Mask­vos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais žu­vo apie 20 Ukrai­nos ka­rių.

„Tai rim­tas iš­šū­kis, ne aka­de­mi­nis la­vi­ni­mas ir vie­nin­te­lis bū­das už­kirs­ti ke­lią rea­liai kri­zei yra iš­lik­ti kar­tu, Al­jan­sui iš­lik­ti kar­tu ir par­ody­ti, kad mes esa­me įsi­pa­rei­go­ję“, – sa­kė B.Hod­ge­sas.

Ge­ne­ro­las pri­dū­rė, kad Lie­tu­va tiks­liai vyk­do NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se me­tu pri­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ne tik di­din­da­ma iš­lai­das gy­ny­bai, bet ir or­ga­ni­zuo­da­ma pra­ty­bas bei vys­ty­da­ma ka­riuo­me­nę.

„Lie­tu­va ne­abe­jo­ti­nai bu­vo ly­de­rė šio­je sri­ty­je“, – kal­bė­jo B.Hod­ge­sas.

Ar­tė­jant NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad kiek­vie­no­je jų bū­tų dis­lo­kuo­ta po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną, ku­rį su­da­ry­tų apie tūks­tan­tis ka­rių. NA­TO Ka­ri­nis ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs to­kių vie­ne­tų dis­lo­ka­vi­mui Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Al­jan­sas šie­met yra pa­tvir­ti­nęs pla­nus plės­ti ka­ri­nį bu­vi­mą Ry­tų Eu­ro­po­je, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus.

Po Kry­mo anek­si­jos 2014-ai­siais Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo su­stip­rin­ta oro po­li­ci­jos mi­si­ja, pa­di­din­tas ka­ri­nių pra­ty­bų re­gio­ne skai­čius, ati­da­ry­ti ne­di­de­li NA­TO šta­bai kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je.

Į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją JAV at­siun­čia po ro­tuo­ja­mą kuo­pą ka­rių. Rea­guo­da­mi į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ki­ti są­jun­gi­nin­kai taip pat pra­dė­jo daž­niau siųs­ti sa­vo pa­jė­gas bend­roms pra­ty­boms, ta­čiau tai da­ro ne­re­gu­lia­riai.