JAV generolas Benas Hodgesas: svarbu, kaip tie 2 proc. bus panaudoti
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas svei­ki­na Lie­tu­vos pla­nus ki­tais me­tais gy­ny­bai skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, ta­čiau pa­brė­žia, kad dar svar­biau yra tai, kaip tie pi­ni­gai bus iš­lei­džia­mi.

„Pir­miau­sia, svei­ki­ni­mai, bet dar svar­biau yra tai, kaip Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti tuos pi­ni­gus. Ma­nau, kad pa­jė­gų mo­der­ni­za­ci­ja yra svar­bi, (...) taip pat jūs tu­ri­te in­ves­tuo­ti į per­so­na­lą“, – žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Jo­nu Vy­tau­tu Žu­ku tre­čia­die­nį sa­kė JAV ka­ri­nin­kas.

Pa­sak jo, Lie­tu­va ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti au­gan­čiu gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mu siek­da­ma pri­trauk­ti dar ge­res­nius spe­cia­lis­tus į ka­riuo­me­nę, pra­de­dant ka­riais pro­fe­sio­na­lais ir bai­giant pus­ka­ri­nin­kiais.

Su Lie­tu­vos par­ei­gū­nais B.Hod­ge­sas ap­ta­rė sau­gu­mo si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je, to­les­nius pla­nus dėl NA­TO at­gra­sy­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mo ir ka­ri­nio ren­gi­mo klau­si­mus.

JAV ge­ne­ro­las gy­rė Lie­tu­vos ly­de­rys­tę in­ves­tuo­jant ne tik į sa­vo pa­čios sau­gu­mą, bet ir pri­si­de­dant prie tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba an­tra­die­nį nu­spren­dė pa­siū­ly­ti ki­tą­met kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos biu­dže­te pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti apie 149 mln. eu­rų. Pa­gal da­bar­ti­nes ūkio au­gi­mo prog­no­zes, gy­ny­bos biu­dže­tas siek­tų 2,07 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.