JAV generolas: amerikiečių pajėgos liks Baltijos šalyse
Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je liks dar bent me­tus, kad at­gra­sy­tų Ru­si­ją, pra­ne­šė į Lie­tu­vą at­vy­kęs nau­ja­sis JAV sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga Lie­tu­vo­je ap­si­lan­kęs JAV ge­ne­ro­las pa­brė­žė, jog NA­TO vie­ny­bė yra ypač svar­bi da­bar, kai Mask­va ban­do įbau­gin­ti sa­vo kai­my­nus.

- Kiek lai­ko JAV ro­ta­ci­nės pa­jė­gos ke­ti­na lik­ti Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se?

- Leis­ki­te pra­dė­ti nuo to, kad į Vil­nių at­vy­kau Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga iš pa­gar­bos sa­vo drau­gui ge­ne­ro­lui Lei­kai (Sau­su­mos pa­jė­gų va­dui ge­ne­ro­lui ma­jo­rui Al­man­tui Lei­kai), ir no­riu pa­svei­kin­ti vi­sus vy­rus ir mo­te­ris, tar­nau­jan­čius Lie­tu­vos ka­ri­nė­se pa­jė­go­se.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riuo­me­nės ro­ta­ci­nės pa­jė­gos čia bus tiek, kiek rei­kės pa­ti­kin­ti vi­sus sa­vo są­jun­gi­nin­kus ir at­gra­sy­ti Ru­si­jos ag­re­si­ją. Tai­gi, kol Lie­tu­va no­rės tęs­ti pra­ty­bas su mu­mis, tiek tai da­rys ir JAV ro­ta­ci­nės pa­jė­gos.

- Ka­da bus įgy­ven­din­tas per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą su­tar­tas Pa­si­ren­gi­mo veiks­mų pla­nas?

- Pa­si­ren­gi­mo veiks­mų pla­nas įgy­ven­di­na­mas da­bar. Po Vel­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Al­jan­sas ta­po vie­nin­ges­nis nei esu ka­da nors ma­tęs. NA­TO ka­riu esu jau 34 me­tus ir nie­ka­da ne­ma­čiau to­kio rim­to ša­lių nu­si­tei­ki­mo. Be ga­lo svar­bu, kad 28 vals­ty­bės yra to­kios vie­nin­gos dėl to, ką rei­kia da­ry­ti rea­guo­jant į Ru­si­jos įvyk­dy­tą ne­tei­sė­tą Kry­mo anek­si­ją.

Pa­si­ren­gi­mo veiks­mų pla­nas tu­ri du kom­po­nen­tus: pa­ti­ki­ni­mą ir adap­ta­ci­ją.

Pa­ti­ki­ni­mas jau vyks­ta - tai su­stip­rin­ta oro po­li­ci­ja, iš­au­gęs pra­ty­bų skai­čius, tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos. Adap­ta­ci­ja, aki­vaiz­du, už­trun­ka il­giau. Bet, pa­vyz­džiui, ypač aukš­tos par­eng­ties pa­jė­gos (VTJF) - ties jų kon­cep­ci­ja daug dir­ba są­jun­gi­nin­kų sau­su­mos pa­jė­gų va­da­vie­tė Iz­mi­re ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų va­da­vie­tė SHA­PE Bel­gi­jo­je. Ša­lys jau ima skelb­ti, kad no­ri da­ly­vau­ti. Ti­kiuo­si, kad 2015 me­tais jau pa­ma­ty­si­me ypač aukš­tos par­eng­ties pa­jė­gų tar­pi­nes ver­si­jas, ar­tė­da­mi link pra­di­nių ope­ra­ci­nių pa­jė­gu­mų (IOC).

- Ru­si­ja ne­se­niai su­lai­kė Es­ti­jos par­ei­gū­ną ir Lie­tu­vos lai­vą, Bal­ti­jos ša­ly­se ge­ro­kai daž­niau ke­lia­mi NA­TO nai­kin­tu­vai pa­ly­dė­ti Ru­si­jos lėk­tu­vus. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, Ru­si­ja taip ban­do įbau­gin­ti Bal­ti­jos ša­lis?

- Ru­si­jos el­ge­sys prieš­ta­rau­ja vi­soms pri­pa­žin­toms tarp­tau­ti­nėms nor­moms - ne­tei­sė­ta Kry­mo anek­si­ja, ne­tei­sė­tas įsi­trau­ki­mas Ukrai­nos vi­du­je, ban­dy­mas įbau­gin­ti kai­my­nus. Ru­si­ja ne­no­ri, kad žmo­nės nu­sig­ręž­tų nuo Ru­si­jos link ES ar Al­jan­so. Jų el­ge­sys su Es­ti­jos po­li­ci­nin­ku, Lie­tu­vos lai­vu yra aki­vaiz­dūs tei­sės pa­žei­di­mai. Ru­si­ja sa­vo el­ge­siu - ir jūs tai ži­no­te ge­riau už ma­ne, nes čia gy­ve­na­te - iš­krai­po tei­si­nių ins­tru­men­tų in­terp­re­ta­ci­jas, kad su­kur­tų spau­di­mą ir dvip­ras­miš­ku­mą, jie ku­ria gin­čus, kur yra sie­na ar kur yra te­ri­to­ri­niai van­de­nys.

Ru­si­jos įsta­ty­mas dėl Lie­tu­vos jau­nuo­lių, ku­rie 1990 me­tais ne­pri­sis­ta­tė į Rau­do­no­sios ar­mi­jos punk­tus, nes Lie­tu­va jau ne­bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos da­lis, yra ban­dy­mas da­ry­ti spau­di­mą Lie­tu­vai. Ir dėl to JAV ka­riuo­me­nės pa­jė­gos yra čia pa­ti­kin­ti sa­vo są­jun­gi­nin­kus, kad bū­si­me čia ir teik­si­me par­amą.

- Ar įžvel­gia­te ženk­lų, kad Ru­si­ja reng­tų­si nau­jam Ukrai­nos puo­li­mui sau­su­ma?

- Be abe­jo, jie tu­ri pa­jė­gu­mų. Iš to, ką ži­nau, ne­ga­liu spręs­ti apie jų ke­ti­ni­mus, bet jie pa­de­mons­tra­vo ge­bė­ji­mus ir su­tel­kė pa­jė­gu­mus tam da­ry­ti. Jie par­ėmė ne­teis­tą Ry­tų Ukrai­nos re­fe­ren­du­mą, ku­rio nie­kas ki­tas ne­pri­pa­žįs­ta, jie aki­vaiz­džiai ne­ke­ti­na trauk­tis iš Kry­mo, ku­ris yra Ukrai­nos su­ve­re­ni te­ri­to­ri­ja pa­gal pa­čios Ru­si­jos prieš dau­ge­lį me­tų pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį. Tai­gi, pa­jė­gu­mai yra, bet kol kas ne­ga­liu ver­tin­ti jų ke­ti­ni­mų.

- Ko­kį po­vei­kį Ru­si­jos veiks­mai Ukrai­no­je da­ro sau­gu­mo si­tua­ci­jai Bal­ti­jos re­gio­ne?

- Ru­sai pa­de­mons­tra­vo sa­vo pa­jė­gu­mus pra­ty­bo­se „Za­pad“, ku­rias jūs ste­bė­jo­te net iš ar­čiau ne­gu aš, pa­dau­gė­jo oro erd­vės pa­žei­di­mų - taip de­mons­truo­ja­mi pa­jė­gu­mai ir ban­do­ma įbau­gin­ti. Są­jun­gi­nin­kai lai­ko­si iš­vien, kad ne­bū­tų su­kur­ta si­tua­ci­ja, kur Ru­si­ja ga­li įžvelg­ti ga­li­my­bę. NA­TO ša­lių vie­ny­bė ir dis­cip­li­na yra la­bai svar­bi, kad ma­ži in­ci­den­tai ne­pri­ves­tų prie to, kas ne­tu­rė­tų įvyk­ti.

JAV ka­riuo­me­nės pa­jė­gos čia, Lie­tu­vo­je, taip pat Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Len­ki­jo­je bus tiek, kiek rei­kės at­gra­sy­ti Ru­si­jos ag­re­si­ją ir pa­ti­kin­ti sa­vo są­jun­gi­nin­kus. Su­pla­na­vo­me ro­ta­ci­jas ki­tiems me­tams. Da­li­niai yra pa­skir­ti, kad tai tęs­tų.

- Kaip ver­ti­na­te Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mą pri­im­ti JAV ka­rius ir ki­tus są­jun­gi­nin­kus?

- Lie­tu­vos val­džia ne­se­niai nu­spren­dė iki de­šimt­me­čio pa­bai­gos iš­lai­das gy­ny­bai pa­di­din­ti iki 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. La­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­va įne­ša sa­vo in­dė­lį. Tai ro­do ci­vi­li­nės va­do­vy­bės drą­są ir ly­de­rys­tę.

An­tra, Lie­tu­vos ka­ri­nė va­do­vy­bė yra to­kia pat ge­ra kaip ir ki­to­se Al­jan­so ša­ly­se. Ge­ne­ro­lą Lei­ką pa­žįs­tu jau se­niai, ne kar­tą ma­čiau pui­kios „Ge­le­ži­nio vil­ko“ bri­ga­dos pra­ty­bas. Ne­se­niai pra­ty­bo­se Lie­tu­vos bri­ga­dos va­das ir šta­bas kon­tro­lia­vo 11 ki­tų ša­lių pa­jė­gas. Tai pui­ku. Jau da­bar Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gos de­mons­truo­ja pa­jė­gu­mus, ku­rie gal­būt vir­ši­ja tai, ko žmo­nės ti­kė­tų­si iš ne­di­de­lių pa­jė­gų, ne­se­niai pri­si­jun­gu­sių prie Al­jan­so. Esu nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai dėl Lie­tu­vos ge­bė­ji­mų.

Kal­bant apie pra­ty­bų or­ga­ni­za­vi­mą, JAV sau­su­mos pa­jė­gos Eu­ro­po­je dir­ba su Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­go­mis tę­siant jū­sų tre­ni­ruo­čių cen­tro mo­der­ni­za­vi­mą ir stip­ri­nant ge­bė­ji­mus vyk­dy­ti pra­ty­bas. Man pa­tin­ka ge­ne­ro­lo Lei­kos nuo­sta­ta dirb­ti re­gio­no mas­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis, Da­ni­ja ir Len­ki­ja.

Kaip su­pran­tu, Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bę di­din­ti sa­vo da­ly­va­vi­mą Dau­gia­na­cio­na­li­nio Šiau­rės ry­tų kor­pu­so va­da­vie­tė­je Šče­ci­ne, Len­ki­jo­je. Ma­nau, kad tai la­bai svar­bu. JAV šio­je va­da­vie­tė­je da­ly­va­vi­mą pa­di­dins 500 pro­cen­tų. Tai svar­bus re­gio­ni­nis po­žiū­ris. Ma­nau, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vyks­ta la­bai svar­bus vys­ty­mo­si eta­pas.

- Ačiū už in­ter­viu.

- Ačiū, ir dar kar­tą svei­ki­nu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na. La­bai džiau­giuo­si bū­da­mas čia to­kią die­ną.