JAV gali dislokuoti raketas „Patriot“ Lietuvoje
JAV gy­ny­bos par­ei­gū­nų tei­gi­mu, il­go nuo­to­lio „Pa­triot“ ra­ke­tų sis­te­mos ga­li bū­ti dis­lo­kuo­tos lie­pos mė­ne­sį per Bal­ti­jos re­gio­ne vyk­sian­čias ka­ri­nes pra­ty­bas. 

Nors „Pa­triot“ dis­lo­kuo­tų lai­ki­nai, tai bū­tų ženk­las apie JAV par­amą Bal­ti­jos ša­lims, su­si­rū­pi­nu­sioms dėl Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės, ra­šo­ma nau­jie­nų por­ta­le dai­ly­mail.co.uk.

Lie­tu­vo­je vie­šė­jęs JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ji­mas Mat­ti­sas to ne­pat­vir­ti­no, bet jis sa­kė: „Vi­si mes čia esa­me kar­tu, ren­gia­me pra­ty­bas, kad stip­rin­tu­me gy­ny­bą.“ Jis tei­gė, kad bus at­ga­ben­ta vis­kas, ko rei­kės. „Mū­sų veik­la ne­ke­lia grės­mės. Su di­de­le pa­gar­ba žiū­riu į Ru­si­jos ar­mi­ją, tad ne­ga­lė­čiau ma­ny­ti, kad jie ti­ki, jog čia yra puo­la­mie­ji pa­jė­gu­mai. Mes čia dis­lo­kuo­si­me tik gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus“, – tvir­ti­no JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, J. Mat­ti­sas sa­kė, kad bus dis­lo­kuo­ti gy­ny­bi­nės sis­te­mos, kad bū­tų įsi­ti­kin­ta, jog ger­bia­mas su­ve­re­ni­te­tas.

Ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“. wikipedia.org nuotrauka

Pa­sak par­ei­gū­nų, il­go­jo nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mos „Pa­triot“ Bal­ti­jos re­gio­ne ga­lė­tų bū­ti dis­lo­kuo­tos per lie­pos mė­ne­sį vyk­sian­čias oro gy­ny­bos pra­ty­bas, dar iki to lai­ko, kai vyks Ru­si­jos ka­ri­nės pra­ty­bos „Za­pad“, ku­rios pla­nuo­ja­mos rugp­jū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­siais.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, JAV ati­džiai ste­bės Ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad“, vyk­sian­čias Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ir va­ka­ri­nė­je ša­lies da­ly­je. Jie sa­kė, kad JAV tu­rės su­stip­rin­ti bu­vi­mą re­gio­ne ir tuo me­tu ste­bė­ti Ru­si­jos pra­ty­bas ir ar pa­liks ka­rių bei ka­ri­nės tech­ni­kos, kai jos baig­sis.

Ano­ni­miš­kai kal­bė­ję par­ei­gū­nai par­eiš­kė, kad Ru­si­ja pra­ty­boms šia­me re­gio­ne ga­li su­telk­ti dau­giau kaip 100 000 ka­rių. Lie­tu­va ri­bo­ja­si su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi, ir tai jai ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą dėl Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės. D. Gry­baus­kai­tė sa­kė J. Mat­ti­sui, kad su­pran­ta iš­šū­kius ir grės­mes, su ku­rio­mis su­si­du­ria Lie­tu­va.