JAV dislokuos karinę techniką šešiose Europos šalyse
JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius As­ho­nas Car­te­ris an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no, kad Va­šing­to­nas dis­lo­kuos apie 250 tan­kų, šar­vuo­čių ir ki­tos ka­ri­nės tech­ni­kos še­šio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, kad pa­dė­tų pa­drą­sin­ti NA­TO są­jun­gi­nin­kes, pa­ti­rian­čias grės­mę dėl Ru­si­jos po­li­ti­kos ir te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių veik­los.

„Lai­ki­nai dis­lo­kuo­si­me vie­nos šar­vuo­to­sios bri­ga­dos ko­vi­nės ko­man­dos ma­ši­nas ir su­si­ju­sią įran­gą Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se“, – A.Car­te­ris sa­kė per bend­rą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su tri­jų Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trais.

Bul­ga­ri­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ru­mu­ni­ja gaus po ka­ri­nės tech­ni­kos komp­lek­tą, ku­rio pa­kak­tų vie­nai kuo­pai ar­ba ba­ta­lio­nui ap­gink­luo­ti ir ku­ris bus dis­lo­kuo­tas to­se ša­ly­se bent jau lai­ki­nai. A.Car­te­ris sa­kė, kad ši tech­ni­ka ga­lės bū­ti kil­no­ja­ma re­gio­ne, vyk­dant ka­rių mo­ky­mams ir pra­ty­boms. Tarp nu­ma­to­mos dis­lo­kuo­ti gink­luo­tės bus ra­ti­nių pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Brad­ley“ ir sa­vaei­gių hau­bi­cų.

Vo­kie­ti­ja da­ly­vaus šio­je iš­plės­ti­nė­je gink­luo­tės dis­lo­ka­vi­mo prog­ra­mo­je, bet jo­je JAV gink­luo­tė jau dis­lo­kuo­ta.

Įgy­ven­di­nus šią prog­ra­mą, NA­TO ša­lys ga­lė­tų grei­čiau rea­guo­ti į bet ko­kią ka­ri­nę kri­zę šia­me re­gio­ne.

A.Car­te­ris šį par­eiš­ki­mą pa­da­rė po Ta­li­ne vy­ku­sių de­ry­bų su Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos gy­ny­bos mi­nis­trais – o die­na anks­čiau Jung­ti­nės Vals­ti­jos pa­skel­bė skir­sian­čios gink­luo­tės, or­lai­vių ir ka­rių, tarp ku­rių bus ir ko­man­do­sų, rei­ka­lin­gų nau­joms NA­TO itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms, tu­rin­čioms pa­dė­ti at­gra­sy­ti po­ten­cia­lią Ru­si­jos ag­re­si­ją Al­jan­so ry­ti­nia­me spar­ne ir bru­ta­lių is­la­mo eks­tre­mis­tų grės­mę blo­ko pie­tuo­se.

Pa­sak gy­ny­bos se­kre­to­riaus, Jung­ti­nės Vals­ti­jos taip pat bend­ra­dar­biaus su Es­ti­jo­je įsi­kū­ru­siu NA­TO ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tru, pa­dė­da­mos są­jun­gi­nin­kams stip­rin­ti ap­sau­gos nuo ki­ber­ne­ti­nių at­akų prie­mo­nes.

Iš­anks­ti­nio ka­ri­nės tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mo vie­tos par­ink­tos ne­to­li mo­ky­mų po­li­go­nų, sie­kiant su­tau­py­ti lai­ko ir iš­lai­dų, rei­ka­lin­gų tos įran­gos trans­por­ta­vi­mui į pra­ty­bas.

Dvi­kryp­tis JAV pla­nas, nu­ma­tan­tis tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mą Eu­ro­po­je ir iš­tek­lių sky­ri­mą NA­TO itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms, pa­brė­žia Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­dė­ti są­jun­gi­nin­kams at­rem­ti di­dė­jan­čias grės­mes Eu­ro­pos ry­ti­niuo­se ir pie­ti­niuo­se pa­kraš­čiuo­se.

JAV ir NA­TO są­jun­gi­nin­kai kri­ti­kuo­ja Ru­si­ją dėl vis ag­re­sy­ves­nių veiks­mų, – Kry­mo anek­si­jos, pa­gal­bos se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je.

Pa­gal šį pla­ną Jung­ti­nės Vals­ti­jos ga­li lai­ki­nai pa­di­din­ti Eu­ro­po­je dis­lo­kuo­tų ame­ri­kie­čių ka­rių skai­čių, nors dau­gu­ma jų ti­kriau­siai bū­tų per­kel­ti iš ki­tų ba­zių šia­me re­gio­ne. Joks JAV ka­rių ar­ba tech­ni­kos per­kė­li­mas ne­pla­nuo­ja­mas ar­ti­miau­siu lai­ku.

A.Car­te­ris sa­kė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos bū­tų lin­ku­sios su­teik­ti są­jun­gi­nin­kams ki­to­kios pa­gal­bos, jei­gu bū­tų pa­pra­šy­tos ir jei­gu tai bū­tų pa­tvir­tin­ta – pa­vyz­džiui, už­ti­krin­ti pa­pil­do­mus žval­gy­bos pa­jė­gu­mus, su­stip­rin­ti spe­cia­lią­sias pa­jė­gas ir lo­gis­ti­kos pa­jė­gu­mus, ap­rū­pin­ti trans­por­to lėk­tu­vais ir įvai­ria pa­pil­do­ma gink­luo­te, to­kia kaip bom­bo­ne­šiai, nai­kin­tu­vai ir lai­vuo­se ba­zuo­ja­mos ra­ke­tos.

Ta­čiau Va­šing­to­nas ne­pa­siųs­tų į Eu­ro­pą di­de­lių ant­že­mi­nių pa­jė­gų, pri­dū­rė Pen­ta­go­no va­do­vas.

Tech­ni­ką dis­lo­kuos ki­tų me­tų pradžioje

Pir­mo­ji su­nkio­ji JAV gink­luo­tė Bal­ti­jos ša­lis tu­rė­tų pa­siek­ti ki­tų me­tų pra­džio­je, pra­ne­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių bus su­nkio­sios gink­luo­tės ele­men­tų, įskai­tant tan­kus, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas ir ar­ti­le­ri­ją, tai Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ny­bos mi­nis­trams Ta­li­ne pra­ne­šė JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ash­to­nas B.Car­te­ris.

Anot KAM pra­ne­ši­mo, se­kre­to­rius pa­ti­ki­no, kad JAV yra tvir­tai įsi­pa­rei­go­ju­si Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos sau­gu­mui.

„A­ta­ka prieš kiek­vie­ną iš jū­sų ša­lių yra at­aka prieš vi­są NA­TO“, – sa­kė jis.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, kad Lie­tu­va jau pa­si­ren­gu­si pri­im­ti są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas ir įran­gą.

„Nuo­la­ti­nis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų bu­vi­mas ir iš­anks­ti­nis jų ka­ri­nės įran­gos dis­lo­ka­vi­mas yra la­bai svar­bus veiks­nys, sie­kiant už­ti­krin­ti Bal­ti­jos re­gio­no sau­gu­mą. Lie­tu­va jau šian­dien yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti ati­tin­ka­mo dy­džio są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas ir įran­gą“, – per su­si­ti­ki­mą Ta­li­ne tei­gė mi­nis­tras.