JAV centro ataskaitoje – Baltijos valstybių saugumo iššūkiai
JAV sau­gu­mo po­li­ti­kos ty­ri­mo cen­tras par­en­gė ir Vil­niu­je penk­ta­die­nį pri­sta­tė at­as­kai­tą, ku­ria sie­kia­ma ge­riau su­pa­žin­din­ti JAV ir Eu­ro­pos ša­lių po­li­ti­kus su da­bar­ti­niais iš­šū­kiais Bal­ti­jos vals­ty­bių sau­gu­mui ir pa­dė­ti už­ti­krin­ti vie­nin­gą NA­TO ko­vos su grės­mė­mis iš ry­tų stra­te­gi­ją.

Kaip pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, at­as­kai­tą par­en­gė Va­šing­to­ne įsi­kū­ręs Nau­jo­jo Ame­ri­kos sau­gu­mo cen­tras (CNAS), rem­da­ma­sis 2015–2016 me­tais vyk­dy­tu pro­jek­tu „As­su­red Re­sol­ve: Tes­ting Pos­sib­le Chal­len­ges to Bal­tic Se­cu­ri­ty“.

Jo tiks­las – iš­lai­ky­ti JAV ir Eu­ro­pos vals­ty­bių dė­me­sį grės­mėms Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui, iš­ana­li­zuo­ti na­cio­na­li­nio ir dau­gia­ša­lio at­sa­ko į ga­li­mas Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jas prie­lai­das, nu­sta­ty­ti po­li­ti­nių spren­di­mų pro­ce­sų trū­ku­mus ir pa­teik­ti pa­siū­ly­mus at­ei­čiai.

Pro­jek­to at­as­kai­tą ir re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vos pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jams, Sei­mo na­riams ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui Li­nui Lin­ke­vi­čiui pri­sta­tė vie­na iš CNAS įkū­rė­jų, bu­vu­si JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja, šiuo me­tu – pa­grin­di­nė kan­di­da­tės į JAV pre­zi­den­tus Hil­la­ry Clin­ton na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­ja Mi­che­le Flour­noy, CNAS Stra­te­gi­jos ir vals­ty­bės val­dy­mo me­no prog­ra­mos di­rek­to­rė Ju­lie Smith, dir­bu­si JAV vi­cep­re­zi­den­to na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­ja, H.Clin­ton ko­man­do­je da­bar at­sa­kin­ga už NA­TO, Šiau­rės, Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pą, bei CNAS Gy­ny­bos stra­te­gi­jų ir ana­li­zės prog­ra­mos di­rek­to­rius Jer­ry Hend­ri­xas.

Pri­sta­ty­mai bu­vo su­reng­ti ir JAV val­džios at­sto­vams, NA­TO ir ES būs­ti­nė­se.

CNAS vyk­dy­to pro­jek­to me­tu bu­vo su­reng­tos sta­lo pra­ty­bos su hib­ri­di­nio ir kon­ven­ci­nio Bal­ti­jos ša­lių už­puo­li­mo sce­na­ri­jais, ku­rio­se da­ly­va­vo be­veik 50 Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių bei JAV val­džios at­sto­vų ir eks­per­tų, dir­ban­čių sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos sri­ty­je.

Tarp ki­tų pro­jek­to iš­va­dų pa­brė­žia­ma dau­gia­na­cio­na­li­nių NA­TO pa­jė­gų ne­per­trau­kia­mo bu­vi­mo Bal­ti­jos vals­ty­bė­se svar­ba, es­mi­nis Šiau­rės ša­lių vaid­muo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bo­je bei bū­ti­ny­bė stip­rin­ti šių ir ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių vi­suo­me­nių at­spa­ru­mą ban­dy­mams pa­kirs­ti jų gy­vy­bi­nes funk­ci­jas.