JAV centrinės vadavietės vadas vertina Lietuvos indėlį operacijai Irake
Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Vy­tau­tas Umb­ra­sas ba­lan­džio 18 die­ną su dar­bo vi­zi­tu lan­kė­si Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Cen­tri­nė­je ir Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų (SOP) va­da­vie­tė­se, kur su­si­ti­ko su JAV Cen­tri­nės va­da­vie­tės va­du ge­ne­ro­lu Jo­sep­hu Vo­te­liu, Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų šta­bo va­du ge­ne­ro­lu Ray­mon­du A. Tho­ma­su, JAV SOP ka­ri­nio ko­le­džo rek­to­riu­mi Bria­nu Ma­he­ru ir ki­tais par­ei­gū­nais.

V.Umb­ra­sas, dė­ko­da­mas už JAV in­dė­lį už­ti­kri­nant Lie­tu­vos sau­gu­mą ir nuo­la­ti­nį JAV ka­rių bu­vi­mą Lie­tu­vo­je, ak­cen­ta­vo, jog tik veik­da­mi kar­tu su JAV tiek Lie­tu­vo­je, tiek tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų re­gio­nuo­se, ga­li­me at­rem­ti sau­gu­mui ky­lan­čius iš­šū­kius, tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

JAV Cen­tri­nės va­da­vie­tės va­das ge­ne­ro­las J.Vo­te­lis aukš­tai įver­ti­no da­bar­ti­nį Lie­tu­vos in­dė­lį JAV va­do­vau­ja­mai ope­ra­ci­jai „Į­gim­tas ryž­tas“ (angl. „In­he­rent Re­sol­ve“) Ira­ke ir pa­brė­žė, jog, sie­kiant su­nai­kin­ti te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Is­la­mo vals­ty­bė“ bran­duo­lį Vi­du­rio Ry­tuo­se, yra itin svar­bu pri­si­dė­ti ren­giant Ira­ko pa­jė­gas, ypač spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų.

Ge­ne­ro­las J.Vo­te­lis tei­gė pui­kiai su­pran­tan­tis si­tua­ci­ją Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad pla­tes­nis Lie­tu­vos įsi­trau­ki­mas į ope­ra­ci­ją „Į­gim­tas ryž­tas“ pri­si­dė­tų tiek prie spar­tes­nio „Is­la­mo vals­ty­bės“ su­nai­ki­ni­mo, tiek glau­des­nio NA­TO vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Ira­ke JAV va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je Lie­tu­vos ka­riai tar­nau­ja nuo šių me­tų va­sa­rio. Tar­ny­bą čia at­lie­ka še­ši ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai.

Su­si­ti­ki­mų me­tu JAV par­ei­gū­nai pri­sta­tė si­tua­ci­ją ope­ra­ci­jų ra­jo­nuo­se, bu­vo ap­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis apie Lie­tu­vos ir ki­tų JAV par­tne­rių da­bar­ti­nį ir bū­si­mą da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se.

V.Umb­ra­sas taip pat da­ly­va­vo ren­gi­niuo­se, skir­tuo­se Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų va­da­vie­tės tris­de­šimt­me­čiui pa­žy­mė­ti.

Vie­šė­da­mas JAV V.Umb­ra­sas taip pat su­si­ti­ko su lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Flo­ri­do­je at­sto­vais, do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vos ga­min­to­jams da­ly­vau­ti JAV pa­jė­gų vyk­do­muo­se pro­jek­tuo­se.