JAV ambasadorės ir generalinio prokuroro spaudos konferencija
Spau­dos kon­fe­ren­ci­ja skir­ta din­gu­sių vai­kų si­tua­ci­jai Lie­tu­vo­je ap­tar­ti. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­ja ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis, JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je An­ne Hall, Tarp­tau­ti­nio cen­tro din­gu­siems ir iš­nau­do­ja­miems vai­kams di­rek­to­rė Ca­ro­li­ne Hu­mer ir Lie­tu­vos din­gu­sių žmo­nių šei­mų par­amos cen­tro di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Kur­čins­ka­ja.

Šiandien Generalinėje prokuratūroje prasideda tarptautiniai mokymai „Dingusių vaikų atvejų analizė, tyrimas ir prevencija“. Juose grupė pasaulinio lygio ekspertų aptars Lietuvos ir kitų regiono šalių pastangas rasti dingusius vaikus, tokių atvejų prevenciją bei teikiamą pagalbą dingusių vaikų artimiesiems ir patiems vaikams.

...