JAV ambasadorė: mūsų draugystė tęsis
Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų drau­gys­tė tę­sis ne­prik­lau­so­mai nuo to, kas an­tra­die­nį bus iš­rink­tas ša­lies pre­zi­den­tu, sa­ko JAV am­ba­sa­do­rė Vil­niu­je An­ne Hall.

„Nep­rik­lau­so­mai nuo re­zul­ta­tų aš ne­abe­jo­ju, kad pui­ki, de­šimt­me­čius gy­vuo­jan­ti JAV ir Lie­tu­vos drau­gys­tė tę­sis ir to­liau“, – am­ba­sa­dos or­ga­ni­zuo­ta­me ren­gi­ny­je Vil­niu­je an­tra­die­nio va­ka­rą sa­kė A.Hall.

Ji taip pat tei­gė, kad po rin­ki­mų ne­tu­rė­tų pa­si­keis­ti ir JAV už­sie­nio po­li­ti­ka, nes ša­lis tu­ri il­gus me­tus gy­vuo­jan­čią tęs­ti­nu­mo tra­di­ci­ją: „Mes lin­kę ma­ty­ti tęs­ti­nu­mą pa­lai­kant de­mo­kra­ti­nius ins­ti­tu­tus, re­miant žmo­gaus tei­ses, NA­TO, 5-ąjį straips­nį“.

An­tra­die­nį vyks­tan­čiuo­se JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se var­žo­si de­mo­kra­tų kan­di­da­tė, bu­vu­si vals­ty­bės se­kre­to­rė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nų at­sto­vas, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mag­na­tas Do­nal­das Trum­pas.

Pa­klaus­ta, už ku­rį kan­di­da­tą bal­sa­vo pa­ti, am­ba­sa­do­rė A.Hall tei­gė ne­ga­lin­ti to pa­sa­ky­ti ne tik dėl dip­lo­ma­ti­nio pro­to­ko­lo, bet ir dėl šei­mos tra­di­ci­jų.

„Net­gi ma­no se­ne­lė ne­pa­sa­ky­tų ma­no se­ne­liui, už ką bal­sa­vo“, – juo­kė­si dip­lo­ma­tė.

Rin­ki­mų lai­mė­to­jas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti tre­čia­die­nio ry­tą.