Jaunimas kviečia nupinti 250 tūkst. trispalvių draugystės apyrankių Lietuvai
Mo­ki­nių ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia ori­gi­na­liai pa­mi­nė­ti ar­tė­jan­tį Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės 25-me­tį ir nu­pin­ti 250 tūkst. tris­pal­vių drau­gys­tės apy­ran­kių: ry­šė­ti pa­tiems ir do­va­no­ti Lie­tu­vai.

Tris­pal­vė drau­gys­tės apy­ran­kė – tai vie­ny­bės su Lie­tu­va ženk­las.

„E­sa­te lai­min­gi, nes gi­mė­te lais­vo­je Lie­tu­vo­je. To­kio­je Lie­tu­vo­je jūs ir užaug­si­te, jei­gu bū­si­te vie­nin­gi ir drą­sūs. Jei di­džiuo­si­tės tar­da­mi sa­vo Tė­vy­nės var­dą. Šian­dien tris­pal­vę juo­ste­lę ne­šio­ja­tės ant sa­vo rie­šo. Te­gul šios trys spal­vos at­ran­da ypa­tin­gą vie­tą ir jū­sų šir­dy­se“, – skelb­da­ma ak­ci­jos pra­džią sa­kė jos glo­bė­ja pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Jau­ni­mas kvie­čia vi­sus – mo­ki­nius, mo­ky­to­jus, tė­vus, vi­są vi­suo­me­nę, taip pat už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius – ak­ty­viai įsi­trauk­ti į ak­ci­ją „Lie­tu­vai ir man“, pin­ti tris­pal­ves - gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos spal­vos apy­ran­kes, jas ne­šio­ti ir do­va­no­ti ki­tiems.

„Te­gu plin­ta šis džiaugs­mo ir pa­si­di­džia­vi­mo Lie­tu­va vi­ru­sas kuo pla­čiau. Vi­sam pa­sau­liui par­ody­ki­me sa­vo ša­lies vie­ny­bę“, – sa­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos at­sto­vas Ge­di­mi­nas Go­da.

Lie­tu­vai do­va­no­ja­mą drau­gys­tės apy­ran­kę iki ko­vo 10 die­nos ga­li­ma už­riš­ti ant spe­cia­liai įreng­tų Ge­di­mi­nai­čių stul­pų Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je (Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22, Vil­nius). Vi­sai Ge­di­mi­nai­čių stul­pų kons­truk­ci­jai pa­puoš­ti iš vi­so rei­kės 250 tūkst. tris­pal­vių juo­ste­lių.

Mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, ry­šin­tys tris­pal­ves apy­ran­kes, iki ko­vo 10-osios į mu­zie­jus bus įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai.

Mu­zie­jų są­ra­šą ir dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ak­ci­ją ra­si­te ak­ci­jos tink­la­la­py­je www.lie­tu­vaiir­man.lt.

Re­gis­truo­ki­tės, da­ly­vau­ki­te, da­ly­ki­tės!

Ori­gi­na­lią ak­ci­ją, sim­bo­li­niu bū­du su­telk­sian­čią lie­tu­vius vi­sa­me pa­sau­ly­je, pa­siū­lė jau­no­ji kar­ta, užau­gu­si su Ne­prik­lau­so­my­be. Ak­ci­ją „Lie­tu­vai ir man“ ini­ci­ja­vo ke­tu­rios jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos: Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­ga, Mo­ki­nių par­la­men­tas, Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga ir Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba (Li­Jot).

Ini­cia­ty­vą re­mia ir pa­lai­ko Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Ak­ci­ją glo­bo­ja Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.