Jaunieji profesionalai toliau kurs Lietuvai
Šiais me­tais dėl stri­gu­sio fi­nan­sa­vi­mo ke­liems mė­ne­siams su­stab­dy­ta Jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų prog­ra­ma (JPP) „Kurk Lie­tu­vai“ rugp­jū­tį vėl pa­ju­dė­jo. Rugp­jū­čio 4 die­ną pra­dė­ta jau ket­vir­to­sios JPP kar­tos at­ran­ka – ją įvei­kę jau­nie­ji pro­fe­sio­na­lai ša­lies vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jo­se pra­dės dirb­ti šį ru­de­nį.

„Šiais me­tais, ne­pai­sant vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų pri­ta­ri­mo dėl prog­ra­mos nau­dos ir rei­ka­lin­gu­mo, at­ran­ka ne­bu­vo pa­skelb­ta įpras­tu me­tu. Lai­ku ne­bu­vo už­ti­krin­tas fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mas prog­ra­mos tęs­ti­nu­mui, nes kei­čia­si Eu­ro­pos są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pis. At­ran­ka ne­bu­vo su­stab­dy­ta, tie­siog šiais me­tais ji ne­bu­vo pra­dė­ta įpras­tu lai­ku“, – LŽ nu­ro­dė JPP „Kurk Lie­tu­vai“ va­do­vė Agi­la Barz­die­nė.

Nuo prog­ra­mos pra­džios JPP „Kurk Lie­tu­vai“ or­ga­ni­za­to­riai yra su­lau­kę ke­lių šim­tų tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­čių jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų, no­rin­čių da­ly­vau­ti prog­ra­mo­je, par­aiš­kų. Šių me­tų at­ran­ka yra iš­skir­ti­nė: kan­di­da­tai jau da­ly­vau­da­mi jo­je ži­nos po­ten­cia­lias prob­le­mas, ku­rios bus spren­džia­mos pir­mo­sios da­ly­vių ro­ta­ci­jos me­tu, o iš vi­so da­ly­viai per me­tus at­liks po 2 ro­ta­ci­jas skir­tin­go­se vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jo­se. Pla­nuo­ja­ma, kad šios at­ran­kos me­tu at­rink­ti jau­nie­ji pro­fe­sio­na­lai pra­dės įgy­ven­din­ti pro­jek­tus jau lap­kri­čio mė­ne­sį.

Ra­do lėšų

„JPP „Kurk Lie­tu­vai“ prog­ra­ma yra fi­nan­suo­ja­ma ir bus fi­nan­suo­ja­ma at­ei­ty­je. Iki šiol „Kurk Lie­tu­vai“ prog­ra­ma ga­vo fi­nan­sa­vi­mą pa­gal ES struk­tū­ri­nės par­amos 2007–2013 me­tų pe­rio­do prie­mo­nę Asis­ten­tas-3, ku­ri bai­gia­si spa­lį. Ūkio mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma už­ti­krin­ti to­li­mes­nį prog­ra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ tęs­ti­nu­mą, sky­rė fi­nan­sa­vi­mą 2015–2016 me­tų prog­ra­mos veik­loms įgy­ven­din­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. Taip pat dėl ga­li­my­bės ir to­liau fi­nan­suo­ti prog­ra­mą „Kurk Lie­tu­vai“ yra bend­ra­dar­biau­ja­ma ir dis­ku­tuo­ja­ma su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ieš­ko­ma al­ter­na­ty­vių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių“, – LŽ sa­kė prog­ra­mos veik­los tęs­ti­nu­mą koor­di­nuo­jan­ti ūkio vi­ce­mi­nis­trė Ra­sa No­rei­kie­nė.

Už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plė­tros agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ir Ūkio mi­nis­te­ri­jos JPP „Kurk Lie­tu­vai“ įgy­ven­di­na­ma nuo 2012 me­tų. Prog­ra­mos da­ly­viai – tai už­sie­nio ar­ba Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tus bai­gę ir dar­bi­nės pa­tir­ties jau tu­rin­tys jau­nie­ji pro­fe­sio­na­lai, ku­rie vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jo­se ne at­lie­ka pra­kti­ką, bet dir­ba, įgy­ven­din­da­mi 4–6 mė­ne­sių truk­mės pro­jek­tus, ge­ri­nan­čius ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą. Tre­čio­ji JPP „Kurk Lie­tu­vai“ kar­ta, šiuo me­tu vis dar vyk­dan­ti įvai­rius pro­jek­tus Lie­tu­vos vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jo­se, prog­ra­mą pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį, ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus pa­teiks šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

„Mū­sų vals­ty­bės stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­ma­ty­ti am­bi­cin­gi tiks­lai ge­rin­ti ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą įvai­rio­se sri­ty­se. No­rint ly­giuo­tis į kles­tin­čias pa­sau­lio vals­ty­bes, bū­ti­na pa­nau­do­ti tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį, įga­lin­ti ša­ly­je ar už­sie­ny­je esan­čius pro­fe­sio­na­lus pri­tai­ky­ti sa­vo ži­nias ša­lies vys­ty­mui­si. Jau­nie­ji pro­fe­sio­na­lai iš JPP „Kurk Lie­tu­vai“ jau ne kar­tą įro­dė, kad ga­li re­zul­ta­ty­viai įgy­ven­din­ti įvai­rius ša­lies ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mą di­di­nan­čius pro­jek­tus ir pa­siek­ti am­bi­cin­gų tiks­lų. Ši prog­ra­ma taip pat yra su­lau­ku­si tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo iš Jung­ti­nių Tau­tų ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, to­dėl Ūkio mi­nis­te­ri­ja dė­jo pa­stan­gas, kad bū­tų už­ti­krin­tas jos tęs­ti­nu­mas“, ̶ tei­gė vi­ce­mi­nis­trė R. No­rei­kie­nė.

Pa­sak jos, 2015–2016 me­tais di­džiau­sias dė­me­sys įgy­ven­di­nant prog­ra­mą bus ski­ria­mas to­kioms te­moms kaip in­ves­ti­ci­nės ir vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas, vers­lu­mo ir in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mas.

Pla­tus veik­los laukas

„Ši prog­ra­ma au­ga ir evo­liu­cio­nuo­ja. Kar­tu su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ sie­kia­me už­ti­krin­ti, kad jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų įgy­ven­din­ti pro­jek­tai at­neš­tų rea­lių tei­gia­mų per­mai­nų, o tam rei­ka­lin­gas ne tik pa­čių da­ly­vių, bet ir vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų in­dė­lis“, – aiš­ki­no R. No­rei­kie­nė.

Per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių 36 prog­ra­mos da­ly­viai vyk­dė ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą di­di­nan­čius ir prie vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vi­ni­mo pri­si­de­dan­čius pro­jek­tus Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je, vie­šo­sio­se įstai­go­se „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ bei „Vers­li Lie­tu­va“, Na­cio­na­li­nė­je bib­lio­te­ko­je, ki­to­se įstai­go­se, taip pat Pa­ne­vė­žio, Kau­no, Vil­niaus, Uk­mer­gės, Aly­taus, Anykš­čių, Šiau­lių, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­se, įgy­ven­di­no pro­jek­tus, api­man­čius Ute­nos ir Klai­pė­dos re­gio­nus.

Lie­ka Lietuvoje

Kaip LŽ nu­ro­dė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas, šis 2012-ai­siais star­ta­vęs pro­jek­tas – sėk­min­gas Glo­ba­lios Lie­tu­vos idė­jos įpras­mi­ni­mo pa­vyz­dys. Prog­ra­ma duo­da re­zul­ta­tų – grį­žę iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ir pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi jau­ni lie­tu­viai la­bai daž­nai pa­si­lie­ka Lie­tu­vo­je.

„Per tre­jus prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo me­tus jo­je da­ly­va­vo 76 jau­nuo­liai, ku­rie pa­tei­kė per 300 pa­siū­ly­mų, pri­si­de­dan­čių prie ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo ir vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vi­ni­mo. Apie 80 pro­cen­tų da­ly­vių po prog­ra­mos lie­ka Lie­tu­vo­je. Svar­bu pa­ste­bė­ti ir tai, kad pa­sku­ti­niais mū­sų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš 40 prog­ra­mos alum­nių be­veik ket­vir­tis li­ko dirb­ti vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, be to, da­lis iš dir­ban­čių­jų pri­va­čia­me sek­to­riu­je ir to­liau yra su­si­ję su ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mu“, – pa­sa­ko­jo A. Barz­die­nė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ idė­ja do­mi­si vis dau­giau už­sie­nio vals­ty­bių tiek dvi­ša­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se, tiek tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, o to­kie pro­jek­tai kaip „LT Big Brot­her“ ar „Kurk Lie­tu­vai“ su­lau­kia dė­me­sio ir pa­tei­kia­mi kaip sėk­min­gi Lie­tu­vos jau­ni­mo ini­cia­ty­vos pa­vyz­džiai tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­as­kai­to­se.