Jaunieji medikai išsigando dovanų
Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ja (JGA) su­si­rū­pi­no dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) ren­gia­mo pla­no įtei­sin­ti ma­te­ria­lias pa­cien­tų do­va­nas gy­dy­to­jui. Eti­kos sar­gai ra­mi­na, kad kol kas tai rea­laus pa­grin­do ne­tu­rin­ti idė­ja.

Ne­ri­mą jau­nie­siems me­di­kams su­kė­lė ži­nia, kad VTEK ne­va ren­gia­mas pla­nas, nu­ma­tan­tis, kad nuo į li­go­ni­nės ka­są pa­cien­to ano­ni­miš­kai su­mo­kė­tos pa­dė­kos bū­tų at­skai­to­mi mo­kes­čiai, gy­dy­mo įstai­gos pa­tir­ti ad­mi­nis­tra­ci­niai kaš­tai ir mė­ne­sio pa­bai­go­je gy­dy­to­jui prie at­ly­gi­ni­mo bū­tų iš­mo­ka­mas pi­ni­gi­nis prie­das. Jei­gu šiam pla­nui pri­tar­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pir­miau­sia jis bū­tų įgy­ven­di­na­mas Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je.

JGA įsi­ti­ki­nu­si, jog siū­lo­ma sis­te­ma su­kur­tų di­des­nį at­ly­gi­ni­mų ne­to­ly­gu­mą tarp at­ski­rų spe­cia­ly­bių me­di­kų, ne­ska­tin­tų vie­nų ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je me­di­ci­nos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo bei dirb­ti­nai ati­to­lin­tų spren­di­mus dėl bū­ti­nų Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos stra­te­gi­nių po­ky­čių. Be to, VTEK siū­lo­ma­me pla­ne taip pat ne­už­si­me­na­ma apie slau­gy­to­jus, slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jus – vi­sus gy­dy­mo ko­man­dos na­rius, kas­dien nuo­šir­džiai be­si­rū­pi­nan­čius li­go­nio svei­ka­ta. Jau­nų­jų gy­dy­to­jų nuo­mo­ne, pa­cien­tai ne­tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mi mo­kė­ti gry­nų­jų pi­ni­gų ar ki­taip ma­te­ra­liai pri­si­dė­ti prie gy­dy­to­jų ge­ro­vės, ka­dan­gi kaip pi­lie­čiai, jie mo­ka mo­kes­čius vals­ty­bei. Pa­cien­tai, mo­kė­da­mi įmo­kas į Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą iš­lai­ko svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą, to­dėl orus gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų bū­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų (AS­PĮ) va­do­vų at­sa­ko­my­bė.

VTEK at­sto­vė spau­dai Eg­lė Iva­naus­kai­tė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad kol kas šis pla­nas tė­ra idė­jų lyg­me­ny­je, jo­kių rea­lių žings­nių jam įgy­ven­din­ti ne­pa­da­ry­ta. Pa­sak jos, tai tai „tik vie­nas iš svars­ty­mų“, kaip gal­būt ga­li­ma bū­tų ma­žin­ti ko­rup­ci­ją me­di­ci­no­je.

JGA griež­tai pa­si­sa­ko prieš ko­rup­ci­ją as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, ku­ri yra pra­stai vei­kian­čios svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­sek­mė. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad di­des­nė svei­ka­tos sis­te­mos prob­le­ma yra ne smul­kio­ji ko­rup­ci­ja gy­dy­to­jo-pa­cien­to san­ty­ky­je, o stam­bio­ji ko­rup­ci­ja, kai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos lė­šos ne­efek­ty­viai val­do­mos, pa­vyz­džiui, ne­skaid­riai vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus.