Jaunieji medikai emigruoti iš Lietuvos neskuba
Ne vi­si sku­ba pa­bėg­ti iš Lie­tu­vos. Be­veik 94 proc. gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­ju­sių as­me­nų dir­ba Lie­tu­vo­je, rem­da­ma­sis 2014–2016 me­tų me­di­ci­nos re­zi­den­tū­ros ab­sol­ven­tų duo­me­nis tei­gia Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tras (MOS­TA).

Iš­vyks­tan­čių­jų po vien­ti­sų­jų stu­di­jų (įgi­ju­sių ma­gis­tro laips­nį) yra šiek tiek dau­giau, ta­čiau šią sta­tis­ti­ką vei­kia tai, kad są­ly­gi­nai di­de­lė da­lis ab­sol­ven­tų yra už­sie­nie­čiai.

„Tarp 2014–2016 me­tais vien­ti­są­sias me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų yra 7 proc. už­sie­nio pi­lie­ty­bę tu­rin­čių as­me­nų, jie po stu­di­jų bai­gi­mo ne­lie­ka dirb­ti Lie­tu­vo­je, ti­kė­ti­na, jog šie as­me­nys iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos ir me­di­ko kar­je­rą pra­de­da ki­to­se ša­ly­se. Tai­gi iš ab­sol­ven­tų, ku­rie po stu­di­jų ne­dir­ba Lie­tu­vo­je, at­ėmus ab­sol­ven­tus už­sie­nie­čius, gau­na­me, jog po stu­di­jų Lie­tu­vo­je lie­ka apie 87 proc. Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių me­di­ci­nos vien­ti­sų­jų stu­di­jų ab­sol­ven­tų“, – tei­gia MOS­TA ana­li­ti­kas Gin­tau­tas Jakš­tas.

Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis svei­ka­tos moks­lams pri­ski­ria­mo­mis vien­ti­sų­jų stu­di­jų kryp­ti­mis, me­di­ci­na nu­si­lei­džia far­ma­ci­jai (po šių stu­di­jų Lie­tu­vo­je dir­ba apie 94 proc. ab­sol­ven­tų), ta­čiau len­kia odon­to­lo­gi­jos moks­lus (po stu­di­jų bai­gi­mo Lie­tu­vo­je dir­ba apie 85 proc. odon­to­lo­gų). Ver­ti­nant svei­ka­tos moks­lų stu­di­jų kryp­čių gru­pę ki­tų stu­di­jų kryp­čių gru­pių kon­teks­te pa­ste­bi­ma, kad šios kryp­ties ab­sol­ven­tų įsi­dar­bi­ni­mo ro­dik­liai vie­ni aukš­čiau­sių ir nu­si­lei­džia tik in­for­ma­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos ir ug­dy­mo kryp­čių gru­pių ab­sol­ven­tų įsi­dar­bi­ni­mo ro­dik­liams.

Ab­sol­ven­tų kar­je­ros ste­bė­se­na at­sklei­džia, kad vien­ti­są­sias me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gę as­me­nys, pra­ėjus me­tams nuo stu­di­jų bai­gi­mo, už­dir­ba apie 500 eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Tuo me­tu re­zi­den­tū­ros stu­di­jas bai­gę gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai pra­ėjus me­tams nuo stu­di­jų bai­gi­mo už­dir­ba vi­du­ti­niš­kai 2,5 kar­to di­des­nį at­ly­gi­ni­mą nei vi­du­ti­nis Lie­tu­vo­je.

„Tie­sa, Lie­tu­vo­je nė­ra fik­suo­ja­ma, ko­kia eta­to da­li­mi dir­ba dar­buo­to­jai, to­dėl ne­įma­no­ma pa­sa­ky­ti už ko­kį krū­vį toks at­ly­gi­ni­mas yra mo­ka­mas. Vis dėl­to, spren­džiant iš dar­bo­vie­čių skai­čiaus, la­bai ti­kė­ti­na, kad gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai dir­ba dau­giau nei stan­dar­ti­nes 40 val. per sa­vai­tę“, – sa­ko G.Jakš­tas.

MOS­TA duo­me­ni­mis, bai­gę stu­di­jas gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai dir­ba vi­du­ti­niš­kai 1,7 dar­bo­vie­tė­se. Vė­liau dar­bo­vie­čių dau­gė­ja: pra­ėjus me­tams nuo stu­di­jų bai­gi­mo spe­cia­lis­tai dir­ba 2, pra­ėjus dviem su pu­se me­tų – 2,2 dar­bo­vie­tė­se. Vie­no­je dar­bo­vie­tė­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai gau­na apie 1360 eu­rų, 2–4 dar­bo­vie­tė­se – apie 1760–1840 eu­rų at­ly­gi­ni­mą (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių).

Kas­met į vien­ti­są­sias me­di­ci­nos stu­di­jas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tuo­se pri­ima­ma be­veik 700 stu­den­tų, apie ket­vir­ta­da­lį pir­ma­kur­sių su­da­ro stu­den­tai, at­vy­kę iš už­sie­nio, dau­giau­siai iš Vo­kie­ti­jos, Iz­rae­lio, Šve­di­jos. Tuo me­tu tarp pa­si­rin­ku­sių­jų re­zi­den­tū­ros stu­di­jas ab­so­liu­ti daug­ma yra lie­tu­viai.

Vien­ti­są­sias me­di­ci­nos stu­di­jas 2014 me­tais bai­gė 428, 2015 me­tais – 476, 2016 me­tais – 462 ab­sol­ven­tai. Me­di­ci­nos re­zi­den­tū­rą Lie­tu­vo­je 2014 me­tais bai­gė ir gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo 393, 2015 me­tais – 381, 2016 me­tais – 414 as­me­nys.