Jaunesnius remia, vyresnius diskriminuoja
Ly­gių ga­li­my­bių ser­gė­to­jai kons­ta­ta­vo, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM), da­ly­vau­jan­ti įgy­ven­di­nant na­cio­na­li­nę jau­ni­mo po­li­ti­ką, dis­kri­mi­nuo­ja jau­no žmo­gaus sta­tu­so ne­bea­ti­tin­kan­čius as­me­nis.

ŽŪM nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­gal ku­rią jau­niems žmo­nėms su­da­ro­ma dau­giau ga­li­my­bių gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų, rei­ka­lin­gų vers­lui kai­me pra­dė­ti, yra dis­kri­mi­na­ci­nė. Taip tei­gia Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba (LGKT). Kar­tu pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­vo­je vy­res­niems žmo­nėms, kaip ro­do sta­tis­ti­ka, kur kas su­nkiau gau­ti dar­bo nei jau­ni­mui. Tad re­miant jau­nus žmo­nes, ku­rie sta­tis­tiš­kai yra ma­žiau pa­žei­džia­mi, rea­liai dis­kri­mi­nuo­ja­mi vy­res­nie­ji.

Ydin­gą par­amos sky­ri­mo tvar­ką mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­ta tai­sy­ti. Jos spe­cia­lis­tai dėl to tar­sis su tei­si­nin­kais.

Pa­pil­do­mi ba­lai – pa­gal amžių

LGKT pra­ne­šė prieš ge­rą mė­ne­sį ga­vu­si po­rą skun­dų dėl to, kad ŽŪM, pa­si­ren­gu­si da­ly­ti ES par­amą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plė­tros prog­ra­mos prie­mo­nę „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“, skir­tą skur­dui ma­žin­ti, so­cia­li­nei įtrauk­čiai ir eko­no­mi­nei plė­trai kai­muo­se ska­tin­ti, par­en­gė gal­būt dis­kri­mi­na­ci­nes par­aiš­kų ver­ti­ni­mo tai­syk­les.

„Pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lės nu­ma­to, jog prog­ra­ma tam­pa ver­ta dė­me­sio ta­da, kai jai ski­ria­ma 60 ba­lų. Vien dėl to, kad prog­ra­mą pa­tei­ku­siam par­eiš­kė­jui yra ne dau­giau nei 29 me­tai, jai ski­ria­mi net 25 ba­lai, o jei par­eiš­kė­jui nuo 30 iki 40 me­tų, pri­de­da­ma tik 15 ba­lų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo LGKT spe­cia­lis­tė Min­tau­tė Jur­ku­tė. Vy­res­ni kaip 40 me­tų as­me­nys pa­pil­do­mų ba­lų aps­kri­tai ne­gau­na.

Bū­tent tai, jog ba­lai ski­ria­mi at­siž­vel­giant į par­eiš­kė­jų am­žių, skun­dus ty­rę spe­cia­lis­tai įver­ti­no kaip dis­kri­mi­na­ci­nį veiks­nį. M. Jur­ku­tė pa­žy­mė­jo, kad ne­tei­sin­ga duo­ti be­maž pu­sę rei­ka­lin­gų ba­lų vien už tai, jog prog­ra­mą įgy­ven­din­ti pa­si­ren­gęs žmo­gus yra jau­nas. „Toks ver­ti­ni­mas ne­pro­por­cin­gas ki­tų am­žiaus gru­pių as­me­nų at­žvil­giu“, – tvir­ti­no ly­gių ga­li­my­bių spe­cia­lis­tė.

Ji pa­brė­žė, kad ska­tin­ti jau­ni­mą nė­ra blo­gai, bet no­rint tai da­ry­ti rei­kė­tų pa­ieš­ko­ti tin­ka­mes­nių bū­dų. M. Jur­ku­tė pri­dū­rė, jog mū­sų ša­ly­je 55–64 me­tų žmo­nių užim­tu­mo ly­gis, kaip ma­ty­ti iš Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tos ana­li­zės, sie­kia vos 64,8 proc., o 25–54 me­tų as­me­nų – 83,1 pro­cen­to. Tai­gi jau­ni­mo si­tua­ci­ja dar­bo rin­ko­je daug ge­res­nė ne­gu vy­res­nių gy­ven­to­jų.

„Su­da­ry­da­ma jau­niems žmo­nėms ga­li­my­bę leng­viau gau­ti par­amą vers­lui pra­dė­ti, ŽŪM aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja vy­res­niuo­sius“, – sa­kė M. Jur­ku­tė.

Di­džiu­lė konkurencija

ŽŪM Kai­mo plė­tros de­par­ta­men­to Al­ter­na­ty­vio­sios veik­los sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Snie­guo­lė Va­liu­lie­nė „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, kad mi­nis­te­ri­ja da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės par­eng­tą Na­cio­na­li­nės jau­ni­mo po­li­ti­kos 2011–2019 me­tų plė­tros prog­ra­mą, tad yra nu­ma­čiu­si rem­ti jau­nų žmo­nių eko­no­mi­nį ir so­cia­li­nį vers­lu­mą, di­din­ti jų užim­tu­mą, ska­tin­ti įsi­lie­ti į dar­bo rin­ką, pri­si­dė­ti prie de­mog­ra­fi­nės pa­dė­ties kai­me sta­bi­li­za­vi­mo. Pa­sak jos, bū­tent šiuo pa­grin­du bu­vo su­da­ry­tos Lie­tu­vos kai­mo plė­tros prog­ra­mos prie­mo­nės „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“ par­aiš­kų par­amai gau­ti ver­ti­ni­mo tai­syk­lės.

S. Va­liu­lie­nė aiš­ki­no, kad šie me­tai – pir­mi, kai par­en­gus veik­los prog­ra­mą pa­gal prie­mo­nę „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“ ir pa­tei­kus par­aiš­ką ga­li­ma gau­ti iki 40 tūkst. eu­rų eu­ro­pi­nės par­amos eko­no­mi­nės veik­los pra­džiai kai­mo vie­to­vė­se. Šiai par­amai iš vi­so skir­ta 3 mln. eu­rų. Ša­lies gy­ven­to­jai yra pa­tei­kę 367 par­aiš­kas, jo­se nu­ro­dy­ta su­ma, ku­rią no­ri­ma gau­ti, – tris­kart di­des­nė už nu­ma­ty­tą skir­ti.

Tai­gi kon­ku­ren­ci­ja var­žan­tis dėl eu­ro­pi­nių lė­šų – di­džiu­lė. ŽŪM at­sto­vė tei­gė, jog dėl LGKT kri­ti­kos bus ren­gia­mas po­sė­dis, ku­ria­me sa­vo nuo­mo­nę tu­rės par­eikš­ti mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kai. Nuo jų po­zi­ci­jos pri­klau­sys, ar mi­nė­tos tai­syk­lės bus kei­čia­mos.