Jaunas savanoris nori išmokti ginti tėvynę
Nu­spren­dus grą­žin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę, į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius jau at­ėjo pir­mie­ji jau­nuo­liai, no­rin­tys sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę de­vy­nių mė­ne­sių pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Per ke­lias die­nas pra­šy­mus pa­tei­kė 32 sa­va­no­riai, iš ku­rių dvi mer­gi­nos. Kol kas ak­ty­viau­si – Vil­niaus ir Šiau­lių re­gio­nų jau­nuo­liai.

Šian­dien pra­šy­mą pa­tei­kęs 19-me­tis Ig­nas sa­ko, kad ka­riu sva­jo­jęs bū­ti dar nuo vai­kys­tės. „No­rė­jau dar anks­čiau už­si­ra­šy­ti, ta­čiau vis pa­si­tai­ky­da­vo kliū­čių. No­riu iš­mok­ti ka­riš­kos draus­mės, įgy­ti nau­jų ži­nių bei įgū­džių ir bū­ti par­uoš­tam gin­ti sa­vo gim­tą­ją ša­lį“, – aiš­ki­no vai­ki­nas. Kau­ne gy­ve­nan­tis Ig­nas šiuo me­tu sa­va­ran­kiš­kai mo­ko­si kur­ti in­ter­ne­to sve­tai­nes. Jis ra­gi­na ir ki­tus jau­nuo­lius bū­ti pa­trio­tais ir už­si­ra­šy­ti, kai tik at­si­ras ga­li­my­bė ir ne­lauk­ti, kol bus pa­šauk­ti.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis džiau­gia­si, kad dau­gė­ja sa­va­no­rių, pa­si­ry­žu­sių at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. „De­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­ba ne­ap­si­ri­bos vien ka­riš­ko­mis ži­nio­mis. Jau­nuo­liams ji bus ti­kro gy­ve­ni­mo pa­tir­tis: jiems bus pa­ti­kė­ta ne tik at­sa­ko­my­bė už sa­ve, už sa­vo drau­gus, bet ir pa­skir­tos už­duo­tys, ku­rias at­lik­da­mi jie taps tvir­to­mis as­me­ny­bė­mis“, – tvir­ti­no ka­riš­kis.

Sa­va­no­riš­kai at­lik­ti par­ei­gą tė­vy­nei no­rin­tys vai­ki­nai ir mer­gi­nos nuo 18 iki 38 me­tų ga­li re­gis­truo­tis ar­ti­miau­siuo­se Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riuo­se. At­ėję sa­va­no­riš­kai, jie tu­rės pir­me­ny­bę pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą.

Šau­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą pra­si­dės ge­gu­žės 11 die­ną. Į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pir­miau­sia bus šau­kia­mi jau­nuo­liai, ku­rie pa­tys par­eikš no­rą at­lik­ti tar­ny­bą. Tik ne­su­rin­kus nu­sta­ty­to skai­čiaus sa­va­no­riš­kai at­vy­ku­sių at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą, to­liau pri­va­lo­ma tvar­ka bus šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai nuo 19 iki 26 me­tų (įskai­ty­ti­nai). Šauk­ti­nių są­ra­šas bus su­da­ro­mas at­si­tik­ti­ne tvar­ka nau­do­jan­tis kom­piu­te­rių prog­ra­ma.