Jau veikia „Rinkėjo puslapis“
Šią va­sa­rą pra­dė­sian­tis veik­ti in­ter­ne­ti­nis „Rin­kė­jo pus­la­pis“ at­vers nau­jas ga­li­my­bes rin­kė­jų ir val­džios at­sto­vų, kan­di­da­tų bend­ra­vi­mui, tei­gia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

„Pri­si­jun­gęs prie sve­tai­nės, rin­kė­jas ma­tys tik jam vie­nam skir­tą as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, ga­lės iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su po­li­ti­kais. Tai nau­jas žings­nis glau­des­niam po­li­ti­kų ir rin­kė­jų bend­ra­vi­mui, pa­dė­sian­tis pa­to­giau pa­teik­ti rin­ki­mų in­for­ma­ci­ją bei ją ana­li­zuo­ti“, - sa­ko VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Pro­jek­tas „Rin­kė­jo pus­la­pis“ ini­ci­juo­tas sie­kiant ge­riau ap­tar­nau­ti rin­kė­jus ir ska­tin­ti jų ak­ty­vu­mą rin­ki­muo­se.

Po­li­ti­kai „Rin­kė­jo pus­la­py­je“ ga­lės kur­ti sa­vo pro­fi­lius, apk­lau­sas ir to­kiu bū­du pri­ar­tė­ti prie rin­kė­jų. Pa­sta­rie­ji ga­lės sek­ti, kaip kan­di­da­tai vyk­do sa­vo pa­ža­dus, o pri­si­jun­gę as­me­niš­kai per el. val­džios var­tus, ma­ty­ti in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su rin­ki­mais, bal­sa­vi­mu, da­ly­vau­ti apk­lau­so­se, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, par­em­da­mi pi­lie­ti­nes ar re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vas ir to­kiu bū­du la­biau įsi­trauk­ti į po­li­ti­ką.

Rin­kė­jai taip pat tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su apy­lin­kių ri­bų že­mė­la­piais ir teik­ti pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tiks­lu­mų ar­ba pa­to­bu­li­ni­mo nu­sta­tant apy­lin­kių ri­bas.