Jau išleido per 0,5 mln. eurų
Sei­mo na­riai per pus­me­tį su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms pa­nau­do­jo dau­giau kaip 568 tūkst. eu­rų.

Iš vi­so per pus­me­tį vie­nas Sei­mo na­rys tam ga­lė­jo iš­leis­ti 4,4 tūkst. eu­rų. Kaip ro­do Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pa­skelb­tos at­as­kai­tos, tra­di­ciš­kai di­džio­ji da­lis par­la­men­ta­rų iš­nau­do­jo vi­są ar­ba di­džią­ją da­lį nu­ma­ty­tos su­mos. Dau­giau­sia iš­lai­dų ten­ka par­la­men­ta­rų trans­por­to nuo­mai, eksp­loa­ta­ci­jai. Be to, Sei­mo na­riai per­ka vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­gas, mo­ka biu­ro nuo­mą, per­ka su­ve­ny­rus, gė­les, ap­mo­ka pa­što pa­slau­gas ir t. t. Vie­nin­te­lis Sei­mo na­rys, ku­ris iš vi­so ne­nau­do­jo biu­dže­to lė­tų sa­vo par­la­men­ti­nei veik­lai fi­nan­suo­ti – frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Sta­sys Brunz­da. Ne­di­de­lę su­mą, pa­ly­gin­ti su ko­le­go­mis, iš­lei­do Sei­mo prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius (per 600 eu­rų), Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė (1,2 tūkst. eu­rų), vi­ce­pir­mi­nin­kai so­cial­de­mo­kra­tai Al­gir­das Sy­sas (1,9 tūkst. eu­rų) ir Ge­di­mi­nas Kir­ki­las (per 300 eu­rų), kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė (2,1 tūkst. eu­rų), ta­čiau jiems pri­klau­so tar­ny­bi­nis trans­por­tas. Taip pat ma­žes­nę lė­šų da­lį nei ko­le­gos pa­nau­do­jo so­cial­de­mo­kra­tai Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė (2,1 tūkst.), Be­ne­dik­tas Juo­dka (2,5 tūkst.), Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vas Jo­nas Var­ka­la (2,8 tūkst. eu­rų). Tarp par­la­men­ta­rų, ku­rie vi­są ar be­veik vi­są su­mą iš­lei­džia tik au­to­mo­bi­lio nuo­mai ir prie­žiū­rai, yra kon­ser­va­to­riai Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Do­na­tas Jan­kaus­kas, „dar­bie­čiai“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas, „tvar­kie­čiai“ Pe­tras Gra­žu­lis, Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, so­cial­de­mo­kra­tai An­ta­nas Ne­stec­kis, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ir ki­ti par­la­men­ta­rai. Di­džiau­sios vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų sąs­kai­tos te­ko so­cial­de­mo­kra­tui Ed­var­dui Ža­ka­riui (4,3 tūkst. eu­rų) ir Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vui Va­le­ri­jui Si­mu­li­kui (3 tūkst. eu­rų).