Jau balsavo beveik 48 proc. rinkėjų
Sek­ma­die­nį iki 19 val. kar­tu su iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­ni­mis bal­sa­vo 47,6 proc. rin­kė­jų. 

2012 me­tais iki 19 val. rin­ki­mų die­ną sa­vo va­lią bu­vo par­eiš­kę 44,62 proc. rin­kė­jų, o iš anks­to bu­vo bal­sa­vę 5,35 proc. rin­kė­jų, tad bend­ri bal­sai to­kiu me­tu su­da­rė apie 50 pro­cen­tų. Ga­lu­ti­nis ak­ty­vu­mas per pra­ėju­sius rin­ki­mus sie­kė 52,93 pro­cen­to.

„Ma­to­me pa­na­šų rin­kė­jų ak­ty­vu­mą, kaip ir 2012-ai­siais, gal­būt rin­kė­jams kaž­kiek truk­do lie­tus“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kiek anks­čiau sek­ma­die­nį sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad sek­ma­die­nį trum­pam bu­vo su­tri­ku­si spe­cia­li rin­ki­mų sis­te­ma. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, dėl to ne­pa­to­gu­mų tu­rė­jo rin­kė­jai, ku­rie no­rė­jo bal­suo­ti ki­to­je apy­lin­kė­je nei yra re­gis­truo­ti to­je apy­gar­do­je, ta­čiau VRK va­do­vas tvir­ti­no, kad dėl šio su­tri­ki­mo su­si­da­riu­sios ei­lės grei­tai iš­sis­kirs­tė.

„Tu­rė­jo­me tam ti­krą ne­ma­lo­nu­mą, pu­sei va­lan­dos ne­vei­kė VRK in­for­ma­ci­nės sis­te­mos rin­kė­jų žy­mė­ji­mo sis­te­ma „on­li­ne“ re­ži­mu, bet pas mus yra nu­ma­ty­tas „off­li­ne“ re­ži­mas, dau­ge­lis rin­ki­mų apy­lin­kių pe­rė­jo į tą re­ži­mą ir ga­lė­jo sa­vo apy­lin­kė­se bal­suo­jan­čius rin­kė­jus žy­mė­ti. Po pu­sės va­lan­dos sis­te­ma at­sta­ty­ta, tai įvy­ko dėl di­de­lio per­kro­vi­mo vie­nu me­tu at­vy­ku­sių rin­kė­jų“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak ko­mi­si­jos va­do­vo, apy­lin­kės su­lau­kia rin­kė­jų, ku­rie no­ri bal­suo­ti ne sa­vo apy­gar­do­je, ta­čiau to­kios ga­li­my­bės nė­ra – bal­suo­ti rin­kė­jai ga­li ir ki­to­je apy­lin­kė­je, ta­čiau tik sa­vo apy­gar­do­je.

Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį vyks­ta Sei­mo rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dė­jo 7 val. ir baig­sis 20 va­lan­dą. Į par­la­men­tą kan­di­da­tuo­ja per 1400 po­li­ti­kų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys. Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą – 71.

Že­mė­la­piai su­kur­ti UAB „HNIT-BAL­TIC“ nau­do­jant Es­ri Arc­GIS On­li­ne technologiją