Jamesas Mattisas: „Atvešime tas sistemas, kurių nuspręsime, kad reikia“
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas  sa­ko, kad JAV yra pa­si­ren­gu­sios dis­lo­kuo­ti gy­ny­bi­nes sis­te­mas Bal­ti­jos ša­ly­se Ru­si­jai at­gra­sy­ti, bet ga­li­my­bių at­vež­ti il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tų „Pa­triot“ kol kas vie­šai ne­ko­men­tuo­ja.

„Dis­lo­kuo­si­me tik gy­ny­bi­nes sis­te­mas, kad už­ti­krin­tu­me, jog bū­tų ger­bia­mas su­ve­re­ni­te­tas“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je sa­kė J.Mat­ti­sas po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Gy­ny­bos se­kre­to­rius pa­brė­žė, kad NA­TO pa­jė­gu­mai Ry­tų Eu­ro­po­je yra iš­im­ti­nai gy­ny­bi­nio po­bū­džio, o Ru­si­jos ko­vi­nės ga­lios stip­ri­ni­mą re­gio­ne pa­va­di­no des­ta­bi­li­zuo­jan­čiu veiks­mu.

„At­ve­ši­me tas sis­te­mas, ku­rių nu­sprę­si­me, kad rei­kia. Bet koks Ru­si­jos ko­vi­nės ga­lios stip­ri­ni­mas re­gio­ne – kai jie ir mes vi­si ži­no­me, kad mū­sų veik­la Lie­tu­vo­je ar ki­to­se de­mo­kra­ti­nė­se ša­ly­se ne­ke­lia jo­kios grės­mės – toks stip­ri­ni­mas yra des­ta­bi­li­zuo­jan­tis“, – kal­bė­jo se­kre­to­rius.

Su­stip­rins gy­ny­bos sis­te­mas prieš „Zapad“

Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­ba yra vie­na iš silp­niau­sių Bal­ti­jos ša­lių vie­tų ka­ri­ne pra­sme. Kai ku­rie par­ei­gū­nai svars­to, kad rea­guo­jant į Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą re­gio­ne NA­TO są­jun­gi­nin­kai ga­lė­tų dis­lo­kuo­ti il­go­jo nuo­to­lio gy­ny­bos sis­te­mos „Pa­triot“, ku­rios ga­li nu­muš­ti or­lai­vius ar ba­lis­ti­nes ra­ke­tas.

Gy­ny­bos par­ei­gū­nų tei­gi­mu, NA­TO oro gy­ny­bos sis­te­mas Bal­ti­jos ša­ly­se ga­li su­stip­rin­ti per ru­de­nį vyk­sian­čias Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad“.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tik ar­ti­mo­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas ir yra ap­sisp­ren­du­si pirk­ti nor­ve­giš­kas vi­du­ti­nio nuo­to­lio sis­te­mas NA­SAMS.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad Bal­ti­jos ša­lims bū­ti­nos pa­pil­do­mos sau­gu­mo prie­mo­nės, bet kon­kre­čių de­ta­lių taip pat ne­pa­tei­kė. Jos tei­gi­mu, vi­si spren­di­mai bus pri­im­ti bend­ro­se kon­sul­ta­ci­jo­se. Pre­zi­den­tė taip pat par­agi­no pa­spar­tin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są NA­TO vi­du­je.

J.Mat­ti­so vi­zi­tu nau­jo­ji Jung­ti­nių Vals­ti­jų ad­mi­nis­tra­ci­ja sie­kia pa­de­mons­truo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui, tvy­rant ne­ri­mui dėl Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos. Vė­liau tre­čia­die­nį jis kar­tu su Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trais ap­lan­kys ka­rius Pa­bra­dė­je.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je, NA­TO šie­met dis­lo­kuo­ja po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną – maž­daug tūks­tan­tį ka­rių – Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je. Pa­gal at­ski­rą mi­si­ją, re­gio­ne taip pat dis­lo­kuo­ta JAV bri­ga­da su pus­ket­vir­to tūks­tan­čių ka­rių ir be­veik šim­tu tan­kų.

Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se per­nai bu­vo ki­lęs ne­ri­mas, kai Do­nal­das Trum­pas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją men­ki­no NA­TO, va­din­da­mas Al­jan­są „at­gy­ve­nu­siu“, ir su­sie­jo gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus su gy­ny­bos iš­lai­dų dy­džiu.

Ta­pęs pre­zi­den­tu D.Trum­pas apie NA­TO ėmė kal­bė­ti pa­lan­kiau, ta­čiau nuo­lat pa­brė­žia, kad Eu­ro­pos ša­lys tu­ri di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, o al­jan­sas dau­giau dė­me­sio skir­ti ko­vai su te­ro­riz­mu.

Bal­ti­jos ša­lys dėl gy­ny­bos biu­dže­to pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­to­mos kaip sek­ti­nas pa­vyz­dys. Es­ti­ja jau ne vie­nus me­tus gy­ny­bai ski­ria NA­TO su­tar­tus 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, o Lie­tu­va ir Lat­vi­ja šį ro­dik­lį nu­ma­to pa­siek­ti ki­tą­met.

„Pa­siu­tu­sio šuns“ pra­var­dę tu­rin­tis at­sar­gos ge­ne­ro­las J.Mat­ti­sas iki 2013 me­tų ko­vo bu­vo JAV gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Cen­tri­nės va­do­vy­bės vir­ši­nin­kas ir bu­vo at­sa­kin­gas už JAV ka­rius Ira­ke bei Af­ga­nis­ta­ne.

Pre­zi­den­tė: fi­nan­sa­vi­mas – in­ves­ti­ci­ja į taiką

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, Lie­tu­va la­bai ver­ti­na nuo­la­ti­nę ir tvir­tą JAV par­amą. Įgy­ven­di­nant sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo ir at­gra­sy­mo prie­mo­nes, JAV dvi­ša­liu pa­grin­du re­gio­ne dis­lo­ka­vo bri­ga­dą ka­rių ir su­nkio­sios tech­ni­kos, ku­rie ro­tuo­ja­si po vi­sas 3 Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra dis­lo­kuo­ta JAV ka­rių kuo­pa, „Ab­rams“ tan­kai ir „Brad­ley“ pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą dar la­biau su­stip­rin­tų nuo­la­ti­nis JAV ka­rių bu­vi­mas, šios vals­ty­bės ly­de­rys­tė už­ti­kri­nant re­gio­ni­nę oro gy­ny­bą ir bend­ri spren­di­mai at­rem­ti Ka­li­ning­ra­de esan­čias ka­ri­nes prie­mo­nes, ga­lin­čias su­var­žy­ti NA­TO pa­jė­gų ma­nev­ra­vi­mo lais­vę.

Su­si­ti­ki­me taip pat ap­tar­tas pa­si­ren­gi­mas ar­tė­jan­čiam NA­TO va­do­vų su­si­ti­ki­mui, ku­ris įvyks ge­gu­žės pa­bai­go­je Briu­se­ly­je. Jo tiks­las – to­les­nis Al­jan­so stip­ri­ni­mas. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, bū­ti­na grei­tin­ti NA­TO spren­di­mų pri­ėmi­mą, nuo­la­tos at­nau­jin­ti gy­ny­bos pla­nus ir juos pa­grįs­ti kon­kre­čiais ka­ri­niais pa­jė­gu­mais bei stip­rin­ti ko­vą su tarp­tau­ti­niu te­ro­riz­mu.

Pre­zi­den­tė taip pat pa­brė­žė, kad tin­ka­mas gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas yra in­ves­ti­ci­ja į tai­ką. Lie­tu­va at­sa­kin­gai vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir nuo­sek­liai di­di­na gy­ny­bos iš­lai­das – jau ki­tą­met vir­šy­si­me 2 proc. vals­ty­bės BVP.

Pa­si­tik­tas iškilmingai

JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius į Vil­nių at­vy­ko an­tra­die­nį. Tre­čia­die­nį J.Mat­ti­sas su­si­tin­ka Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trais, vė­liau Pa­bra­dė­je ap­lan­kys JAV ir ki­tų NA­TO ša­lių ka­rius.

Šiuo vi­zi­tu nau­jo­ji Jung­ti­nių Vals­ti­jų ad­mi­nis­tra­ci­ja sie­kia pa­de­mons­truo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui, tvy­rant ne­ri­mui dėl Ru­si­jos už­sie­nio politikos

Į Lie­tu­vą pir­mo­jo ofi­cia­laus vi­zi­to at­vy­ku­sį Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­rių Ja­me­są Mat­ti­są pa­si­ti­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas. Vi­zi­to me­tu vyks dvi­ša­liai po­kal­biai su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Rai­mun­du Ka­rob­liu. Juo­se par­ei­gū­nai ap­tars dvi­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir prie­mo­nes, ku­rios dar la­biau su­stip­rins Lie­tu­vos ir re­gio­no sau­gu­mą. Vė­liau JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius da­ly­vaus bend­ruo­se dar­bo pie­tuo­se su Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trais, ra­šo­ma KAM pra­ne­ši­me.

Giedrės Maksimovicz nuotrauka

„Šis vi­zi­tas yra dar vie­nas svar­bus įro­dy­mas, jog Lie­tu­va tu­ri stip­rius są­jun­gi­nin­kus ir ga­li jaus­tis sau­gi“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R. Ka­rob­lis.

Po su­si­ti­ki­mų Pre­zi­den­tū­ro­je ir dar­bo pie­tų JAV ir Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai vyks į Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną Pa­bra­dė­je. Čia jie su­si­tiks Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tais JAV pa­jė­gų ka­riais, Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vais ir Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­to NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ka­riais, ap­žiū­rės ka­rių nau­do­ja­mą tech­ni­ką ir gink­luo­tę.

Giedrės Maksimovicz nuotrauka

JAV yra Lie­tu­vos stra­te­gi­nė par­tne­rė ir pa­grin­di­nė mū­sų sau­gu­mą už­ti­kri­nan­ti są­jun­gi­nin­kė. Pa­si­kei­tus sau­gu­mo si­tua­ci­jai re­gio­ne ir Eu­ro­po­je 2014 m. pa­va­sa­rį, JAV ir Lie­tu­vos gy­ny­bi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas ta­po ge­ro­kai in­ten­sy­ves­nis, o JAV ka­ri­nio bu­vi­mo ir veik­los apim­tys iš­au­go. JAV pir­mo­sios at­siun­tė oro gy­ny­bos pa­stip­ri­ni­mą – pa­pil­do­mus oro nai­kin­tu­vus bei pa­jė­gas tęs­ti­niam bu­vi­mui į Bal­ti­jos vals­ty­bes. JAV ka­riai da­ly­vau­ja Lie­tu­vo­je ren­gia­mo­se ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se ir ki­tuo­se ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ren­gi­niuo­se, įgy­ven­di­nant NA­TO par­eng­ties veiks­mų pla­ną, (angl. NA­TO Rea­di­ness Ac­tion Plan, RAP), par­eng­tą Vel­so su­si­ti­ki­mo me­tu 2014 m. rug­sė­jo 5 d., į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką JAV siun­čia ro­tuo­ja­mas pa­jė­gas pa­gal ope­ra­ci­ją „At­lan­to ryž­tas“ ( angl. Ope­ra­tion At­lan­tic Re­sol­ve), įgy­ven­di­na Eu­ro­pos sau­gu­mo už­ti­ki­ni­mo ini­cia­ty­vą (angl. Eu­ro­pean Reas­su­ran­ce Ini­ta­ti­ve) ir vyk­do ki­tas sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nes.

Ypač Lie­tu­vos ir JAV bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je su­stip­rė­jo, kai šių me­tų sau­sį Lie­tu­va ir JAV pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Ja dar kar­tą pa­tvir­tin­tas abie­jų ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mą dirb­ti kar­tu stip­ri­nant NA­TO al­jan­są, di­di­nant Eu­ro­pos sau­gu­mą ir ko­vo­jant su glo­ba­li­nė­mis sau­gu­mo grės­mė­mis.