Jachta išsklaidė saugumo iliuziją
Ne­blai­vaus vo­kie­čio pa­sip­lau­kio­ji­mas jach­ta Bal­ti­jos jū­ro­je, ša­lia Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lo, at­sklei­dė stra­te­gi­nių ob­jek­tų ap­sau­gos spra­gų. Spe­cia­lis­tai at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­na­šūs in­ci­den­tai ga­li grės­ti kur kas di­des­niais ne­ma­lo­nu­mais.

Dėl pra­stų oro są­ly­gų Vo­kie­ti­jos pi­lie­čio vai­ruo­ja­mos jach­tos, pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio nak­tį pa­vo­jin­gai pri­ar­tė­ju­sios prie Bū­tin­gės ter­mi­na­lo, ne­pas­te­bė­jo nė vie­na už sau­gu­mą to­je zo­no­je at­sa­kin­ga tar­ny­ba. Ofi­cia­lio­ji val­džia in­ci­den­tą tei­si­na pa­se­nu­sia ra­da­rų sis­te­ma, ob­jek­tą sau­gan­ti bend­ro­vė ra­mi­na ne­bu­vus rea­laus pa­vo­jaus. Eks­per­tų tei­gi­mu, ir ma­žiau­sias lai­vas be lei­di­mo ne­tu­ri tei­sės net pri­ar­tė­ti prie stra­te­gi­nio ob­jek­to. Jei taip nu­tin­ka, va­di­na­si, yra sau­gu­mo prob­le­mų. „Kas, jei jach­ta bū­tų bu­vu­si pri­krau­ta sprog­me­nų, o ją val­dęs te­ro­ris­tas?“ – kė­lė hi­po­te­tiš­ką klau­si­mą eks­per­tai. Ga­li­my­bės ap­tar­ti in­ci­den­tą Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te (NSGK) ne­at­me­tė jo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas. „Pa­lau­ki­me vi­sų ži­ny­bų pa­aiš­ki­ni­mų, tuo­met ma­ty­si­me“, – sa­kė jis.

Ra­da­rai nematė

NSGK na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad įvy­kis ver­tas ko­mi­te­to na­rių dė­me­sio. „Sus­kai­čia­vau pen­kias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios vie­naip ar ki­taip da­ly­vau­ja šia­me kon­kre­čia­me įvy­ky­je jį fik­suo­jant, ti­riant, rea­guo­jant. Ma­no nuo­mo­ne, vi­sos tos funk­ci­jos tu­rė­tų bū­ti vie­nos ži­ny­bos ran­ko­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Anu­šaus­kas. Anot po­li­ti­ko, rei­kia nu­sta­ty­ti aiš­kias tai­syk­les, kaip su­in­te­re­suo­tos tar­ny­bos tu­ri rea­guo­ti pa­na­šių in­ci­den­tų at­ve­ju.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas su­ti­ko, jog įvy­kis Bū­tin­gė­je iš tie­sų ne­ma­lo­nus, at­sklei­džian­tis „tam ti­krų sau­gu­mo spra­gų“. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad už Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lo ap­sau­gą yra at­sa­kin­ga bend­ro­vė „Or­len Lie­tu­va“, tu­rin­ti sa­vo sau­gos kam­pa­ni­ją. „Ki­tas da­ly­kas, ver­čian­tis su­si­rū­pin­ti, kad dėl pra­stų oro są­ly­gų Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, ka­riuo­me­nės ra­da­rai ne­už­fik­sa­vo, ne­pas­te­bė­jo šio lai­ve­lio. Tai tik pa­tvir­ti­na, jog in­ves­ti­ci­jos į sie­nos ap­sau­gos sis­te­mą – bū­ti­nos. Kad at­ei­ty­je iš­veng­tu­me liūd­nes­nių pa­sek­mių, nei bu­vo sa­vait­ga­lį“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no mi­nis­tras. Jo ži­nio­mis, at­nau­jin­ti ra­da­rų sis­te­mą pla­nuo­ja­ma ki­tą­met. T. Ži­lins­kas pri­mi­nė, kad bend­ro­vei „Or­len Lie­tu­va“ bu­vo siū­ly­ta naf­tos ter­mi­na­lo ap­sau­gą per­leis­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai, ta­čiau įmo­nė at­si­sa­kė.

Pa­vo­jaus nebuvo

„Or­len Lie­tu­vos“ at­sto­vas spau­dai To­mas Di­gai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad šeš­ta­die­nį 2 val. 20 min. prie Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lo pa­ste­bė­tos ma­žos jach­tos vai­ri­nin­kas „ne­rea­ga­vo į pers­pė­ji­mus, ne­si­lai­kė sau­gaus at­stu­mo ir Bū­tin­gės ter­mi­na­lo te­ri­to­ri­jo­je stuk­te­lė­jo į tank­lai­vį“. „Pa­gal pro­ce­dū­ras jach­ta pa­ly­dė­ta Klai­pė­dos uos­to link. Mū­sų ži­nio­mis, jos ka­pi­to­nas bu­vo ne­blai­vus. Per pre­li­mi­na­rų vi­di­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad vi­si veiks­mai at­lik­ti pa­gal nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras“, – aiš­ki­no T. Di­gai­tis.

Pa­sak bend­ro­vės at­sto­vo spau­dai, tai­ky­ti griež­tes­nių pro­ce­dū­rų ne­bu­vo rei­ka­lo, nes si­tua­ci­ja, at­siž­vel­gus į lai­vo dy­dį, jo grei­tį ir ki­tas ap­lin­ky­bes, pa­vo­jaus ne­kė­lė. „Bū­tin­gės ter­mi­na­las yra tin­ka­mai sau­go­mas. Taip pat nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja­me su Pa­kran­tės ap­sau­gos rink­ti­ne“, – ti­ki­no T. Di­gai­tis.

Oras – ne pa­si­tei­si­ni­mas

Bu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vo, ne­prik­lau­so­mo sau­gu­mo eks­per­to Ge­di­mi­no Gri­nos žo­džiais, tai, kad bet kas, nors ir ne­tu­rė­da­mas blo­gų ke­ti­ni­mų, ga­li pri­plauk­ti prie stra­te­gi­nio ob­jek­to, ke­lia ne­ri­mą. „Va­di­na­si, yra rim­tų šio ob­jek­to sau­gos prob­le­mų“, – pa­brė­žė jis. Ir pri­dū­rė, kad oro są­ly­gos, dėl ku­rių jach­ta esą pra­sprū­do pro ap­sau­gi­nin­kų akis, ne pa­si­tei­si­ni­mas. „Ka­ras vyks­ta bet ko­kio­mis są­ly­go­mis. Tai tie­siog blo­gai at­lik­tas dar­bas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas. Jo nuo­mo­ne, NSGK tu­rė­tų at­lik­ti šio in­ci­den­to ty­ri­mą, nes stra­te­gi­nis ob­jek­tas su­si­jęs su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. „Jo­kių at­si­tik­ti­nių pri­plau­ki­mų ne­ga­li bū­ti, bet ko­kį lai­vą, val­tį pri­va­lo­ma su­stab­dy­ti. Jei to ne­da­ro­ma, yra blo­gai“, – kal­bė­jo G. Gri­na.

Kaip pra­ne­šė ži­niask­lai­da, šeš­ta­die­nio nak­tį Vo­kie­ti­jos pi­lie­čio val­do­ma jach­ta at­si­tren­kė į tank­lai­vį, pri­siš­var­ta­vu­sį prie Bū­tin­gės ter­mi­na­lo. Pa­ma­ty­ti ne­di­de­lį lai­ve­lį su­truk­dė pra­stos oro są­ly­gos. Ry­tą prie jach­tos pri­plau­kę pa­sie­nie­čiai iš­vy­do jo­je mie­gan­tį bu­riuo­to­ją. Kran­te vo­kie­čiui bu­vo nu­sta­ty­tas 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas.