J. V. Žukas apie NATO pajėgų dislokavimą Lietuvoje: tai neturėtų sukelti didesnės įtampos
NA­TO tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų su­kel­ti di­des­nės ka­ri­nės įtam­pos tarp mū­sų ša­lies ir Ru­si­jos, įsi­ti­ki­nęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas. Anot jo, pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je la­bai svar­bus dėl ke­lių prie­žas­čių. Kaip dvi svar­biau­sias jis įvar­di­ja ša­lies sau­gu­mą ir eko­no­mi­nę nau­dą.

„Jei­gu re­gio­ne bus dis­lo­kuo­tos ko­kios nors pa­jė­gos – trans­por­tas, tech­ni­ka, gink­luo­tės sis­te­mos, mū­sų są­jun­gi­nin­kams bus pi­giau da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se. Kei­sis tik ka­riai, o trans­por­tas ir tech­ni­ka iš­liks Lie­tu­vo­je. [...] Tai ak­tua­lu vi­so­mis pra­smė­mis: tiek sau­gu­mo, tiek eko­no­mi­ne, nes į ša­lį at­eis in­ves­ti­ci­jos“, – LRT Ra­di­jo lai­do­je „60 mi­nu­čių“ ak­cen­tuo­ja J. V. Žu­kas.

Jo tei­gi­mu, tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mas Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jos po­li­ti­niai par­eiš­ki­mai, kad ji prie sa­vo va­ka­ri­nių sie­nų taip pat dis­lo­kuos gink­luo­tę, ne­tu­rė­tų di­din­ti ka­ri­nės įtam­pos. J. V. Žu­kas pa­brė­žia, kad Ru­si­ja jau ke­le­rius me­tus el­gia­si ag­re­sy­viai sa­vo kai­my­ni­nių ša­lių at­žvil­giu. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das tvir­ti­na, kad tai ro­do Gru­zi­jos pa­vyz­dys, si­tua­ci­ja Pa­dnies­trė­je, Ukrai­no­je.

„Tai ro­do ir vi­si ki­ti at­ve­jai, ypač – pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­tan­čios la­bai in­ten­sy­vios pra­ty­bos prie Lie­tu­vos ir ki­tų mū­sų re­gio­no vals­ty­bių sie­nų. Mū­sų at­sa­kas į tai – duo­ti la­bai aiš­kią ži­nią, kad Lie­tu­vos są­jun­gi­nin­kai iš ti­krų­jų rea­guos, jei mū­sų at­žvil­giu bus im­ama­si ag­re­sy­vių veiks­mų. Kal­bė­ti apie tai, kad pro­vo­kuo­ja­me Ru­si­ją prieš mus vyk­dy­ti ag­re­si­jos veiks­mus, ma­nau, nė­ra la­bai tiks­lu. Prieš­in­gai – no­ri­me ją at­gra­sin­ti nuo ag­re­sy­vių kės­lų mū­sų at­žvil­giu“, – sa­ko J. V. Žu­kas.

Jo tvir­ti­ni­mu, nė­ra kal­ba­ma apie la­bai di­de­lį gink­luo­tės kie­kį. Be to, jau ir da­bar, LRT Ra­di­jo pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, Lie­tu­va yra pri­ėmu­si ga­na di­de­lį kie­kį ka­rių, o ka­riai iš Por­tu­ga­li­jos, Bel­gi­jos ir Vo­kie­ti­jos Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ti dar šiais me­tais.

„Tai – ga­na di­de­lis skai­čius. Jie vi­si čia at­vy­ko su sa­vo trans­por­to prie­mo­nė­mis, gink­luo­te, šar­vuo­to­mis pės­ti­nin­kų ma­ši­no­mis. Vie­tos ti­krai vi­siems už­teks, bet šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie tai, kad Lie­tu­vo­je nuo­lat bus dis­lo­kuo­ja­ma tam ti­kros gink­luo­tės da­lis. Tai reiš­kia, jog mū­sų są­jun­gi­nin­kai, ku­rie ruo­šia­si tai da­ry­ti, in­ves­tuos į rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mą ir tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mą. Ma­nau, kad tai mums bus nau­din­ga ir eko­no­miš­kai“, – ti­ki­na J. V. Žu­kas.

Lie­tu­vos karš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko tei­gi­niui, kad ame­ri­kie­čių su­nkio­ji gink­luo­tė prie NA­TO ry­ti­nių sie­nų pa­dės at­gra­sy­ti Ru­si­ją, pri­ta­ria ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas To­mas Ja­ne­liū­nas. Jo tvir­ti­ni­mu, tech­ni­kos dis­lo­ka­ci­ja ro­do ame­ri­kie­čių par­yži­mą į Ru­si­jos ke­lia­mą įtam­pą rea­guo­ti ne tik žo­džiais ar po­pie­ri­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais, bet ir kon­kre­čiais veiks­mais.

„Tai, kad jie pa­si­ry­žę per­kel­ti kad ir ne­di­de­lius jun­gi­nius, įskai­tant su­nkio­sios gink­luo­tės jun­gi­nius, į Bal­ti­jos, Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis, ro­do, kad ame­ri­kie­čiai ga­na ra­miai, bet už­ti­krin­tai lai­ko­si sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų. Jie duo­da ženk­lą Ru­si­jai – bet ko­kia pro­vo­ka­ci­ja, pa­žei­di­nė­jant NA­TO sie­nas, iš kar­to tu­rės at­sa­ką ne tik iš tų ša­lių ka­ri­nių pa­jė­gų, bet ir iš ame­ri­kie­čių“, – sa­ko T. Ja­ne­liū­nas.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu lan­ko­si NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las Phi­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve­`as. Jo vi­zi­tas vyks­ta kaip tik tuo me­tu, kai JAV spren­džia, ar Ry­tų Eu­ro­po­je dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę.