J.Shimkus: draugystė pavojingais laikais tampa dar svarbesnė
Drau­gys­tė pa­vo­jin­gais lai­kais tam­pa dar svar­bes­nė, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) kong­res­me­nas, Bal­ti­jos gru­pės pir­mi­nin­kas Joh­nas Shim­kus.

„Aš džiau­giuo­si mū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­kiais, mū­sų tar­pu­sa­vio įsi­pa­rei­go­ji­mais, ypač šiais pa­di­dė­ju­sios grės­mės lai­kais. Su­nkiais lai­kais drau­gys­tė reiš­kia dau­giau. Mes ti­kė­jo­mės, kad mums ne­teks dau­giau pa­ma­ty­ti to­kios pa­tir­ties, ko­kią tu­rė­jo­te jūs“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me an­tra­die­nį sa­kė J.Shim­kus.

Jis taip pat gy­rė Lie­tu­vos pa­sie­ki­mus per 25-erius Ne­prik­lau­so­my­bės me­tus, pa­sa­ko­jo sa­vo vi­zi­to me­tu ap­lan­kęs Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą, ir JAV ka­rius Ruk­lo­je.

„Ma­no ma­ny­mu, pui­ku, kad Lie­tu­vo­je yra JAV ka­rių pa­mai­na, ir tai yra svar­bu ne tik Lie­tu­vai, ma­no ma­ny­mu, la­bai svar­bu ir mū­sų ka­riams su­si­dur­ti su drau­gys­tės, sve­tin­gu­mo pa­tir­ti­mi, o taip pat ir ne­sa­va­nau­diš­kos tar­ny­bos svar­ba re­gio­nuo­se, ku­riuo­se bū­ti reiš­kia pa­dė­ti stip­rin­ti de­mo­kra­ti­ją ir lais­vę“, - kal­bė­jo J.Shim­kus.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ro­tuo­ja­mi nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je. Be to, Al­jan­sas, rea­guo­da­mas į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, yra su­stip­ri­nęs ir Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vės bei jū­ros ap­sau­gą.