J. Sabatausko kandidatūra „valstiečiams“ nepatiko
Par­la­men­ta­ro so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus pre­zi­den­tei ne­ga­li bū­ti tei­kia­ma, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Aš ne­ma­nau, kad ši­ta kan­di­da­tū­ra ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta pre­zi­den­tei, nes mū­sų frak­ci­ja ti­kriau­siai ma­tys jau­nes­nio ir ki­to­kią pa­tir­tį tu­rin­čio po­li­ti­ko kan­di­da­tū­rą“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Aš da­bar pla­čiau ne­ko­men­tuo­siu, bet mes sa­vo po­li­ti­nį ver­ti­ni­mą frak­ci­jo­je pa­da­ry­si­me (an­tra­die­nį)“, – pri­dū­rė jis.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris tei­gė, kad jų Sei­mo frak­ci­ja ne­bu­vo in­for­muo­ta apie J.Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ros svars­ty­mą, so­cial­de­mo­kra­tui Da­riui Pe­tro­šiui at­si­sa­kius pre­ten­duo­ti į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo par­ei­gas.

„Aš ma­nau, kad jau iš kar­to el­gia­ma­si ne vi­sai tei­sin­gai, jei­gu ma­no­ma, kad ga­li­ma apie vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tū­rą pra­neš­ti, net vie­šin­ti tą klau­si­mą, ne­su­de­ri­nus to su mū­sų frak­ci­ja“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

J.Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ros ne­teik­ti ra­gi­na ir opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja pra­ne­šė, jog A.Bi­lo­tai­tė krei­pė­si į pa­skir­tą­jį mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį, pra­šy­da­ma ne­teik­ti J.Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ros. Anot A.Bi­lo­tai­tės, per­nai gruo­dį J.Sa­ba­taus­kas ko­men­tuo­da­mas teis­mų spren­di­mus dėl tei­sė­sau­gos įta­ri­mų su­lau­ku­sio jo par­tie­čio so­cial­de­mo­kra­to Al­vy­do Ka­ti­no nu­ša­li­ni­mo nuo Ute­nos me­ro par­ei­gų ir siū­ly­da­mas šį spren­di­mą pri­ėmu­sius tei­sė­jus svars­ty­ti Tei­sė­jų ta­ry­bai, ga­lė­jo kiš­tis į teis­mų dar­bą ir taip pa­žeis­ti Kons­ti­tu­ci­ją.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos val­dy­ba pir­ma­die­nį pa­siū­lė J.Sa­ba­taus­ką į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gas po to, kai sa­vo kan­di­da­tū­rą į šį pos­tą at­siė­mė D.Pe­tro­šius. Val­dy­bos spren­di­mą tu­rės pa­tvir­tin­ti pir­ma­die­nio va­ka­rą be­si­ren­kan­tis par­ti­jos pre­zi­diu­mas. At­siim­da­mas kan­di­da­tū­rą, D.Pe­tro­šius tei­gė no­rin­tis „ap­sau­go­ti sa­vo šei­mą ir už­kirs­ti ke­lią to­les­nei šmeiž­to kam­pa­ni­jai“ bei sie­kian­tis ap­sau­go­ti bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę „nuo ne­rei­ka­lin­gų in­tri­gų bei truk­džių dirb­ti“.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­skel­bus sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl D.Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P.Urb­šys kal­bė­jo apie ga­li­mas D.Pe­tro­šiaus šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D.Pe­tro­šius dėl apie jį pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis yra sa­kęs ver­ti­nan­tis D.Pe­tro­šių kaip da­ly­kiš­ką ir kom­pe­te­tin­gą po­li­ti­ką.

„Bent jau iš anks­tes­nės pro­fe­si­nės sa­vo veik­los jis (S.Skver­ne­lis – BNS) ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad ne­bū­ta jo­kių są­sa­jų, ku­rios kel­tų įta­ri­mų“, – BNS tei­gė S.Skver­ne­lio at­sto­vas To­mas Ber­žins­kas.

J.Sa­ba­taus­ko pa­var­dė prieš­ta­rin­ga­me kon­teks­te mi­nė­ta per­nai Sei­me strin­gant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mui: per pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mą su Sei­mo val­dy­ba per­nai lap­kri­tį bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, esą prieš pat slap­tą bal­sa­vi­mą dėl vie­no iš kan­di­da­tų Kai­šia­do­ry­se vy­ko ke­lių par­la­men­ta­rų ir ki­tų as­me­nų su­si­ti­ki­mas, ja­me ne­va ban­dy­ta pa­veik­ti bū­si­mą po­li­ti­kų spren­di­mą. J.Sa­ba­taus­kas ir ki­ti mi­nė­ti par­la­men­ta­rai ne­igė bu­vus to­kį su­si­ti­ki­mą.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė ko­men­tuo­da­ma si­tua­ci­ją žur­na­lis­tams sa­kė, kad Pre­zi­den­tū­ra ne­siaiš­ki­no, ar ją pa­sie­kę pra­ne­ši­mai apie ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ap­lin­ky­bes bu­vo tiks­lūs, tai bu­vo „ke­li tiek pa­si­ra­šy­ti, tiek ne­pa­si­ra­šy­ti pra­ne­ši­mai“, ku­rie per­duo­ti tar­ny­boms.