J. Sabatauskas stebisi „valstiečių“ elgesiu
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) kan­di­da­tu į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus siū­lo­mas Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas ste­bi­si koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ el­ge­siu, kai šie par­eiš­kė, kad jo kan­di­da­tū­ra ne­tin­ka­ma.

„Aš ne­ži­nau, kas čia vyks­ta. Ma­tau, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai ar­ba per­ne­lyg įsi­jau­tė į man ne­ži­no­mą vaid­me­nį, ar­ba iš­ei­na, kad mes esa­me lyg ir ne­be par­tne­riai“, – pir­ma­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė J.Sa­ba­taus­kas.

LSDP va­do­vy­bė su­si­rin­ko ap­tar­ti nau­jos kan­di­da­tū­ros į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, kai šios no­mi­na­ci­jos at­si­sa­kė Da­rius Pe­tro­šius.

Pir­ma­die­nio ry­tą so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba nu­ta­rė, kad teiks Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko J.Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­rą, bet ją su­kri­ti­ka­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis bei pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Anot jų, rei­kė­tų jau­nes­nio, nau­jos kar­tos po­li­ti­ko.

„Čia ne ar­gu­men­tas. Ką tik Pra­ncū­zi­jo­je kan­di­da­tu nuo Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos pir­mi­niuo­se rin­ki­muo­se iš­rin­ko bu­vu­sį prem­je­rą Fran­cois Fil­lo­ną, 62 me­tų. Man dar iki to­kio am­žiaus to­li“, – kri­ti­ką įver­ti­no 58 me­tų J.Sa­ba­taus­kas.

Jis at­me­tė ir S.Skver­ne­lio prie­kaiš­tus dėl po­li­ti­ka­vi­mo.

„Aš kaip tei­si­nin­kas ver­ti­nu ir tei­siš­kai, ir po­li­tiš­kai įvai­rius įvy­kius“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

So­cial­de­mo­kra­tas D.Pe­tro­šius pir­ma­die­nį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad at­sii­ma kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus.

„No­rė­da­mas ap­sau­go­ti sa­vo šei­mą ir už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­nei šmeiž­to kam­pa­ni­jai, at­sii­mu sa­vo kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą“, – par­eiš­kė jis.

Taip pat to­kiu žings­niu D.Pe­tro­šius sa­ko sie­kian­tis ap­sau­go­ti bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę „nuo ne­rei­ka­lin­gų in­tri­gų bei truk­džių dirb­ti“.

Vie­nas iš „vals­tie­čių“ at­sto­vų Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl D.Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P.Urb­šys kal­bė­jo apie ga­li­mas D.Pe­tro­šiaus šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D.Pe­tro­šius dėl apie jį pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.