J. Razma: Vyriausybė vengia ambicingų įsipareigojimų
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ma­no, kad šian­dien Sei­me pri­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma tė­ra gra­ži dek­la­ra­ci­ja.

Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, vis­kas to­je dek­la­ra­ci­jo­je su­ra­šy­ta „gra­žiai ir tei­sin­gai apie tai, kaip Lie­tu­vo­je lai­min­gi žmo­nės gy­vens dar­nia­me san­ty­ky­je vie­ni su ki­tais ir su su­pan­čia ap­lin­ka, kaip vi­si gaus ko­ky­biš­kas švie­ti­mo, svei­ka­ti­ni­mo ir ki­tas pa­slau­gas“. „Ge­rai, kai po­li­ti­kai, šiuo at­ve­ju nau­jos Vy­riau­sy­bės na­riai, tu­ri gra­žią sva­jo­nę, iš­reikš­tą to­je dek­la­ra­ci­jo­je, ku­ri va­di­na­ma prog­ra­ma. Bet, ma­nau, to Vy­riau­sy­bės na­riams ne­pa­kan­ka. La­bai svar­bu, kad Vy­riau­sy­bė nu­ma­ty­tų kon­kre­čias prie­mo­nes, pa­skelb­tų ir kon­kre­čius veiks­mus bei pa­ma­tuo­ja­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie ves­tų to iš­sva­jo­to gy­ve­ni­mo link. De­ja, to kon­kre­tu­mo ir tvir­tų, pa­ma­tuo­ja­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų prog­ra­mo­je la­bai trūks­ta“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo J. Raz­ma. Jis ap­gai­les­tau­ja prog­ra­mo­je ne­ra­dęs, kaip kon­kre­čiai bus kei­čia­mi mo­kes­čiai, so­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų sis­te­ma, kaip bus ska­ti­na­mas ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų kū­ri­mas, kiek kon­kre­čiai įsi­pa­rei­go­ja­ma su­ma­žin­ti emig­ra­ci­jos mas­tą, kaip at­ro­dys Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai ir pen­si­jos ES kon­teks­te (ar ža­da­ma pa­si­vy­ti Es­ti­ją?) ir t.t.

„O kur prog­ra­mo­je pa­mi­nė­ti kon­kre­tes­ni da­ly­kai, pa­vyz­džiui, dvie­jų mi­nis­te­ri­jų iš­kė­li­mas į Kau­ną, pen­si­jų fon­dų sis­te­mos pert­var­ky­mas ir kt. Ša­lia tik at­si­ran­da „ap­sid­rau­džian­čios“ fra­zės: iš­nag­ri­nė­si­me ga­li­my­bę, nag­ri­nė­si­me tiks­lin­gu­mą ir pan. Bi­jau, kad tai ro­do, jog nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ne­tu­ri tvir­to įsi­vaiz­da­vi­mo, ką rei­kia da­ry­ti, ne­tu­ri tvir­tos va­lios ir drą­sos skelb­ti kon­kre­čius, am­bi­cin­gus įsi­pa­rei­go­ji­mus“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius. Vi­sa tai, jo nuo­mo­ne, ga­li lem­ti, kad ir šiai Vy­riau­sy­bei ne­pa­vyks įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tų tiks­lų. Vy­riau­sy­bei po­li­ti­kas lin­kė­jo su­vok­ti ten­kan­čią at­sa­ko­my­bę ir im­tis kon­kre­čių veiks­mų, kad „gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je keis­tų­si to­kia link­me, jog kiek­vie­na­me kai­me ir mies­te­ly­je žmo­nės na­tū­ra­liai no­rė­tų dai­nuo­ti“. Ta­čiau jei ne­bus pri­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų, ne­bus su­kur­ta dar­bo vie­tų, ne­pa­vyks su­stab­dy­ti emig­ra­ci­jos, J. Raz­mos tei­gi­mu, aps­kri­tai ne­bus kam ša­ly­je dai­nuo­ti.