J. Radzevičius išgirdo nuosprendį
Au­to­mo­bi­liu ne­blai­vus par­tren­kęs ir mir­ti­nai pen­si­nin­ką su­ža­lo­jęs te­le­vi­zi­jos lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jas Jo­nas Ra­dze­vi­čius iš­gir­do teis­mo nuo­spren­dį, ra­šo por­ta­las Del­fi.lt

Penk­ta­die­nį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Min­dau­gas Striau­kas pa­skel­bė, kad pra­ėju­sių me­tų lie­pą 67 me­tų Sta­nis­lo­vą Ko­ro­le­vi­čių au­to­mo­bi­liu gir­tas par­tren­kęs ir mir­ti­nai su­ža­lo­jęs J. Ra­dze­vi­čius gaus šan­są pa­si­tai­sy­ti – teis­mas jam sky­rė 5 me­tų 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Ka­dan­gi bau­džia­mo­ji by­la bu­vo nag­ri­nė­ta su­pap­ras­tin­ta tvar­ka (apk­laus­tas tik kal­tę pri­pa­ži­nęs kal­ti­na­ma­sis ir pa­gar­sin­ta by­los me­džia­ga), te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jui baus­mė bu­vo su­ma­žin­ta treč­da­liu, to­dėl jis nu­teis­tas 3 me­tų 8 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­me, bet jos vyk­dy­mas ati­dė­tas 3 me­tams.

Be to, J. Ra­dze­vi­čiui užd­raus­ta vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes 3 me­tams bei skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – nu­ro­dy­ta su­mo­kė­ti 15 MGL dy­džio įmo­ką į Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo nu­si­kal­ti­mų fon­dą.

Prieš teis­mą sto­jęs J. Ra­dze­vi­čius pri­pa­ži­no jam pa­teik­tus kal­ti­ni­mus dėl ava­ri­jos pra­ėju­sių me­tų lie­pos 4-osios ry­tą, kai apie 7.41 val. pės­čių­jų pe­rė­jo­je au­to­mo­bi­liu „O­pel Ze­fi­ra“ mir­ti­nai par­tren­kė vy­rą. J. Ra­dze­vi­čius bu­vo aps­vai­gęs nuo al­ko­ho­lio – nu­sta­ty­tas 2,53 prom. gir­tu­mas.

Pa­skelb­tas nuo­spren­dis dar ga­li bū­ti aps­kųs­tas ape­lia­ci­ne tvar­ka.