J. Pundzius šalinamas iš TS-LKD
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LD) Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį nu­ta­rė iš par­ti­jos pa­ša­lin­ti Juo­zą Pun­dzių, nes jo at­sa­ky­mai dėl pa­vel­dė­tų pi­ni­gų kil­mės ne­įti­ki­no.

Tai po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams pra­ne­šė jo pir­mi­nin­kas Val­das Ben­kuns­kas.

At­sa­ky­mai neįtikino

„Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas nu­spren­dė pa­ša­lin­ti Juo­zą Pun­dzių iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų. (...) Pa­teik­ti at­sa­ky­mai į mū­sų už­duo­tus klau­si­mus ir tuos klau­si­mus, ku­riuos pa­tei­kė vi­suo­me­nė, šiai die­nai ne­bu­vo pa­kan­ka­mi, mes ne­įsi­ti­ki­no­me, kad ta ver­si­ja, ku­rią pa­tei­kė po­nas Pun­dzius yra rea­li ir įti­ki­na­ma“, – tei­gė V.Ben­kuns­kas.

Anot jo, spren­di­mas ša­lin­ti ži­no­mą Lie­tu­vos me­di­ką iš TS-LKD pri­im­tas vien­bal­siai.

Prie­žiū­ros ko­mi­te­to va­do­vas tei­gė, kad J.Pun­dzius jiems pa­tei­kė tą pa­čią stai­gaus pra­tur­tė­ji­mo ver­si­ją, ku­ri skelb­ta vie­šai – kad tai pa­vel­dė­ti pi­ni­gai.

Ta­čiau, V.Ben­kuns­ko tei­gi­mu, li­ko ne­aiš­ki tų pa­vel­dė­tų pi­ni­gų kil­mė.

„Kaip jie ga­lė­jo at­si­ras­ti pas po­no Pun­dziaus tė­vą, taip ir nė­ra at­sa­ky­mo (...) Pa­grin­di­nis ak­cen­tas bu­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų kil­mė, kaip per dvy­li­ka me­tų (nuo 2002 iki 2014 me­tų – BNS) ga­li­ma to­kius tur­tus su­si­krau­ti“, – sa­kė V.Ben­kuns­kas.

Anot jo, Prie­žiū­ros ko­mi­te­to na­riai va­do­va­vo­si J.Pun­dziaus tė­vo 2002 me­tais pa­teik­ta tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ja. Prieš dvy­li­ka jis esą nu­ro­dė tu­rįs apie 7 tūkst. li­tų pi­ni­gi­nių lė­šų ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už dau­giau kaip 150 tūkst. li­tų. Tuo me­tu sū­nus 2014 me­tais pa­vel­dė­jo 1,5 mln. li­tų ver­tės tur­tą.

„Šian­dien ti­kė­jo­mės su­lauk­ti la­bai aiš­kių at­sa­ky­mų, kad ta is­to­ri­ja bū­tų svei­ko pro­to žmo­gui su­pran­ta­ma, su­vo­kia­ma ir pri­im­ti­na. To ne­su­lau­kė­me ir, de­ja, tu­rė­jo­me to­kį spren­di­mą ryž­tin­gą, su­nkų, skaus­min­gą po­no Pun­dziaus at­žvil­giu ir pri­im­ti“, – kal­bė­jo V.Ben­kuns­kas.

Pa­klaus­tas, ko­dėl J.Pun­dziaus pa­aiš­ki­ni­mai įti­ki­no mo­kes­čių ins­pek­to­rius, bet ne­įti­ki­no par­ti­jos, Prie­žiū­ros ko­mi­te­to va­do­vas tei­gė, kad kon­ser­va­to­riai va­do­vau­ja­si ki­tais mo­ra­lės stan­dar­tais.

Pa­ša­li­nę ži­no­mą me­di­ką iš par­ti­jos kon­ser­va­to­riai ga­li ne­tek­ti vie­no Sei­mo na­rio man­da­to, nes J.Pun­dzius kaip TS-LKD kan­di­da­tas yra iš­ėjęs į an­trą tu­rą Dai­na­vos apy­gar­do­je Kau­ne.

„Rin­kė­jai sek­ma­die­nį pa­sa­kys, kaip jie tą si­tua­ci­ją ma­to. Mes sa­ko­me, kad šian­dien su to­kiu žmo­gu­mi bū­ti TS-LKD ne­ga­li­me“, – sa­kė V.Ben­kuns­kas.

Prie­žiū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas TS-LKD pre­zi­diu­mui, bet jis ne­tu­ri tei­sės pa­nai­kin­ti nu­ta­ri­mo ša­lin­ti iš par­ti­jos, ta­čiau ga­li nu­ro­dy­ti ko­mi­te­tui jį pers­vars­ty­ti.

Re­mian­tis TS-LKD įsta­tais, jei as­muo pa­ša­li­na­mas iš par­ti­jos, pre­ten­duo­ti į ją su­grįž­ti jis ga­li tik pra­ėjus tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui.

J.Pun­dzius: ma­no tė­vas bu­vo la­bai darbštus

Nė me­tų TS-LKD na­riu ne­iš­bu­vęs J.Pun­dzius pra­šė, kad jo na­rys­tė par­ti­jo­je bū­tų su­stab­dy­ta. Jis sa­kė ne­no­rįs, kad su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja dėl jo tur­to mes­tų še­šė­lį par­ti­jai.

J.Pun­dzius po Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams tei­gė ne­pa­da­ręs nie­ko ne­tei­sė­to.

„Ši­tas pa­vel­dė­ji­mas yra per­nai iš­sa­miai pa­ti­krin­tas Kau­no aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos. Pa­teik­ti vi­si do­ku­men­tai, su­si­ję su pa­vel­dė­ji­mo san­do­riais, ir iš­va­da bu­vo, kad jo­kių pa­žei­di­mų nė­ra“, – sa­kė jis.

Bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas tvir­ti­no ne­ži­nąs, kaip jo tė­vas, dir­bęs me­di­ku, ga­lė­jo su­kaup­ti tiek daug tur­to.

„Ma­no tė­vas bu­vo be ga­lo darbš­tus, bu­vo ga­li­ma dirb­ti ke­le­tu eta­tų, vie­nu me­tu, pri­si­me­nu, bu­vo trys eta­tai. Ir jis dir­bo 60 me­tų. Ki­ti žmo­nės tiek ne­gy­ve­na, kiek jis dir­bo“, – kal­bė­jo J.Pun­dzius.

Anks­čiau vie­šai jis yra svars­tęs, kad tė­vas ga­lė­jo so­viet­me­čiu nu­slėp­ti dar se­ne­lių su­kaup­tą tur­tą. To­kios prie­lai­dos jis ne­at­me­tė ir tre­čia­die­nį.

„Čia yra ma­no prie­lai­dos ir spė­lio­ji­mai, nie­ko ti­kro apie tai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Tai tik prie­lai­dos, ka­dan­gi ma­no se­ne­liai bu­vo tur­tin­gi ir pa­kan­ka­mai pro­tin­gi, kad ne­pra­žu­dy­tų per sa­vo gy­ve­ni­mą ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu už­dirb­to tur­to“, – sa­kė J.Pun­dzius.

Jis ti­ki­no, kad pa­li­ki­mo dy­dis jį pa­tį nu­ste­bi­no. Anot J.Pun­dziaus, jį su­da­rė ne tik gry­nie­ji pi­ni­gai įvai­ria va­liu­ta, bet ir ver­ty­bi­niai po­pie­riai, ak­ci­jos, auk­so mo­ne­tos, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas.

Nors Pun­dzių šei­mo­je bu­vo še­ši vai­kai, tur­tą pa­vel­dė­jo vie­nin­te­lis J.Pun­dzius, pa­tvir­ti­no me­di­kas.

Jis at­me­tė svars­ty­mus, kad per pa­li­ki­mą jis esą le­ga­li­za­vo pa­ties ne­le­ga­liai už­dirb­tus pi­ni­gus.

„Y­ra pra­dė­tas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­kar­to­ti­nis pa­ti­kri­ni­mas. Aš la­bai ap­si­džiau­giau, kad toks pa­ti­kri­ni­mas at­si­ran­da, nes ne­abe­jo­ju, kad jis bus at­lik­tas ob­jek­ty­viai ir bus pa­teik­tos tin­ka­mos iš­va­dos, ir tai leis iš­sklai­dy­ti vi­sas abe­jo­nes dėl ma­no si­tua­ci­jos“, – tei­gė J.Pun­dzius.