J. Poželos pataisą išvadino idiotiška
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la Sei­mui pa­siū­lė, kad bū­tų bau­džia­mi ne tik ne­blai­vūs ar nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gę vai­ruo­to­jai, bet ir kar­tu su jais va­žiuo­jan­tys as­me­nys. Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis to­kį siū­ly­mą pa­va­di­no „i­dio­tiš­kiau­siu“ me­tų siū­ly­mu.

„Sup­ran­tu tą kil­nų sie­kį ma­žin­ti ne­blai­vių vai­ruo­to­jų skai­čių, bet da­ry­ti tai to­kio­mis ab­sur­diš­ko­mis prie­mo­nė­mis – dar di­des­nis ab­sur­das. Da­bar, kai ko­le­ga po dar­bo pa­si­siū­lys pa­vė­žė­ti, rei­kės rei­ka­lau­ti „pa­pūs­ti“? To rei­ka­lau­ti ir iš au­to­bu­so ar tak­si vai­ruo­to­jų? Kiek­vie­nam ne­šio­tis po al­ko­tes­te­rį? Ab­sur­das“, – ste­bė­jo­si V. Ma­zu­ro­nis.

J. Po­že­los siū­ly­me nu­ma­to­ma, kad už va­žia­vi­mą su ne­blai­viu vai­ruo­to­ju ke­lei­viams grės­tų bau­da iki 140 eu­rų. Įsta­ty­mo pro­jek­tas par­eng­tas taip, kad ke­lei­viams tek­tų at­sa­ky­ti ir už vie­šo­jo trans­por­to, tak­si vai­ruo­to­jus, jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad šie už vai­ro sė­do ne­blai­vūs. „Ge­ri yra sie­kiai ma­žin­ti ava­rin­gu­mą ke­liuo­se, daug anks­čiau pa­tvir­tin­tų prie­mo­nių jau duo­da re­zul­ta­tų, tai komp­lek­si­nės prie­mo­nės, o čia vie­nu ab­sur­diš­ku siū­ly­mu no­ri­ma pa­da­ry­ti vi­siš­ką ne­są­mo­nę ir įves­ti daug chao­so. Dėl to­kios pa­dri­kos prie­mo­nės gal­būt (ir tik gal­būt) bus ke­liais gir­tais prie vai­ro ma­žiau, bet bus su­kur­ta šim­tai kvai­lų si­tua­ci­jų, kai ke­lei­viai pa­puls į ne­pa­to­gias si­tua­ci­jas apie ku­rias vi­siš­kai ne­nu­ma­nė. Tie, ku­rie prie vai­ro sės­da­vo smar­kiai iš­gė­rę ir to­liau taip da­rys – ne to­kio­mis prie­mo­nė­mis rei­kia su jais ko­vo­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

V. Ma­zu­ro­nis ne­ti­ki, kad to­kia gi­li ir opi prob­le­ma, kaip ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ga­li bū­ti spren­džia­ma pa­ski­rais, ne­pas­ver­tais siū­ly­mais. Anot po­li­ti­ko, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja su mi­nis­tru J. Po­že­la prieš­aky­je tu­ri vi­sas ga­li­my­bes ir prie­mo­nes siek­ti il­ga­lai­kių, in­teg­ruo­tų, komp­lek­si­nių prie­mo­nių, ku­rių pa­grin­di­nis tiks­las tu­ri bū­ti švie­ti­mas su­de­rin­tas su at­sa­ko­my­be. „Ta­čiau kal­ba­me apie vai­ruo­to­jo at­sa­ko­my­bę, o ne vi­sų ap­link jį. Gal ir ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo tė­vus nu­baus­ki­me, kad šie jo ne­su­žiū­rė­jo, ne­išauk­lė­jo?“, – iro­ni­za­vo po­li­ti­kas.