J. Poželos darbotvarkė kelia šypseną
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Ju­ro Po­že­los dar­bot­var­kė ste­bi­na ori­gi­na­lu­mu ir klai­do­mis. Skel­bia­mo­je ofi­cia­lio­je po­li­ti­ko die­not­var­kė­je iš­krai­po­ma po­li­ti­ko pa­var­dė, kai ku­rie su­si­ti­ki­mai iš­pu­čia­mi iki ypa­tin­gą sta­tu­są tu­rin­čių „dar­bo vi­zi­tų“.

J. Po­že­los dar­bot­var­kę su­da­ri­nė­jan­tiems ir ją vie­šai skel­bian­tiems jo tal­ki­nin­kams aki­vaiz­džiai stin­ga lie­tu­vių kal­bos ži­nių ir dė­me­sin­gu­mo. Pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­lat pa­inio­ja­ma mi­nis­tro pa­var­dė ke­lia klau­si­mų, kas va­do­vau­ja Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM): J. Po­že­la ar J. Po­žė­la? Ki­to pir­ma­die­nio mi­nis­tro dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­ta, kad ry­te „mi­nis­tras J. Po­že­la“ da­ly­vaus Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me, o tą­dien po pie­tų jau „mi­nis­tras J. Po­žė­la“ da­ly­vaus dar­bi­niuo­se pa­si­ta­ri­muo­se ir su­si­ti­ki­muo­se. To­kia klai­da kar­to­ja­ma ne vie­ną kar­tą.

Mi­nis­tro dar­bot­var­kę su­da­ri­nė­jan­tys SAM spe­cia­lis­tai klys­ta ra­šy­da­mi ir ki­tų as­me­nų pa­var­des. Pa­vyz­džiui, ži­no­mas psi­chia­tras Dai­nius Pū­ras įvar­dy­tas kaip „D. Pu­ras“. Be to, dar­bot­var­kė­je nuo­lat įsi­ve­lia ki­to­kių gra­ma­ti­nių klai­dų.

Įdo­miai įvar­di­ja­mi ir J. Po­že­los dar­bi­niai su­si­ti­ki­mai. Prieš ke­lias die­nas už šim­to me­trų nuo SAM esan­čio­je Cen­tro po­lik­li­ni­ko­je mi­nis­tras lan­kė­si su „dar­bo vi­zi­tu“. Tuo me­tu lan­ky­da­ma­sis Aly­tu­je J. Po­že­la tik „su­si­ti­ko su Aly­taus aps­kri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės va­do­vais ir per­so­na­lu“.

Su vi­zi­tais pas J. Po­že­lą lan­ko­si ir ki­ti. Kaip skel­bia­ma mi­nis­tro dar­bot­var­kė­je, ki­tą sa­vai­tę „at­sis­vei­ki­ni­mo vi­zi­to“ pas jį at­vyks Šve­di­jos am­ba­sa­do­rė Vil­niu­je Ce­ci­lia Ruths­trom-Ruin. Tuo me­tu su Aus­tri­jos am­ba­sa­do­riu­mi mū­sų ša­ly­je Jo­han­nu Spit­ze­riu mi­nis­tras tik su­si­ti­ko.