J. Poželos būklė gerėja
San­ta­riš­kių kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius sa­ko, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Ju­ro Po­že­los būk­lė yra su­nki, bet pa­ma­žu ge­rė­ja. Jis te­be­gy­do­mas Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų In­ten­sy­vios te­ra­pi­jos ir rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

„Būk­lė yra su­nki, bet sta­bi­li, ir yra ge­rė­ji­mo ten­den­ci­ja“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė Kęs­tu­tis Stru­pas.

„Tai yra tul­ži­nės kil­mės ūmi­nis pa­nkrea­ti­tas“, – pri­dū­rė jis.

Li­go­ni­nės va­do­vas sa­kė ne­sąs aiš­kia­re­gys ar ora­ku­las, kad kal­bė­tų apie mi­nis­tro svei­ka­tos pers­pek­ty­vą.

„Y­ra su­nki ūmi­nio pa­nkrea­ti­to ei­ga ir prog­no­zuo­ti, kiek truks (gy­dy­mas – BNS), ką rei­kės da­ry­ti, kaip vis­kas bus, šiuo me­tu yra su­dė­tin­ga“, – tei­gė kli­ni­kų va­do­vas.

Gy­dy­to­ja gas­troen­te­ro­lo­gė Sau­lė Bra­šiš­kie­nė sa­kė, jog pa­nkrea­ti­tas ga­li lem­ti la­bai su­dė­tin­gas komp­li­ka­ci­jas.

„Ū­mi­nis pa­nkrea­ti­tas reiš­kia, kad tai yra la­bai stai­ga iš­si­vys­tęs ka­sos už­de­gi­mas. Ka­sa yra be ga­lo ak­ty­vus or­ga­nas, ga­mi­nan­tis la­bai svar­bius, la­bai ak­ty­vius vi­sus virš­ki­ni­mo fer­men­tus, taip pat vi­są ei­lę hor­mo­nų, ir to­dėl jos li­ga ga­li lem­ti la­bai su­dė­tin­gas komp­li­ka­ci­jas“, – aiš­ki­no me­di­kė.

Anot jos, vie­na su­nkiau­sių li­gos for­mų yra ne­kro­zi­nis pa­nkrea­ti­tas – tuo­met li­ga pa­vei­kia daug or­ga­nų sis­te­mų, per 50 proc. šia for­ma ser­gan­čių pa­cien­tų mirš­ta.

J.Po­že­la dėl ūmi­nių virš­ki­ni­mo sis­te­mos su­tri­ki­mų bei pil­vo skaus­mų į kli­ni­kas sku­biai bu­vo pa­gul­dy­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę. Pa­sak kli­ni­kų me­di­kų, at­li­kus ty­ri­mus, jam diag­no­zuo­tas ūmi­nis bi­lia­ri­nės (tul­ži­nės) kil­mės pa­nkrea­ti­tas (ka­sos už­de­gi­mas), jo prie­žas­tis, ti­kė­ti­na, bu­vo tul­žies nu­te­kė­ji­mo su­tri­ki­mas.

34-erių J.Po­že­la su­sir­go at­os­to­gau­da­mas.