J. Požela mažins vaistų kainas
Šią sa­vai­tę nau­juo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru pa­skir­tas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la sa­ko ke­ti­nan­tis keis­ti kom­pen­suo­ja­mų vais­tų są­ra­šą ir taip su­ma­žin­ti vais­tų kai­nas. Mi­nis­tras, be ki­ta ko, ma­no, kad jam pa­vyks grei­tai su­tvar­ky­ti elek­tro­ni­nio re­cep­to sis­te­mą, su­ma­žin­ti ei­les svei­ka­tos įstai­go­se. J.Po­že­la, be to, ža­da aiš­kiai reg­la­men­tuo­ti trans­ly­čių as­me­nų gy­dy­mo tvar­ką.

„Kom­pen­suo­ja­mų vais­tų są­ra­še jau ke­li de­šimt­me­čiai yra vais­tų, ku­rie nė­ra per­žiū­ri­mi. Per­žiū­rė­jus šį są­ra­šą, jau ga­li­ma pa­kan­ka­mai pa­da­ry­ti spren­di­mų dėl vais­tų kai­nų ma­žė­ji­mo. Ti­krai ma­nau, kad vie­šu­mas yra la­bai ge­ras bū­das re­gu­liuo­ti kai­nas, taip kad ly­gin­si­me vais­tų kai­nas kai­my­ni­nė­se ša­ly­se, tą vie­šai ro­dy­si­me – bu­vo žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų pa­da­ry­ta, ma­nau, kad jie ir­gi pri­si­dės prie to­kių kon­kre­čių veiks­mų, ku­rie duos kon­kre­čių re­zul­ta­tų“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui šeš­ta­die­nį sa­kė J.Po­že­la.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui pra­šant Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­siaš­kin­ti, ko­dėl tin­ka­mai ne­vei­kia elek­tro­ni­nė svei­ka­tos sis­te­ma, J.Po­že­la ža­da dar iki šių me­tų pa­bai­gos, kai baig­sis šios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ja, pa­da­ry­ti pos­tū­mį, o elek­tro­ni­nio re­cep­to sis­te­mą su­tvar­ky­ti kur kas grei­čiau.

Juras Požela.

„Tai la­bai su­dė­tin­ga sis­te­ma, ji kai­na­vo be­veik 30 mln. eu­rų, di­džiu­lis pro­jek­tas, jį įdie­gė ne mi­nis­trė Ša­la­še­vi­čiū­tė (ne­se­niai at­sis­ta­ty­di­nu­si mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė – BNS), ji bu­vo pra­dė­ta dieg­ti kur kas anks­čiau, tai ne vie­ne­rius me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Li­go­ni­nių me­di­kai ir pa­cien­tai la­bai aiš­kiai iden­ti­fi­kuo­ja prob­le­mas, kur ji ne­vei­kia – ma­nau, pra­dė­si­me nuo to – iš­sprę­si­me šiuos da­ly­kus, kur įma­no­ma, ir esu ti­kras, kad pa­ma­ty­si­me pos­tū­mį. Dėl to pa­ties elek­tro­ni­nio re­cep­to – dėl ko jis ne­vei­kai, dėl to, kad kai at­si­sė­di pats prie kom­piu­te­rio ir pa­pra­šai me­di­ko iš­ra­šy­ti re­cep­tą, tu pa­ma­tai, kad ten pri­dė­ta ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų ir klau­si­mų, ir tai gy­dy­to­jui už­trun­ka 20 mi­nu­čių – 5 mi­nu­tėm il­giau nei jis tu­ri skir­ti pa­cien­to kon­sul­ta­ci­jai. Aki­vaiz­du, kad vien dėl to sis­te­ma ne­vei­kia. Pa­kei­tus ke­lis mi­nis­tro įsa­ky­mus, pa­da­rius ne­di­de­lius pa­kei­ti­mus, mes tu­rė­si­me iš es­mės vi­siš­kai ki­to­kį re­zul­ta­tą. Mes tai pa­da­ry­si­me žy­miai grei­čiau nei per 7 mė­ne­sius“, – kal­bė­jo pa­skir­ta­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ką gal­vo­ja apie trans­ly­čių as­me­nų gy­dy­mo tvar­ką ir kaip ža­da ją keis­ti, J.Po­že­la ža­dė­jo spręs­ti prob­le­mą, ne­pai­sant da­lies vi­suo­me­nės ne­pa­lan­kaus po­žiū­rio į tai.

„Mes tu­ri­me tai iš­spręs­ti – tai yra ir žmo­gaus tei­sių klau­si­mas, mes tu­ri­me ne­bi­jo­ti pa­da­ry­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi, esa­me ir Eu­ro­pos Bend­ri­jos na­riai – tu­ri­me gerb­ti vi­sus žmo­nes, ir vi­si žmo­nės tu­ri gau­ti vie­no­das ga­li­my­bes gy­dy­tis, vie­no­das tei­ses į svei­ka­tos ap­sau­gą ir jei­gu rei­ka­lin­gos to­kios pa­slau­gos vi­suo­me­nės gru­pei, jie tu­ri tai gau­ti. (...) Ko­kiu bū­du tai bus pa­da­ry­ta, yra tei­si­nin­kų dis­ku­si­jų klau­si­mas – vie­nas va­rian­tų yra kei­čiant Ci­vi­li­nį ko­dek­są, ki­tas va­rian­tas yra ini­ci­juo­jant kon­kre­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, dar ki­ti va­rian­tai – gal­būt už­tek­tų tei­sin­gu­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trų įsa­ky­mų“, – kal­bė­jo J.Po­že­la.

Trans­ly­čių as­me­nų įsta­ty­mo pro­jek­tas par­eng­tas dau­giau nei prieš pus­me­tį, ta­čiau Sei­me nė­ra po­li­ti­nės va­lios pri­im­ti ly­ties kei­ti­mo są­ly­gas nu­ma­tan­tį įsta­ty­mą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja per­nai de­ri­no Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­ris at­ver­tų tei­si­nį ke­lią at­lik­ti ly­ties kei­ti­mo ope­ra­ci­jas.

Lie­tu­vai ne­prii­mant įsta­ty­mo jau 15 me­tų, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me ji pra­lai­mė­jo by­lą, o Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas vyk­do su­stip­rin­tą Lie­tu­vos prie­žiū­rą.

Ko­men­tuo­da­mas klau­si­mą apie ei­les gy­dy­mo įstai­go­se ir kaip ke­ti­na spręs­ti prob­le­mą, pa­skir­ta­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras sa­kė tu­rin­tis idė­jų, kaip tai pa­da­ry­ti.

„Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­riuos pre­zi­den­tė ini­ci­ja­vo, la­bai aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja, per kiek lai­ko žmo­gus tu­rė­tų gau­ti pa­slau­gas. Ki­tos ini­cia­ty­vos – ma­nau, mums rei­kia plės­ti ža­lių ko­ri­do­rių sis­te­mą, ki­taip ta­riant, kai yra įta­ri­mai dėl su­nkių su­sir­gi­mų, tar­ki­me že­mes­nio ly­gio li­go­ni­nė­se, tai to­kie pa­cien­tai ne­del­siant – per 1–2 die­nas – pa­ten­ka į uni­ver­si­te­ti­nes kli­ni­kas to­li­mes­nėm kon­sul­ta­ci­jom ir gy­dy­mui. To­liau mes tu­ri­me per­žiū­rė­ti vi­sų svei­ka­tos įstai­gų tink­lo efek­ty­vu­mą, kad as­muo, pri­klau­so­mai nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir gau­na­mų pa­ja­mų, ga­lė­tų pa­tek­ti pas ge­riau­sius spe­cia­lis­tus ge­riau­sio­se kli­ni­ko­se“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė J.Po­že­la.

Ko­men­tuo­da­mas ko­rup­ci­ją svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, J.Po­že­la aiš­ki­no ma­tan­tis par­ado­ką, kai vei­kian­tys tei­sės ak­tai už­ti­kri­na pa­kan­ka­mą skaid­ru­mą, ta­čiau rea­liai jie ne­vei­kia.

„Mes tu­ri­me ir an­ti­ko­rup­ci­jos pla­nus, ir esa­me tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ko­vo­jan­čių prieš ko­rup­ci­ją, na­riai, taip pat me­di­kai tu­ri prie­vo­lę dėl dek­la­ra­vi­mo sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų ir pa­na­šiai, bet kai mes pa­ma­to­me re­zul­ta­tus, aki­vaiz­du, kad kaž­kas ne­vei­kia. Tai, ma­tyt, ne­tgi esa­mi tei­sės ak­tai iki ga­lo ne­už­ti­kri­na to, rei­kė­tų per­žiū­rė­ti juos, ta­rian­tis pir­miau­sia su me­di­kų bend­ruo­me­ne, ko­kių mes ga­lė­tu­me im­tis kon­kre­čių žings­nių, kad su­ma­žin­tu­me ko­rup­ci­ją ir pa­di­din­tu­me skaid­ru­mą. Be­je, no­riu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad kai sa­ko­ma, kad me­di­kai ima ky­šius – me­di­kai ti­krai ne­si­jau­čia ge­rai, im­da­mi ky­šius – tai že­mi­na me­di­ką, ir pa­cien­tus, ku­rie tai da­ro – mes ti­krai tu­ri­me iš­gy­ven­din­ti šiuos da­ly­kus“, – kal­bė­jo J.Po­že­la.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šią sa­vai­tę sa­ke, kad rei­ka­la­vi­mai bū­si­mam mi­nis­trui yra kom­pe­ten­ci­ja, pro­fe­sio­na­lu­mas ir skaid­ru­mas, nes ši sri­tis tu­ri ko­rup­ci­nių še­šė­lių. Mi­nis­tro pos­tas li­ko lais­vas, kai iš jo at­sis­ta­ty­di­no so­cial­de­mo­kra­tė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė, su­lau­ku­si kri­ti­kos, kai pri­si­pa­ži­no, kad yra da­vu­si ky­šį me­di­kams ir bu­vo apk­laus­ta iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me.

33-ejų J. Po­že­la yra So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys.