J. Požela: korupcija toleruojama baiminantis, kad neliks kam gydyti
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la sa­ko, kad pa­ša­lin­ti ko­rup­ci­ją iš gy­dy­mo įstai­gų su­dė­tin­ga dėl vi­suo­me­nės pa­kan­tu­mo ky­šiams.

„Kar­tais aš jau­čiu, kad vi­si su­pran­ta, jog tai yra prob­le­ma, bet vi­si taip pat ma­no, kad jie ne­ga­li nie­ko pa­da­ry­ti, nes gal­vo­ja: kas nu­tik­tų, jei, pa­vyz­džiui, la­bai gar­sus pro­fe­so­rius, ku­ris vie­nin­te­lis da­ro ku­rių nors or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jas, bū­tų pa­gau­tas su ky­šiu – kas ta­da gy­dy­tų?“, – ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je apie ko­rup­ci­ją svei­ka­tos ap­sau­go­je kal­bė­jo mi­nis­tras.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ or­ga­ni­zuo­ja­mos Skaid­ru­mo mo­kyk­los dis­ku­si­jo­je J.Po­že­la vis­gi pa­brė­žė, kad ko­rup­ci­jai ne­tu­ri bū­ti jo­kios to­le­ran­ci­jos.

„Lie­tu­vo­je vis dar yra su­pra­ti­mas, kad yra nor­ma­lu me­di­kui nu­pirk­ti, pa­vyz­džiui, ka­vos, ta­čiau rei­kia nu­li­nės to­le­ran­ci­jos bet ko­kioms do­va­noms – tik ta­da ga­lė­si­me ei­ti pir­myn. Ki­tu at­ve­ju tu­rė­tu­me dis­ku­tuo­ti, ka­da pra­si­de­da ti­kras ky­ši­nin­ka­vi­mas. Nu­li­nė to­le­ran­ci­ja tu­ri bū­ti pa­grin­di­nė tai­syk­lė“, – dės­tė jis.

Mi­nis­tras taip pat ža­dė­jo, kad ar­ti­miau­siu me­tu pra­dės veik­ti te­le­fo­no nu­me­ris, ku­riuo pa­skam­bi­nus bus ga­li­ma pra­neš­ti apie ko­rup­ci­jos at­ve­jus svei­ka­tos sis­te­mo­je.

Be to, kaip pers­pek­ty­vią prie­mo­nę ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja svei­ka­tos sek­to­riu­je jis įver­ti­no prie­vo­lę me­di­kams dek­la­ruo­ti in­te­re­sus. Vis dėl­to po dis­ku­si­jos jis BNS sa­kė, kad dek­la­ra­vi­mo sis­te­ma dar tu­rė­tų bū­ti to­bu­li­na­ma.

„Re­gu­lia­vi­mas yra tvar­ko­je, bet įgy­ven­di­ni­mas yra prob­le­ma­tiš­kas. Iš gy­dy­to­jų bu­vo ga­na at­sar­gus pri­ėmi­mas tų dek­la­ra­ci­jų pil­dy­mo pri­va­lo­mu­mo, bu­vo toks net sa­vo­tiš­kas pa­sip­rie­ši­ni­mas. Ša­lia dek­la­ra­ci­jų rei­kė­tų ir dau­giau sa­vi­re­gu­lia­ci­jos da­ly­kų, aš la­biau ti­kiu sa­vi­re­gu­lia­ci­ja“, – aiš­ki­no jis.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) sa­ko, kad pil­dy­da­mi dek­la­ra­ci­jas me­di­kai daž­nai ne­atsk­lei­džia vi­sų sa­vo in­te­re­sų. Anot VTEK, „Sod­ros“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ma­žiau nei pu­sė gy­dy­to­jų (44 proc.) dir­ba tik vie­no­je dar­bo­vie­tė­je, 24 proc. gy­dy­to­jų ei­na par­ei­gas tri­jo­se ir dau­giau dar­bo­vie­čių.

„Pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­se ši in­for­ma­ci­ja daž­niau­siai ne­at­sis­pin­di“, – kons­ta­tuo­ja VTEK.

Apie 80 proc. pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas pa­tei­ku­sių gy­dy­to­jų nu­ro­dė tik ba­zi­nę in­for­ma­ci­ją – sa­vo ir su­tuok­ti­nio var­dą, pa­var­dę bei pa­grin­di­nę dar­bo­vie­tę. Tuo me­tu duo­me­nis apie sais­tan­čius ry­šius su ju­ri­di­niais ar fi­zi­niais as­me­ni­mis, gau­tas do­va­nas, su­da­ry­tus san­do­rius, vyk­do­mas in­di­vi­dua­lias veik­las ar ki­tą in­te­re­sų konf­lik­tą ga­lin­čią su­kel­ti in­for­ma­ci­ją at­sklei­dė vos kas penk­tas dek­la­ruo­jan­ty­sis (be­veik 20 proc.), ap­gai­les­tau­ja VTEK.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ga­lio­jan­čias me­di­ci­nos pra­kti­kos li­cen­ci­jas tu­ri be­veik 16,5 tūkst. gy­dy­to­jų. Eti­kos sar­gų duo­me­ni­mis, dau­giau nei 13,3 tūkst. jų pri­va­lo dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, bet iki šiol dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė per 10 tūkst. me­di­kų.