J. Požela apskundė pasisakymais apie gėjus pašiurpinusį P. Ulecką
Sei­mo na­rys Ju­ras Po­že­la krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK) pra­šy­da­mas įver­tin­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je Pa­uliaus Ulec­ko pa­si­sa­ky­mą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas.

Ne­ma­lo­nu­mų Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riui P. Ulec­kui pri­da­rė už­gau­laus tu­ri­nio elek­tro­ni­nis laiš­kas Lie­tu­vos gė­jų ly­gai (LGL). At­sa­ky­da­mas į elek­tro­ni­nį LGL nau­jien­laiš­kį, P. Ulec­kas par­ašė „iš­kry­pė­liš­kų šlykš­ty­nių ne­siun­ti­nė­ti. Aš ne pe­di­kas“. Po­li­ti­kas ži­niask­lai­dai pa­tvir­ti­no, kad tai – jo min­tys ir tei­gi­niai.

J. Po­že­la VTEK pa­pra­šė pra­dė­ti ty­ri­mą, ar toks P. Ulec­ko el­ge­sys ati­tin­ka vals­ty­bės tar­nau­to­jų veik­los eti­kos tai­syk­les, vals­ty­bės tar­nau­to­jui ke­lia­mus eti­kos rei­ka­la­vi­mus. „E­su ti­kras, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jui tu­ri bū­ti ke­lia­mi aukš­čiau­si mo­ra­lės ir eti­kos stan­dar­tai. Ne­svar­bu, ar tai pri­va­tūs su­si­ra­ši­nė­ji­mai, ar ofi­cia­lios kal­bos. Ti­kiuo­si, kad VTEK de­ra­mai įver­tins to­kį el­ge­sį, nes kol kas Li­be­ra­lų są­jū­dis, ku­riam pri­klau­so mi­ni­mas pi­lie­tis, ap­si­ri­bo­jo tik vie­šais pa­ba­ri­mais“, - pa­žy­mė­jo J. Po­že­la.