J. Pinskus traukiasi iš pareigų Darbo partijoje
Dar­bo par­ti­jos Vil­niaus sky­riaus va­do­vas Jo­nas Pins­kus po ne­sėk­min­gų sa­vi­val­dos rin­ki­mų pa­skel­bė pa­si­trau­kian­tis iš par­ei­gų par­ti­jo­je.

Dar­bo par­ti­ja Vil­niu­je ne­ga­vo nė vie­no man­da­to, o į me­rus kan­di­da­ta­vęs J.Pins­kus pir­ma­ja­me tu­re li­ko aš­tun­tas su­rin­kęs 2,56 proc. rin­kė­jų bal­sų.

„Į­tei­kiau par­eiš­ki­mą par­ti­jos va­do­vy­bei, ku­ria­me pri­siim­da­mas pil­ną po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už ma­nęs ne­ten­ki­nan­čius re­zul­ta­tus rin­ki­muo­se į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą ir me­ro pos­tą par­eiš­kiu, kad at­sis­ta­ty­di­nu iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo, val­dy­bos, pre­zi­diu­mo, ta­ry­bos, Vil­niaus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko par­ei­gų“, - so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ sa­vo pa­sky­ro­je pir­ma­die­nį pa­skel­bė J.Pins­kus.

Su po­li­ti­ku su­si­siek­ti te­le­fo­nu BNS kol kas ne­pa­vy­ko.

Per vie­tos val­džios rin­ki­mus už Dar­bo par­ti­ją Lie­tu­vo­je bal­sa­vo 10 proc. rin­kė­jų, juos ap­len­kė so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. „Dar­bie­čiai“ ga­vo 148 ta­ry­bos na­rių man­da­tų, ta­čiau ne­tu­rės nė vie­no at­sto­vo Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­se. Par­ti­ja lai­mė­jo du me­rų pos­tus iš 60.