J. Pagojus traukiasi iš būsimos Vyriausybės
Po su­si­ti­ki­mo su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu tre­čia­die­nio po­pie­tę iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me J.Pa­go­jus dė­ko­ja už pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir pa­skir­to­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio iš­reikš­tą pa­si­ti­kėi­ji­mą.

„De­ja, ma­ty­da­mas, kad ki­lęs ažio­ta­žas dėl ma­no pra­ei­ties klai­dos truk­do ir truk­dys nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei, o ypač man la­bai svar­biai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, nor­ma­liai pra­dė­ti dar­bus, pa­pra­šiau pa­skir­to­jo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko at­šauk­ti ma­no, kaip Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, kan­di­da­tū­rą į 17-osios Vy­riau­sy­bės na­rius“, – par­eiš­ki­me tei­gia J.Pa­go­jus.

Jis tei­gia, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo ne­pag­rįs­tai ap­kal­tin­tas me­lu.

„To­dėl no­riu pa­brėž­ti, kad nie­ka­da ne­me­la­vau nei par­ei­gū­nams, nei Teis­mui. Sa­vo gy­ny­bai iš­nau­do­jau tei­si­nes prie­mo­nes, ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo ne­kves­tio­na­vau ir jį vyk­džiau“, – skel­bia bu­vęs kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

Jo kan­di­da­tū­rą S.Skver­ne­liui so­cial­de­mo­kra­tai pa­siū­lė pa­sku­ti­nią­ją, šį an­tra­die­nį. Jis su­lau­kė kri­ti­kos, pa­aiš­kė­jus ap­lin­ky­bėms apie tai, kaip per­nai bu­vo su­stab­dy­tas prie vai­ro ne­blai­vus ir kaip ban­dė sa­vo ne­kal­tu­mą įro­dy­ti teis­me.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė skir­da­ma J.Pa­go­jų ži­no­jo, kad jis ne­te­ko tei­sių dėl to, kad vai­ra­vo ne­blai­vus, ta­čiau ją nu­ste­bi­no „nau­jai aiš­kė­jan­čios de­ta­lės“. S.Skver­ne­lis tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad J.Pa­go­jus jo vy­riau­sy­bė­je dirb­ti ne­ga­lės „dėl su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių ir nau­jos in­for­ma­ci­jos“.

Anks­čiau So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus tei­kė eks­par­la­men­ta­ro Da­riaus Pe­tro­šiaus kan­di­da­tū­rą, bet po prieš­ta­rin­gos in­for­ma­ci­jos vie­šo­je erd­vė­je šis ją at­siė­mė.

Dėl kan­di­da­to gal­vos ar­ti­miau­siu metu

Val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė ža­da ar­ti­miau­siu me­tu spręs­ti dėl nau­jo kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gas, BNS in­for­ma­vo so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai.

„Prem­je­ras tei­gia­mai ver­ti­na J.Pa­go­jaus spren­di­mą ir sie­kį pa­leng­vin­ti Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą bei Vy­riau­sy­bės dar­bą ją su­for­ma­vus“, – BNS sa­kė Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba bei pre­zi­diu­mas šios sa­vai­tės pa­bai­go­je ar­ba ki­tos pra­džio­je svars­tys nau­jas kan­di­da­tū­ras. Taip pat bus svars­to­mas ir J.Pa­go­jaus el­ge­sys, kai apie jo ad­mi­nis­tra­ci­nę nuo­bau­dą už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus ne­bu­vo in­for­muo­ta nei par­ti­jos val­dy­ba, nei pre­zi­diu­mas.

D.Gry­baus­kai­tė iš­brau­kė J.Pa­go­jų iš Vy­riau­sy­bės sudėties

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį iš­brau­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tru siū­ly­tą so­cial­de­mo­kra­tą J. Pa­go­jų iš pa­tvir­tin­tos Vy­riau­sy­bės su­dė­ties.

Anot pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos, ati­tin­ka­mą de­kre­tą ša­lies va­do­vė pa­si­ra­šiu­si ga­vu­si pa­skir­to­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­ki­mą.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trus pa­skir­tas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus tre­čia­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Sau­lium Skevr­ne­liu pra­ne­šė be­si­trau­kian­tis iš bū­si­mos Vy­riau­sy­bės. Jis su­lau­kė kri­ti­kos pa­aiš­kė­jus ap­lin­ky­bėms dėl to, kaip per­nai bu­vo su­stab­dy­tas ne­blai­vus prie vai­ro.