J.Pagojus paskirtas Vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovu
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis pa­sky­rė sa­vo par­ti­jos ko­le­gą, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­trą Ju­lių Pa­go­jų į Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­riaus par­ei­gas.

„Vi­ce­mi­nis­tras J.Pa­go­jus yra pa­skir­tas dirb­ti nuo lap­kri­čio 1 die­nos, ka­dan­gi da­bar­ti­niam va­do­vui per­nai ka­den­ci­ja bu­vo pra­tęs­ta iki spa­lio 31 die­nos“, – žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ku­sia­me kon­kur­se į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gas da­ly­va­vo še­ši as­me­nys. Opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo, kad kon­kur­so į nau­jo tar­ny­bos di­rek­to­riaus par­ei­gas są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti su­kur­tos sie­kiant su­ma­žin­ti kon­ku­ren­ci­ją J.Pa­go­jui ir už­ti­krin­ti jam dar­bo vie­tą po spa­lį vyk­sian­čių rin­ki­mų į Sei­mą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo še­ši as­me­nys, or­ga­ni­zuo­tas skaid­riai.

28-erių J.Pa­go­jus 2011 me­tais įgi­jo tei­sės ma­gis­tro laips­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­te, 2012 me­tais taip pat Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jo eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį. 2012 – 2014 me­tais jis dir­bo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro J.Ber­na­to­nio pa­ta­rė­ju, o nuo 2014 me­tų ei­na tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.

J.Pa­go­jus taip pat va­do­va­vo ke­lioms Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms.