J. Pagojus jau ne direktorius
Dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus ir ban­dy­mo iš­veng­ti nuo­bau­dos kri­ti­kos su­lau­kęs so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus at­sis­ta­ty­di­na iš Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) di­rek­to­riaus par­ei­gų ir stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je.

„Pra­ne­šu, jog at­sis­ta­ty­di­nu iš Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­riaus par­ei­gų ir stab­dau sa­vo na­rys­tę Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je. Šį spren­di­mą pri­ėmiau at­siž­velg­da­mas į su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją, ku­ri už­ker­ta ke­lią man tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo par­ei­gas šio­je tar­ny­bo­je bei ga­li par­aly­žuo­ti vi­sos ins­ti­tu­ci­jos dar­bą“, – pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko J.Pa­go­jus.

Jis pra­ne­ši­me taip pat dė­ko­jo sa­vo rė­mė­jams ir par­ti­jos bi­čiu­liams, ku­rie juo pa­si­ti­kė­jo.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pre­zi­den­tė pri­ta­rė pa­skir­to­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio teik­tai bu­vu­sio tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro J.Pa­go­jaus kan­di­da­tū­rai į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus. Pa­skel­bus iki tol ne­vie­šin­tą in­for­ma­ci­ją, jog per­nai jis po­li­ci­jos par­ei­gū­nams ik­liu­vo vai­ra­vęs ne­blai­vus – jam nu­sta­ty­ta 0,67 pro­mi­lės gir­tu­mas – so­cial­de­mo­kra­tų teik­tas kan­di­da­tas į mi­nis­trus pra­ne­šė at­si­sa­kan­tis pos­to bū­si­mo­je Vy­riau­sy­bė­je.

Apie tai J.Pa­go­jus pra­ne­šė po su­si­ti­ki­mo su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Tiek prem­je­ras, tiek pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė pri­ta­rę J.Pa­go­jaus kan­di­da­tū­rai, nes pro­ce­dū­rų me­tu ne­tu­rė­ję iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos apie vi­sas šios is­to­ri­jos ap­lin­ky­bes. Po­li­ci­jai įkliu­vęs J.Pa­go­jus vy­ko ti­krin­tis krau­jo, jo ty­ri­mas par­odė nu­li­nes pro­mi­les. Tuo rem­da­ma­sis po­li­ti­kas gin­či­jo al­ko­tes­te­rio par­ody­mus teis­me, ta­čiau dvie­jų ins­tan­ci­jų teis­mai ar­gu­men­tus at­me­tė nu­ro­dy­da­mi, kad ty­ri­mas at­lik­tas pa­žei­džiant pro­ce­dū­ras.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė tei­gė ne­ži­no­ju­si apie par­tie­čio pra­si­žen­gi­mą – par­ti­jos ly­de­ris lai­ki­na­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­aiš­kė­jus ap­lin­ky­bėms par­eiš­kė, kad J.Pa­go­jus ne­tu­rė­tų užim­ti ir VVTAT di­rek­to­riaus par­ei­gų. Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai taip pat bu­vo krei­pę­si į pro­ku­ro­rus dėl J.Pa­go­jaus sky­ri­mo tar­ny­bos va­do­vu teig­da­mi, kad kon­kur­so są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti su­kur­tos sie­kiant su­ma­žin­ti kon­ku­ren­ci­ją J. Pa­go­jui ir už­ti­krin­ti jam dar­bo vie­tą po spa­lį vyk­sian­čių rin­ki­mų į Sei­mą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gė, kad kon­kur­sas vy­ko skaid­riai, ja­me da­ly­va­vo še­ši as­me­nys.

28-erių J. Pa­go­jus 2012–2014 me­tais dir­bo J.Ber­na­to­nio pa­ta­rė­ju, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjo nuo 2014 me­tų. 2016 me­tų va­sa­rą jis lai­mė­jo kon­kur­są tap­ti VVTAT di­rek­to­riu­mi. Opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo, jog kon­kur­sas ga­lė­jo bū­ti ne­skaid­rus ir krei­pė­si į tei­sė­sau­gą – pro­ku­ro­rai ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ga­li­mų pa­žei­di­mų ne­įž­vel­gė.

J. Ber­na­tor­niui – „gaila“

Lai­ki­na­sis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko ten­kin­sian­tis bend­ra­par­tie­čio so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Pa­go­jaus pra­šy­mą at­sis­ta­ty­din­ti iš Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­riaus (VVTAT) par­ei­gų bei sa­ko ap­gai­les­tau­jan­tis, jog jau­nas žmo­gus tu­ri pa­lik­ti tar­ny­bą.

„Aš ga­vau par­eiš­ki­mą šian­dien ry­te dėl jo at­sis­ta­ty­di­ni­mo ir šiuo me­tu spren­džiu tą klau­si­mą. Aš ma­nau, kad taip“, – BNS pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė lai­ki­na­sis mi­nis­tras, pa­klaus­tas ar ten­kins pra­šy­mą.

„Kai kal­bė­jo­mės, jis mo­ty­va­vo, kad jam bus su­nku dirb­ti, kad tai ga­li pa­kenk­ti pa­čiai tar­ny­bai, tar­ny­ba yra svar­bi. Gai­la, kad jau­nas žmo­gus tu­ri pa­lik­ti tar­ny­bą (...), ži­no­ma, gai­la, bet aš ma­nau, kad jau­nas žmo­gus su jo ga­bu­mais ti­krai su­si­ras dar­bą Lie­tu­vo­je“, – apie bu­vu­sį sa­vo pa­ta­rė­ją ir tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­trą kal­bė­jo J.Ber­na­to­nis.

Apie sa­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš VVTAT va­do­vų ir na­rys­tės Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je stab­dy­mą J.Pa­go­jus pra­ne­šė pir­ma­die­nio ry­tą. Po­li­ti­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­skir­tas tei­sin­gu­mo mi­nis­tru nau­jo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė pa­aiš­kė­jus in­for­ma­ci­jai, jog per­nai ge­gu­žę jis bu­vo su­stab­dy­tas prie vai­ro ne­blai­vus ir apie tai ne­pra­ne­šė vie­šai.

So­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas lai­ki­na­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šio­je is­to­ri­jo­je kri­ti­ka­vo ir J.Ber­na­to­nį, ku­ris ži­no­jo apie tuo­me­ti­nio vi­ce­mi­nis­tro pra­si­žen­gi­mą, bet ne­in­for­ma­vo par­ti­jos va­do­vų. A.But­ke­vi­čius J.Ber­na­to­nio veiks­muo­se tei­gė įžvel­gian­tis „di­de­lę grės­mę par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai“ ir ža­dė­jo, jog tai ver­tins par­ti­jos Eti­kos ko­mi­si­ja.

Tuo me­tu J.Ber­na­to­nis sa­ko va­do­va­vę­sis įsta­ty­mais ir abe­jo­ja, ar eti­kos sar­gai im­sis šio klau­si­mo.

„Aš ma­nau, kad ta kri­ti­ka vi­siš­ka ne­pag­rįs­ta ir ne­ma­nau, kad toks svars­ty­mas bus. O jei ir bus svars­ty­mas, bus iš­dės­ty­ti vi­si ar­gu­men­tai“, – tei­gė J.Ber­na­to­nis.

„El­giau­si pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus – kiek in­for­ma­ci­jos bu­vo ga­li­ma su­teik­ti, tiek ir su­tei­kiau (...). Dėl pa­ties įvy­kio – jis ne­bu­vo sle­pia­mas, bu­vo vie­šas, teis­mo pro­ce­sai ir­gi bu­vo vie­ši, tie­siog ži­niask­lai­da ne­si­do­mė­jo tais klau­si­mais“, – aiš­ki­no lai­ki­na­sis mi­nis­tras.