J. Pagojui – partijos bičiulio raginimas trauktis
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tru pa­skir­tas, bet dar ne­pri­sie­kęs so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus, ku­ris pra­ėju­siais me­tais bu­vo su­lai­ky­tas vai­ruo­jan­tis ne­blai­vus, bet nu­ty­lė­jo tuo me­tu ei­nan­tis tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas, su­lau­kė ne tik opo­zi­ci­jos, bet ir sa­vo par­ti­jos bi­čiu­lių prie­kaiš­tų: so­cial­de­mo­kra­tas Man­tas Va­raš­ka par­agi­no jį at­si­sa­ky­ti ką tik įgy­tų mi­nis­tro par­ei­gų.

„Bi­čiu­li, krei­piuo­si į pa­tį kaip į tei­si­nin­ką, ki­tų bi­čiu­lių ir žmo­nių aki­vaiz­do­je apie Jū­sų el­ge­sį ei­nant tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas“, – į J. Pa­go­jų so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, pra­ne­ši­mą ad­re­suo­da­mas dar 20-čiai so­cial­de­mo­kra­tų, šian­dien krei­pė­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­rys tei­si­nin­kas Man­tas Va­raš­ka.

At­kreip­da­mas dė­me­sį, kad J. Pa­go­jus bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu vai­ra­vęs ne­blai­vus, M. Va­raš­ka iš­var­di­jo pa­skir­to­jo mi­nis­tro pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. So­cial­de­mo­kra­to tei­gi­mu, J. Pa­go­jus te­be­tu­ri ga­lio­jan­tį baus­tu­mą, yra pa­žei­dęs fak­tiš­kai vi­sus Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 3 straips­nio pri­nci­pus: pa­vyz­din­gu­mo, pa­do­ru­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei, taip pat – LSDP sta­tu­tą, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma iš­lai­ky­ti tei­gia­mos vi­suo­me­nės nuo­mo­nės, at­sa­ko­my­bės, par­ti­jos var­do puo­se­lė­ji­mo pri­nci­pus.

„Nuo par­ti­jos ir jos Eti­kos bei pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos nu­slė­pęs sa­vo nu­si­žen­gi­mo fak­tą, pa­žei­dė­te jos nuo­sta­tų punk­tą, nu­ma­tan­tį prie­vo­lę nag­ri­nė­ti, ar par­ti­jos na­rys ne­nu­si­žen­gė vi­suo­me­nė­je pri­pa­žin­tiems eti­kos ir mo­ra­lės pri­nci­pams. Be­je – pats esa­te šios ko­mi­si­jos na­rys. Nu­ty­lė­jęs pa­žei­di­mo fak­tą, iš­ven­gė­te tar­ny­bi­nio (šiurkš­taus) pa­žei­di­mo ty­ri­mo ir ga­li­mos tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės. Skųs­da­mas teis­mui skir­tą nuo­bau­dą, pa­si­rin­ko­te ne vie­šos at­gai­los,o sa­vo kal­tės ne­igi­mo ke­lią ir jį pra­lai­mė­jo­te“, – var­di­jo M. Va­raš­ka.

Pa­sak jo, vi­sos iš­var­din­tos ap­lin­ky­bės by­lo­ja, kad J. Pa­go­jus ven­gė vie­šai pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ir pa­ver­tė pa­žei­džia­mu sa­ve, o vė­liau – ir vi­są LSDP. „Kvie­čiu at­sa­kin­gai su­pras­ti, jog ne­leng­vos Jū­sų dar jau­no gy­ve­ni­mo pa­mo­kos ne­tu­ri kliu­dy­ti par­ti­jos įvaiz­džiui. Vi­suo­me­nės aky­se LSDP ne­be­tu­ri tei­sės da­ry­ti ar įsi­ki­bu­si lai­ky­tis ne­mo­ra­lių klai­dų. Vals­ty­bė ne­ver­ta tu­rė­ti to­kius tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, ku­rie ty­li, ma­ty­da­mi ne­blai­vų vai­ra­vi­mą ar­ba pa­tys tai da­ro. Ra­gi­nu jus ne­del­siant at­si­sa­ky­ti mi­nis­tro par­ei­gų, o par­ti­jos va­do­vy­bę – sku­biai spręs­ti dėl nau­jo kan­di­da­to Tei­sin­gu­mui vyk­dy­ti“, – pa­skal­bė M. Va­raš­ka.